Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Depression & ångest

Medicinsk behandling av depression och ångest

Det är en vanlig missuppfattning att medicinsk behandling av depressioner och ångest enbart handlar om att återställa en kemisk obalans i hjärnan, utan att ta hänsyn till psykologiska faktorer.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jan Wålinder, professor, specialistläkare, Mölnlycke | Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons

Uppdelningen i kropp och själ kan göra det svårt att föreställa sig att våra tankar och känslor intimt hänger samman med hjärnans kemiska och elektriska processer.

Det är inte detsamma som att våra tankar och känslor kan reduceras till dessa fenomen.

Annons
Annons

Det råder inget tvivel om att vårt inre liv är mer än summan av de processer de uppstår ur. En depression kan visserligen beskrivas på ett kemiskt/fysiskt plan, men detta säger föga om den därmed sammanhängande smärtan och lidandet, för att inte tala om det ofta störda förhållandet till människorna i en deprimerad människas omgivning. Detta kan enbart beskrivas med hjälp av andra vetenskaper, som till exempel psykologi och möjligtvis sociologi.

PET är en undersökningsmetod som mäter hjärnans ämnesomsättning och blodgenomströmning. PET visar att psykoterapi och läkemedelsbehandling påverkar hjärnan på likartat sätt. Många människor uppfattar emellertid den ena metoden som finare eller mer riktig än den andra.

Det viktigaste är dock att man väljer den behandling - eller behandlingskombination - som är dokumenterat mest effektiv, samtidigt som man så långt som möjligt tar hänsyn till individuella omständigheter och önskemål. Mycket tyder på att medicinsk behandling i kombination med samtal oftast är den mest effektiva.

Vilka typer av medicin finns?

De läkemedel som idag finns på den svenska marknaden kan kortfattat indelas på följande sätt:

Annons
Annons

SSRI preparat

Selektiva serotonin återupptagshämmare

NaSSA preparat

Noradrenergt och specifikt serotonin antidepressivum

SARI preparat

Serotoninreceptor antagonist och återupptagshämmare

NARI preparat

Selektiv noradrenalinåterupptagshämmare

TCA- tricykliskt antidepressivum

Serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare

SNRI preparat

Serotonin/noradrenalin och i någon mån dopaminåterupptagshämmare

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

RIMA

Reversibel hämmare av framför allt monoaminoxidas A och B

De klassiska tricykliska medlen påverkar en lång rad av hjärnans transmittorsystem (bland annat serotonin, noradrenalin och acetylkolin). Detta ger en mycket säker effekt, men även många biverkningar. På grund av de många biverkningarna har man utvecklat nya antidepressiva medel med färre biverkningar.

Hur effektiva är tabletterna?

Vid lätta-medelsvåra depressioner verkar marknadens antidepressiva medel med önskvärd effekt i ungefär 80 procent av fallen. Kombineras behandlingen dessutom med psykoterapi fås särskilt god effekt. Bara ECT-behandling är mer effektiv mot depression än vad läkemedelsbehandling är.

Vilka kliniska effekter har de?

Många av medlen har likartade kliniska verkningar. Däremot skiljer sig biverkningarna åt en hel del. Här följer några punkter av önskade verkningar:

 • Stämningshöjande effekt inom 1-4 veckor. Det sänkta stämningsläget höjs gradvis.
 • Hämningslösande verkan inom 8-10 dagar. Den psykomotoriska hämning som deprimerade personer ofta lider av hävs.
 • Vissa av medlen har en rogivande effekt. Dessa preparat kan med fördel ges till patienter med sömnsvårigheter, ett problem som många deprimerade har. Hela dosen tas på kvällen och förbättrar förhoppningsvis nattsömnen.
 • Ångestdämpande effekt. Förebygger panikattacker. Gäller i synnerhet medel som verkar på serotoninomsättningen.
 • Motverkar tvångstankar och tvångshandlingar. Gäller medel som påverkar serotoninomsättningen
 • Smärtstillande verkan vid svårbehandlade smärttillstånd.

Risken för missbruk

Antidepressiva medel kan inte missbrukas. Man blir inte hög av dem, man upplever inget rus som man gör av bensodiazepiner (ex Stesolid, Valium) och morfin eller droger som heroin och ecstacy.

Många människor som lider av ångest eller depression dricker alkohol för att döva sina besvär. Med antidepressiva mediciner kan man komma åt grundsymptomen och därmed vara människor till hjälp att sluta med droger. På så vis kan antidepressiva medel minska tendensen till missbruk vid psykisk sjukdom.

Allt som verkar har biverkningar

Några biverkningar är vanliga, andra är mer sällsynta. Vilka biverkningar man får av antidepressiva mediciner och hur besvärliga de är varierar från individ till individ. En del patienter känner inte av några biverkningar alls.

Vissa av medlen, kan man bli trött av särskilt i början av behandlingen. Det är en biverkan som kan vara önskvärd ibland. Depressioner ger ofta sömnsvårigheter, därför kan man utnyttja denna bieffekt genom att ta hela dosen på kvällen. Det kan förbättra nattsömnen och hjälpa den deprimerade att snabbare återfå krafterna.

De sexuella biverkningarna som nedsatt sexlust, svårighet att få erektion och orgasm är för många besvärande. Ofta försvinner problemen efter en viss tid, men ibland kan det bli nödvändigt att byta preparat. Det görs i samråd med en psykiater.

Får du behandling med antidepressiva medel och är osäker på vilken grupp preparatet hör till? Se Medicinregistret.

Biverkningar hos SSRI-preparaten:

 • Illamående, aptitlöshet. diarr&eacute, magbesvär, viktförändringar&nbsp
 • Yrsel
 • Nedsatt sexuell lust, problem med erektion och orgasm
 • Sömnsvårigheter, särskilt om tabletterna tas på kvällen
 • Huvudvärk
 • Ökad tendens till svettning, nedsatt salivproduktion
 • Ökad oro och ångest i början av behandlingen
 • Mani (mycket sällsynt)

Biverkningar hos TCA-preparaten:

 • Yrsel när man reser sig snabbt från sittande/liggande ställning
 • Muntorrhet
 • Svårigheter med närsyn
 • Tendens till förstoppning, hos äldre män svårigheter att kasta vatten
 • Nedsatt sexuell lust, problem med erektion och orgasm, särskilt för de preparat som har uttalad serotonin-effekt
 • Hos äldre kan förvirringstillstånd förekomma
 • Viktökning kan förekomma
 • Mani (sällsynt)

Biverkningar hos SNRI-preparaten:

 • Illamående
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Ökad tendens till svettning
 • En höjning av blodtrycket kan förekomma vid höga doser av läkemedlet

Biverkningar vid NaSSA-preparaten:

 • Dåsighet
 • Viktökning

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons