Bulimia nervosa – en översikt

Bulimia nervosa karakteriseras av upprepade hetsätningsepisoder samt överdriven upptagenhet av viktkontroll.

Uppdaterad den: 2012-10-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bulimia nervosa?

Hetsätning följs av kräkningar, fasta eller bruk av läkemedel (laxermedel, vätskedrivande medel eller läkemedel som ökar ämnesomsättningen) för att gå ner i vikt.

Typiska symtom

 • Självförakt är ett centralt symtom.
 • Kräkningar.
 • En syn på sig själv och den egna kroppen som skiljer sig från omgivningens.
 • Vilja att ligga cirka 10 kg under normalvikten.
 • Regelbundet bruk av laxermedel kan förekomma.

Kännetecken vid hetsätningsepisoder

 • Förlorar kontrollen. Mat fungerar som en ”trigger” som gör att personen tappar kontrollen över situationen.
 • Stora mängder mat intas och kräks sedan upp igen.
 • Förekomsten varierar från en till flera gånger om dagen till en gång varannan vecka.
 • Episoderna av hetsätning pågår från minuter till timmar.

Känslomässiga förhållanden

 • Ångest, inre oro/spänning, leda och ensamhet kan utlösa en episod av hetsätning.
 • En lättnadskänsla eller tillfredsställelse efter hetsätningen upplevs av många, särskilt i inledningsfasen.
 • Skuld- och skamkänslor och förtvivlan blir efter hand mer framträdande efter episoderna av hetsätning.
 • Depression är mycket vanligt.

Sociala förhållanden

 • Ekonomiska problem kan uppstå på grund av stora utgifter för mat.
 • Tidigare sjukdom samt psykisk skada i barndomen och under uppväxten kan förekomma hos vissa.

Komplicerande faktorer

 • Samtidigt missbruk av alkohol, narkotika, lugnande medel eller sömnmedel.

Tillståndet är vanligare än anorexia nervosa (självsvält). Risken för att få sjukdomen någon gång i livet är troligtvis 1,5–3 %. De flesta patienter är kvinnor och debutåldern ligger ofta omkring 19 år.

Orsak

Det finns en kombination av orsaker. Sjukdomen har många likheter med anorexia nervosa och en del har haft anorexia nervosa tidigare. Bulimia nervosa och anorexia nervosa kan också förekomma samtidigt. En teori om orsaken är att självsvälten utlöser en hunger som patienten inte kan stå emot och att detta leder till matorgier och bulimia nervosa. Att mat är en utlösande faktor gör att bulimia nervosa har en del gemensamt med beroendetillstånd som missbruk av alkohol och narkotika.

Annons
Annons

Faktorer som tycks disponera för sjukdomen är:

Hos individen själv

 • Impulsivitet och instabilt stämningsläge.
 • Självskadebeteende.
 • Tendens till alkohol- och läkemedelsmissbruk.

Inom familjen

 • Vanligt förekommande öppna konflikter, missbruk och psykisk sjukdom.

Undersökning

 • Grundlig kroppslig undersökning görs för att utreda om det har uppstått komplikationer av tillståndet. Sådana komplikationer är sällsynta men kan vara kramptillstånd, rytmrubbningar i hjärtat och nedsatt muskelfunktion.
 • Rubbningar i saltbalansen på grund av kräkning är inte ovanligt.
 • Vikten ligger ofta nära det normala men bulimipatienter kan hittas i alla viktklasser.
 • Oregelbunden menstruation är vanligt men förekommer inte lika ofta som vid anorexia nervosa.
 • Dålig tandstatus och svullna spottkörtlar till följd av kräkningarna kan finnas.
 • Magsmärtor och förstoppning är vanligt.
 • Om vikten är farligt låg, eller om det finns tecken på komplikationer, kan sjukhusinläggning krävas för medicinsk undersökning och behandling.

Behandling

Avsikt med behandlingen

 • Ge god information om tillståndet.
 • Bidra till självständighetsutveckling, ökat självförtroende och sund självhävdelse.
 • Minska det sjukliga kontrollbehovet och ersätta det med mer flexibel kontroll.

Allmänna kostråd

 • För att undvika att gå upp i vikt är det viktigt att hålla en hög förbränning.
 • Hög förbränning kan uppnås genom att äta ofta (helst fem måltider per dag) och med måttlig fysisk aktivitet (20–30 minuter dagligen).
 • Om du hoppar över måltider, småäter mellan måltiderna och svälter dig/bantar minskar förbränningen och du går lättare upp i vikt.

Läkemedelsbehandling

 • Moderna antidepressiva läkemedel har positiv effekt hos en del, särskilt vid dominerande depressiva drag.

Annan behandling

 • Det är klokt att ställa in sig på att behandlingen kan ta tid.
 • Kognitiv beteendeterapi är den psykoterapeutiska metod som har bäst effekt. Men även interpersonell psykoterapi har god effekt. Kognitiv beteendeterapi går i korthet ut på att kartlägga negativa problemskapande tankemönster, öka medvetenheten om att dessa existerar och försöka att ändra på dem i ett samarbete mellan patient och läkare/psykolog. Interpersonell psykoterapi fokuserar på att hjälpa den drabbade att hantera nära betydelsefulla relationer.
 • Samtalsgrupper i intresseföreningar för ätstörningar kan vara till hjälp för många (se nedan).

Stödbehandling

 • Anorexi/Bulimi kontakt (ABK) Kan bistå med information, litteratur, kontakt och stöd, temakvällar samt samtalsgrupper. Riksföreningen Anorexi/Bulimi-Kontakt är en ideell förening som finns från norra till södra Sverige på 19 orter.
 • Tjejzonen/ätstörningszonen Ger information och rådgivning

Hur ser sjukdomsförloppet ut?

 • Tillståndet har ett växlande förlopp med tendens till återfall efter bra perioder.
 • En del kan pendla mellan tillstånden bulimia nervosa och anorexia nervosa.
 • Vid samtidigt alkoholmissbruk är prognosen sämre. Det samma gäller vid självmordsförsök och långvarig depression.
 • I uppföljningsstudier visar det sig att många har ett fortsatt stört ätmönster och att en del lider av depressioner.
 • Det är osäkert hur stor återfallsprocenten är.
 • Många klarar sitt arbete och sina studier bra.

Komplikationer

 • Kroppsliga komplikationer till följd av kräkningarna kan uppstå: kramper, rytmrubbningar i hjärtat, nedsatt muskelfunktion och karies.
 • Rubbningar i saltbalansen är vanligt.

Annons
Annons
Annons