Generaliserat ångestsyndrom, behandling

Vanliga behandlingsmetoder vid ångestsyndrom är psykologisk behandling (oftast KBT) och läkemedel.

Uppdaterad den: 2013-02-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Olika behandlingar kan bli aktuella beroende på typ av ångestsyndrom, samsjuklighet och grad av funktionsnedsättning. Psykologisk behandling kan vara så kort som tre timmar (specifik fobi) eller betydligt längre, 30–40 sessioner (vid svåra tvångssyndrom). Läkemedelsbehandling rekommenderas pågå minst ett år. Behandlingen är för en majoritet botande eller lindrande. Det tar i de flesta fall (specifik fobi undantaget) en till två månader innan du börjar känna dig bättre. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är den psykologiska behandling som hittills visat sig mest effektiv. KBT har i stort sett samma effekt som läkemedelsbehandling men bättre långtidseffekter (mindre risk för återfall efter avslutad behandling) och mindre grad av biverkningar. Det finns olika ångestsyndrom men i följande text fokuseras det på generaliserat ångestsyndrom eller GAD (från engelskans Generalized Anxiety Disorder).

Syftet med behandlingen

Det främsta syftet med behandlingen är att förbättra din funktion och livskvalitet. Ett delmål är att du ska oroa dig mindre. Behandlingen ska hjälpa dig att återfå eller upprätthålla dina funktioner i vardagslivet. Ångesten ska inte få förstöra för dig på jobbet, i skolan eller i familjen. Du ska kunna njuta mer av livet.

Olika typer av behandling

Du kan få psykologisk behandling (psykoterapi), vanligtvis KBT, eller läkemedel. Ibland i kombination. KBT kan vara ett förstahandsval vid behandling av GAD. Vid svåra besvär eller då samtidig depression föreligger kan läkemedel vara ett nödvändigt förstahandsval. En kombination av läkemedel och KBT är ofta nödvändig vid behandling av GAD eftersom tillståndet är mer svårbehandlat än andra ångestsyndrom. Läkaren hjälper dig att hitta den behandling som passar bäst för dig. Valet beror på hur svåra besvär du har, andra eventuella psykiska besvär som till exempel depression eller ett annat ångestsyndrom, tidigare psykiska problem och hur de svarat på tidigare behandling.

Annons
Annons

Behandlingen kan inte alltid få bort alla dina besvär, men den kan hjälpa dig att återfå kontrollen så att ångesten inte styr ditt liv.

Vilken behandling

Den bäst undersökta formen av psykologisk behandling vid GAD är KBT. Även så kallad tillämpad avslappning, som kan ingå i KBT-behandling eller ges separat har visat sig effektiv vid GAD. Läkemedel med visad effekt vid GAD är olika typer av antidepressiva, bensodiazepiner och en typ av antiepilektikum (pregabalin). Bensodiazepiner ger en snabb ångestdämpning men bör på grund av biverknings- och beroenderisk inte användas annat än i undantagsfall.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en behandlingsform som inriktar sig på vad du tänker om dig själv och dina svårigheter och hur du agerar kring dem. Genom att förändra de ofta negativa katastroftankar som du har om framtida händelser och istället tänka på alternativa, mer sannolika scenarion, så kan behandlingen hjälpa dig att få bättre kontroll över din oro och ångest.

Annons
Annons

Personer med ångestsyndrom skuldbelägger sig ofta och har inte sällan låg självkänsla. De känner sig otillräckliga och förbiser sina positiva sidor.

En KBT-behandling innefattar flera komponenter, bland annat:

  • Kognitiv teknik
  • Avslappning
  • Ångesthantering
  • Självinstruktionsträning
  • Gradvis exponering i verkliga eller föreställda situationer
  • Analys av beteendekedjor

En viktig del i behandlingen består i att hitta alternativa tankar och bilder som kan ersätta de som utlöser de negativa reaktionerna. De alternativa tankarna och förhållningssätten prövas i vardagssituationer och patienten rapporterar sedan tillbaka till terapeuten om sina nya erfarenheter. Vidare prövas alternativa beteenden, så kallad beteendeexperiment och utfallet analyseras tillsammans med terapeuten. De negativa tankar du har om framtida händelser kan ofta ha sitt ursprung i tidigare upplevelser. KBT kan ge dig en förståelse för svårigheter du upplevt tidigare.

KBT-tekniker har dokumenterad effekt, även inom äldre åldersgrupper.

Antidepressiva

Antidepressiva används för att behandla depression men används också vid behandling av GAD. De utgör idag förstahandsval vid läkemedelsbehandling. Så kallade SSRI-preparat (escitalopram, sertralin och paroxetin) och SNRI-preparat (venlafaxin, duloxetin) har alla visad effekt vid GAD. Långvariga besvär eller samtidig depression ökar indikationen för användning av antidepressiva. Behandlingseffekten dröjer i allmänhet 2–4 veckor. De är inte beroendeframkallande.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner har god effekt på såväl fysiska som mentala ångestsymtom men bör inte användas i långtidsbehandling annat än i undantagsfall. I övrigt kan bensodiazepiner användas som vid behovsmedicinering i begränsad omfattning vid svåra akuta symtom. Eftersom GAD oftast är ett långvarigt tillstånd blir långtidsbehandling aktuell, vilket gör beroendeutveckling till ett bekymmer. Långtidsbehandling bör helst ske i samarbete med psykiater.

Betablockerare

Detta är mediciner som vanligtvis används för behandling av högt blodtryck och hjärtsjukdom. Klinisk erfarenhet visar attt de även kan lindra en del av de fysiska besvären vid GAD-relaterad ångest, som hjärtklappning, svettning och darrning. De bör dock inte användas som enda behandling.

Pregabalin

Pregabalin har i studier visats ha en effekt som är i nivå med bensodiazepiner och venlafaxin. Den ångestdämpande effekten inträder efter cirka en veckas behandling och preparatet har effekt både på psykiska och fysiska ångestsymtom.

Alternativ medicin

Alternativmedicinska metoder saknar, eller har begränsad dokumenterad effekt vid ångesttillstånd, inklusive GAD. Det finns ett visst stöd för att autogen terapi, dans- och rörelseterapi, meditation, musik och avslappningsterapi kan ge viss, begränsad symtomlindring. Örtpreparat och homeopati saknar helt dokumenterad effekt.


Annons
Annons
Annons