Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD), förekomst

Generaliserat ångestsyndrom definieras som en närmast ständig, svårkontrollerbar oro inför framtida händelser. Oron åtföljs av ångest, nervositet och anspänning de flesta dagar i minst sex månader.

Uppdaterad den: 2013-02-15

Annons

Hur vanligt är tillståndet?

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) åtföljs dessutom av ökad spänning i muskulaturen, något som leder till ökad trötthet, darrningar och muskelvärk. Andra mer allmänna ångestsymtom är svettning, hjärtklappning, torr mun, kalla händer, yrsel, magsmärtor. Ibland stegras förväntansoron till panikattacker.

Vid en viss given tidpunkt (punktprevalens) beräknas 1,5–3 % av befolkningen att ha GAD. Risken att utveckla GAD någon gång under livet (livstidsprevalens) är cirka 5 % och kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. Bland primärvårdspatienter har cirka 8 % av patienterna GAD.

Det är vanligt att den överdrivna ängsligheten visar sig under tidig barndom eller tonår men att symtomen blir mer uttalade och funktionshämmande senare i livet. Debut av GAD kan ske i barnaåren men är vanligast i 30-årsåldern. GAD skiljer sig från andra ångestsyndrom på så sätt att förekomsten ökar med ökande ålder, till skillnad från andra ångestsyndrom som minskar med ökande ålder.

Många med ångestsyndrom, inklusive GAD, lider i tysthet. Bara omkring hälften av alla som lider av ett ångestsyndrom söker läkarhjälp. Två tredjedelar av alla som har ångestsyndrom har samtidigt något annat psykiskt tillstånd, vanligast ett annat ångestsyndrom eller depression. Depression förekommer hos cirka två tredjedelar av alla patienter med generaliserat ångestsyndrom, även paniksyndrom är vanligt.

Läkare möter ofta patienter med olika ångestsyndrom, men det är inte alltid de känner igen tillstånden. Omkring en av tio av alla som söker allmänläkare har ett ångestsyndrom, vanligast GAD.

Annons
Annons

Ökar förekomsten?

Det är ännu okänt om förekomsten av ångestsyndrom ökar. I äldre studier har man använt andra definitioner än de som används idag, vilket gör det svårt att jämföra resultaten med nyare studier.Det finns dock inga säkra belägg för att förekomsten av ångestsyndrom ökat de senaste 30–40 åren.

Riskfaktorer

Det finns vissa faktorer som ökar risken att utveckla ett eller flera ångestsyndrom (se Orsaker till ångestsyndrom).

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.