Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare

Alla substanserna i gruppen icke-selektiva monoaminåterupptagshämmare verkar genom att hämma återupptaget av både frisatt serotonin och noradrenalin, men med litet olika tonvikt.

Publicerad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Jan Davilén, överläkare och specialist i allmänpsykiatri, psykiatrisk mottagning syd, Eskilstuna

Annons

På den svenska marknaden en rad antidepressiva medel. Det rör sig om 19 olika substanser. Indelningen av substanserna i olika grupper nedan följer i stort, men inte helt, den indelning som görs i FASS (N06A).

Gruppen innehåller huvudsakligen så kallade tricykliska antidepressiva (TCA)

  • klomipramin (Anafranil&reg och Klomipramin NM Pharma&reg)
  • trimipramin (Surmontil&reg)
  • lofepramin (Tymelyt&reg)
  • amitriptylin (Tryptizol&reg eller Saroten&reg)
  • nortriptylin (Sensaval&reg)

Hit hör också det närbesläktade, tetracykliska:

Annons
Annons
  • maprotilin (Ludiomil&reg och Maprotilin NM Pharma&reg)

Orden tricykliska och tetracykliska betecknar medlens kemiska struktur. Alla substanserna i gruppen verkar genom att hämma återupptaget av både frisatt serotonin och noradrenalin, men med litet olika tonvikt på de båda signalsubstanserna, i vissa fall med tydlig preferens för den ena av dem.

Vanliga biverkningar

Vanliga biverkningar är muntorrhet, förstoppning, påverkan på ögats förmåga att växla från nära till långt seende och vice versa (ackomodationsstörning), viktsuppgång, trötthet, ökad svettning samt yrsel om man reser sig hastigt.

Biverkningarna brukar minska under behandlingens gång men försvinner inte alltid helt. Däremot försvinner de när man slutar att medicinera. I höga doser eller på särskilt känsliga patienter kan medlen i den här gruppen ha en ogynnsam inverkan på hjärtats funktion.

Fördelar med de tricykliska medlen

Fördelar med de tricykliska medlen är att de funnits länge och att man har en stor erfarenhet av dem. Det allra första medlet i den här gruppen, imipramin (Tofranil&reg) finns fortfarande kvar på marknaden.

Annons
Annons

Den antidepressiva effekten är väl studerad och förmodligen på grund av att de verkar på flera signalsubstanssystem samtidigt, förefaller de vara litet effektivare vid vissa svårare former av depression än till exempel SSRI-medel.

En annan fördel med vissa tricykliska antidepressiva är att man med hjälp av blodprov kan anpassa doseringen av läkemedlet så att det blir så effektivt som möjligt. En nackdel har varit att biverkningarna för en del patienter känts besvärliga särskilt vid behandling med högre doser.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons