Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Örter och kosttillskott vid ångest


Publicerad den: 2013-03-27

Annons

Användningen av så kallade alternativ komplementärmedicin som örtpreparat och kosttillskott har ökat de senaste åren. Användningen av sådana preparat tycks vara särskilt hög bland personer som lider av ångest och depression.

Den rekommenderade behandlingen av ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller läkemedel. I viss mån används också betablockerare för korttidsbehandling av ångest. Långvariga ångesttillstånd/ångestsyndrom behandlas, då de behandlas med läkemedel, vanligtvis med SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare) eller SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare). I mindre utsträckning används tricykliska antidepressiva och andra typer av antidepressiva.

Under de senaste åren har det publicerats studier som utvärderar effekten av örtpreparat och tillskott för behandling av lindriga till måttliga ångesttillstånd. En slutsats som kan dras av dessa studier är att användning av sådana preparat kan medföra vissa risker utan att ge några betydande positiva effekter. För de flesta preparat som har påstådd effekt mot ångest saknas vetenskapliga belägg för en sådan effekt.

Kava

Kava (Piper methysticum) är en växtart som växer på öar i västra Stilla havet. Den är besläktad med svartpeppar och kan intas som en dryck. Växtens rötter torkas och används i traditionell medicin men har även fått spridning inom västerländs alternativmedicn.

Det finns belägg för att kava har en positiv effekt på ospecifik, lättare ångest. Kava påverkar leverns förmåga att omsätta vissa läkemedel, och kan därmed förändra effekten av samtidigt intagna läkemedel. Det innebär risk för så kallade läkemedelsinteraktioner. Andra rapporterade biverkningar är utslag och gulfärgning av huden. Det finns rapporter om dödsfall på grund av leverskada vid användning av kava och på grund av detta får kavaextrakt för närvarande inte säljas inom EU. Det saknas långtidsdata vad gäller effekt och säkerhet men använt under kortare perioder förefaller kava kunna ge en viss förbättring av generaliserat ångestsyndrom (GAD).

För patienter som har lindrig till måttlig ångest, som vill använda ”naturliga” substanser, och som inte använder alkohol eller andra läkemedel som bryts ner av levern, anges kava, enligt en amerikansk översiktsartikel, vara ett acceptabelt alternativ vid kortvarig användning. Sammanfattningsvis krävs bättre studier avseende effekt och biverkningar innan Kava kan rekommenderas vid allmän ångest och vid GAD.

Annons
Annons

Johannesört

Johannesört tillhör perikumfamiljen och är en ört som växer vilt i Europa och västra Asien. Växten är vanlig i Sverige. Örten används inom folkmedicinen och alternativmedicin vid nedstämdhet. Det är det mest förskrivna medlet mot depression i Tyskland. Det finns data som talar för att johannesörtextrakt kan vara lika effektivt som konventionella antidepressiva vid lindrig depression. Vid så kallad lindrig depression är dock placebo-effekten betydande så att såväl placebo (sockerpiller), som johannesört och antidepressiva ofta ger ungefär samma förbättringsgrad. Det finns inget stöd för att använda Johannesört vid svåra depressioner.

Det finns få studier av effekten vid ångest, och många av dessa studier är av dålig kvalitet. Stödet för att använda Johannesört vid ångest är alltså svagt. Det gäller såväl vid allmän ångest som vid ångestsyndrom (GAD, PTSD, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom, specifika fobier). Johannesört kan därför inte rekommenderas vid ångesttillstånd. Dessutom påverkar även johannesört levern och dess omsättning av läkemedel.

Valeriana

Trots att det ofta hävdas att valeriana har ångestdämpande effekter så finns det få studier av effekten av valeriana och resultaten visar på tveksamma effekter vid behandling av ångesttillstånd. Det finns därför ingen grund för att rekommendera valeriana till personer med ångestproblem.

Annons
Annons

Passionsblomma

I en jämförande studie med det lugnande medlet oxazepam gav en dekokt på passionsblomma lika god ångestreducering. Antalet patienter var dock lågt (36) och placebokontrollgrupp saknades. Det gör att resultatet inte kan ses som ett bevis på effekt men som ett intressant fynd som ger anledning att genomföra större studier.

Näringstillskott

Trots att ett stort antal näringstillskott marknadsförs på nätet för användning mot ångest, är det bara inositol (en del av B-vitaminkomplexet B8) som visat effekt i studier. Inositol tycks ha en positiv effekt på patienter med paniksyndrom och tvångssyndrom. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Få antal deltagare i studierna gör dock resultaten svårtolkade.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.