För dig som aktiv patient | Multipel skleros (MS)

Rehabilitering vid ms (multipel skleros)

Rehabilitering är ett viktigt komplement till övrig vård och behandling vid ms och kan möjliggöra för personer i olika faser av sjukdomen att uppnå och bevara en god funktionsförmåga och livstillfredsställelse. I Sverige har Svenska ms-sällskapet tagit fram riktlinjer för rehabilitering vid ms.


20130213105748
Publicerad den: 2011-09-27
Författare: Jan Lexell, professor, överläkare, Rehabiliteringsmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus i Lund och Lunds universitet, Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus

Annons

Dessa riktlinjer betonar att alla personer med multipel skleros (ms) ska ha tillgång till rehabilitering, och när, var och hur personer med ms får rehabilitering ska alltid bedömas utifrån det individuella behovet. En bedömning av rehabiliteringsbehov och upprättande av en rehabiliteringsplan ska övervägas när det uppstår en försämring och personen med ms upplever begränsningar i sitt dagliga liv och välbefinnande. Såväl bedömning som rehabilitering ska ges av ett team bestående av olika yrkeskategorier. I teamet kan ingå läkare, sjuksköterska sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, psykolog och logoped.

Ms-rehabiliteringens syfte

Rehabiliteringen syftar till att personen med ms och deras anhöriga ska bli medvetna om de möjligheter personen har utifrån sina resurser och begränsningar. Målet är att stödja personen att bli så aktiv och självständig som möjligt så han eller hon kan uppfylla sina mål inom familjelivet, på arbetet och fritiden. Rehabiliteringen inleds alltid med en bedömning där aktuella problem, förmågor, resurser, egna mål och behov av insatser kartläggs. Denna bedömning ligger sedan till grund för en rehabiliteringsplan, där de mål som personen ska uppnå under rehabiliteringsperioden skrivs ner tillsammans med de åtgärder som ska genomföras.

Tre faser av rehabilitering vid ms

Rehabiliteringen vid ms kan delas in i tre faser: tidig rehabilitering, akut rehabilitering och återkommande rehabilitering. Personer som nyligen fått sin diagnos och påbörjat behandling med bromsmediciner har vanligtvis få eller inga symtom men har fått en diagnos som innebär att de senare i livet med stor sannolikhet kommer att få ett tilltagande funktionshinder. En viktig del vid tidig rehabilitering är därför information och kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser. Diagnoskurser och ms-skolor förmedlar råd om bland annat livsstilsförändringar, egenvård och medicinens verkningar och biverkningar.

Personer som haft ms en tid och som drabbas av nya skov kan få kvarstående funktionshinder. Även om behandling med kortison i hög dos sätts in går inte alltid symtomen tillbaka. Rehabilitering i anslutning till dessa skov (akut rehabilitering) är därför nödvändig som komplement till den medicinska behandlingen. Personer med så kallad primär- eller sekundärprogressiv ms utvecklar ett tilltagande funktionshinder vilket ofta medför svårigheter att klara sig självständigt. Dessa personer är i behov av återkommande rehabilitering som ges av ett rehabiliteringsteam.

Många av de symtom som uppkommer vid ms kan idag behandlas. Exempel på dessa är trötthet, störningar av urinblåsans funktion, smärta, nedstämdhet, sömnstörningar och förstoppning, där både mediciner och andra åtgärder kan minska symtomen. Vid svårigheter att förflytta sig, utföra sina vardagliga aktiviteter och ta sig ut i samhället, kan detta underlättas med träning i kombination med utprovning av hjälpmedel samt olika stödåtgärder från samhället. En viktig del i rehabiliteringen är att psykologiskt stödja personen att ta ett eget ansvar för att kunna hantera den situation det innebär att leva med ett livslångt funktionshinder. Många personer med ms är unga och i arbetsför ålder. En viktig del i rehabiliteringen för dessa personer är att stödja dem med olika åtgärder på arbetsplatsen så de kan fortsätta arbeta.

I alla landsting och kommuner finns team som man kan vända sig till för att få en bedömning och hjälp med rehabilitering. I vissa landsting finns särskilda specialiserade rehabiliteringsteam med mångårig erfarenhet av just ms-sjukdomen.

Annons
Annons