Multipel skleros (MS)


Uppdaterad den: 2015-09-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är multipel skleros?

MS är en sjukdom som leder till att isoleringslagret (myelinet) runt nervtrådar i hjärnan och ryggmärgen förstörs. Symtomen beror på svårigheter för de skadade nervstrukturerna att fungera i de delar av hjärnan eller ryggmärgen som drabbas. Symtomen varierar från patient till patient beroende på graden av skada på myelinet och var skadorna sitter. Vanliga debutsymtom:

  • Synrubbningar – dimsyn och dubbelseende.
  • Kraftnedsättning i en arm eller ett ben, eventuellt kan det visa sig endast som förlångsamning av rörelser eller nedsatt uthållighet.
  • Problem med vattenkastning och sexuell funktion.
  • Känselsymtom som domningar och stickningar.
  • Bristande kontroll av muskler kan leda till ofrivilliga rörelser (klumpighet).
  • Vissa upplever problem att gå och att hålla balansen.
  • Symtomen uppträder ofta anfallsvis, i så kallade skov.
Förändringar i hjärnan vid MS – skada på myelin

Förekomst

Förekomsten av multipel skleros varierar med geografi och ras, och den är högst i den vita befolkningen i tempererade regioner i världen. I Sverige ökar förekomsten av MS något ju längre norrut i landet man kommer. En svensk studie visar att förekomsten av MS i Sverige är 189 per 100 000 personer (1 per 530). Sammanlagt är det cirka 17 500 personer som har MS i Sverige. Sjukdomen bryter oftast ut i åldern 20–40 år, och är ungefär dubbelt så vanligt hos kvinnor som hos män.

Orsak

Orsaken till MS är inte känd. Forskning tyder på att det är en kombination av arv och påverkan av yttre faktorer som leder till att sjukdomen bryter ut. Den ärftliga faktorn är inte dominerande, men man har funnit att cirka 15 % av MS-patienterna har en släkting med samma sjukdom. Miljöfaktorer som man misstänker kan öka risken för sjukdomsutveckling är för låg nivå av vitamin D, virusinfektion (i synnerhet Epstein-Barr-virus) och cigarettrökning.

Annons
Annons

Diagnos

Sjukdomshistorien med de typiska symtomen hos förhållandevis unga människor ger ofta misstanke om sjukdomen. I tidig fas kan det vara svårt att påvisa tecken på sjukdom vid vanlig läkarundersökning, men efter en tids sjukdom blir oftast fynden tydliga. Diagnosen kan ställas enbart på grundval av anamnesen och fynd vid läkarundersökning, men i de flesta fall stöds diagnosen genom att man även påvisar typiska förändringar vid magnetkameraundersökning av hjärnan. En undersökning av ryggmärgsvätskan kan också visa förändringar som bekräftar diagnosen.

Behandling

Behandlingen och uppföljningen av MS-patienter måste anpassas efter den enskilda personen. I samband med allvarliga skov (akut försämring) kan akut behandling ges. I bättre perioder, mellan skoven, använder man läkemedel för att förebygga nya skov och för att bromsa utvecklingen av sjukdomen. Dessutom satsas det också mycket på att lindra plågsamma symtom, och på träning (rehabilitering). De allra flesta har god nytta av behandling och träning i samarbete med fysioterapeuter. På senare år har många provat träning på vibrationsplatta. Ännu finns dock för få studier för att avgöra om sådan träning har förbättrande effekter på muskelstyrka, balans, gångfunktion och mobilitet för patienter med multipel skleros.

Prognos

Sjukdomsförloppet kan variera väsentligt. Hos cirka 80–85 % förlöper sjukdomen med upprepade skov varvat med stabila perioder. Man har funnit att MS-patienter i genomsnitt har 0,8 skov per år. Som regel leder varje enskilt skov med tiden till försämring av tillståndet, med ökande funktionsbortfall med åren. Men den här utvecklingen är varierande och cirka en av fem får ett lindrigt förlopp med liten eller ingen funktionspåverkan.

Annons
Annons

Hos vissa patienter (cirka 15 %) förlöper sjukdomen utan de typiska skoven, men med gradvis försämring av tillståndet.

En norsk studie visar att efter 15 års sjukdom var 54 % sjukpensionärer, cirka 40 % var beroende av tekniska hjälpmedel och 25 % var beroende av rullstol. Prognosen är i allmänhet bäst i den grupp som har skovvisa symtom.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons