Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Missnöjd med vården

Om man är missnöjd med hur man blivit bemött och behandlad av vården ska man tala om det för ansvarig läkare på sjukhuset. Man kan även be om att få en så kallad second opinion om man känner sig missnöjd med den diagnos man fått.


Publicerad den: 2020-01-02

Annons

Vårdens skyldigheter

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att vården ska:

  1. Vara av god kvalitet och med god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen
  2. Vara lätt tillgänglig
  3. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet
  4. Främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen
  5. Tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården

Vården och behandlingen ska också så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten och olika insatser ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Patienten ska snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Patienten ska också få information om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns. Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det också finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

Annons
Annons

Missnöjd med vård eller behandling

Om man är missnöjd med vården eller behandlingen är det lämpligt att tala om detta för till exempel ansvarig läkare eller chef på sjukhuset. I många fall torde då de upplevda bristerna kunna rättas till. Om man fortfarande inte är nöjd kan man begära att bli remitterad till annan vårdgivare, till exempel till ett sjukhus inom den egna regionen. Vid remitteringen följer den medicinska informationen med patienten till den nya vårdinrättningen.

Patienten eller närstående kan också vända sig till patientnämnden i regionen eller kommunen. Patientnämnderna har till uppgift att hjälpa patienterna på olika sätt, till exempel:

  1. Att få den information de behöver för att kunna ta till vara sina rättigheter
  2. Att vända sig till rätt myndighet
  3. Att främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är en statlig myndighet som har tillsyn över landets hälso- och sjukvård och socialtjänst. Om du vill anmäla klagomål på den vård som getts kan du anmäla detta till IVO. Innan ett klagomål anmäls till IVO ska dock klagomålet först ha anmälts till antingen den verksamhet där vården har getts eller till patientnämnden i regionen.

Det bör påpekas att varken patientnämnderna eller IVO kan ingripa i vården genom att till exempel ålägga vårdgivaren att behandla patienten på ett visst sätt.

Missnöjd med diagnosen

Om en person är missnöjd med sin eller närståendes diagnos gäller i huvudsak vad som sagts i första stycket under "Missnöjd med vård eller behandling". Möjlighet finns också att begära en second opinion (förnyad medicinsk bedömning). Som patient har man rätt till en second opinon av en specialist om man till exempel har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom och det inte står helt klart vilken behandling som är lämpligast.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.