Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Var kan man söka hjälp för depression?

Egentlig depression är en mycket vanlig sjukdom. De allra flesta som drabbas av tillståndet tillfrisknar spontant och utan behandling - men priset i form av långvarigt lidande och funktionsinskränkning kan bli högt.
Annons

Vårdcentral

Alla läkare har under sin grundutbildning fått lära sig att känna igen och behandla en okomplicerad depression - det viktiga är att doktorn ställer rätt frågor och att man som patient berättar hur man mår. De allra flesta människor som drabbas av en depression kan därför få god hjälp via sin vårdcentral. Distriktsläkaren kan ställa diagnos, farmakologiskt behandla och följa upp en okomplicerad depressionssjukdom.

En del vårdcentraler har dessutom tillgång till kurator som kan ge stödjande samtal under en avgränsad tid. Några få vårdcentraler kan dessutom erbjuda kortare samtalsbehandling hos psykolog.

Detta beror oftast på hur man lokalt organiserat sitt arbete.

Distriktssköterskan och den sociala hemtjänsten har ofta en viktig roll - särskilt vid depressionstillstånd hos äldre patienter som också har andra somatiska funktionshinder.

Annons
Annons

Öppen psykiatri

Den öppna psykiatriska vården är nästa instans som man kan söka. Där finns tillgång till läkare/psykiater sjuksköterska, socionom, psykolog samt andra vårdprofessioner. Man kan erbjuda psykiatrisk specialistsjukvård, specialistkonsultation samt ett bredare utbud av behandling.

Oftast kan man själv söka direkt till mottagningen (egenremiss) men distriktsläkaren har också möjlighet att via konsultremiss få råd i den fortsatta behandlingen. Ibland kan distriktsläkaren remittera patienten för övertagande i den psykiatriska öppenvården dvs önskemålet är att psykiatern skall ta över behandlingsansvaret för den enskilde patienten.

Vårdavdelning

Den psykiatriska vårdavdelningen kan ge sådan behandling som kräver att patienten är inneliggande på sjukhus, t ex ECT (elektorkonvulsiv terapi), men kan också erbjuda ett skydd för och ett omhändertagande av den svårt deprimerat sjuke.

Oftast remitteras man till inneliggande behandling från den psykiatriska öppenvården eller blir inlagd via den psykiatriska akutmottagningen.

Annons
Annons

Akutmottagning

De öppna psykiatriska vårdinrättningarna liksom vårdcentralerna har oftast endast öppet på kontorstid.

Ibland kan tillståndet för den enskilde sjuke snabbt förändras, t ex akuta tankar kring självmord, vilket gör att det finns behov av snabb hjälp. Den psykiatriska akutmottagningen är då den sjukvårdsinrättning som finns tillgänglig.

Privatvård

I de större städerna finns en relativt riklig tillgång på privatpraktiserande psykiater, psykologer och psykoterapeuter. Psykiatern är oftast ansluten till Försäkringskassan varför arvodet för den enskilde patienten är i nivå med vad man skulle betalat för motsvarande konsultation inom den öppna psykiatriska vården.

En del, men långtifrån alla, privatpraktiserande psykiater har en psykoterapeutlegitimation vilket man kan se som ett slags kvitto på den psykoterapeutiska kunskapen. Psykologer och psykoterapeuter är med mycket få undantag inte ansluta till socialförsäkringssystemet vilket gör att man i normalfallet själv får betala för hela behandlingen.

Ett vanligt arvode ligger mellan 400 och 600 kronor per behandlingsstimme vilket man bör betänka innan man påbörjar en längre behandling. En del psykoterapeuter har olika former av samverkansavtal med den lokala sjukvårdshuvudmannen. Oftast krävs dock någon form av remittering från den lokala psykiatrin, vilken har en avgränsad summa pengar till sitt förfogande, vilket i sin tur begränsar möjligheterna till remittering.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.