Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Arbetsterapeutens roll vid multipel skleros (ms)

En person som har ms, multipel skleros, kan få svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter som tidigare inte alls varit problematiska. Arbetsterapeuten finns då till hands för att erbjuda olika åtgärder för att underlätta vardagen för en patient med ms.


Publicerad den: 2014-09-16

Annons

Ms kan ge svårigheter i dagliga aktiviteter

Aktiviteter som vi människor utför har betydelse för vårt dagliga liv. Det är också genom våra aktiviteter som vi presenterar oss som individer för andra, till exempel när vi träffar nya människor som vill veta vem vi är och vad vi gör. Det är därför viktigt att kunna fortsätta att utföra aktiviteter som är viktiga för oss, även om man har en sjukdom som ms (multipel skleros).

En person med ms kan få svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter som tidigare inte alls varit problematiska. Det kan exempelvis innebära svårigheter att utföra enskilda aktiviteter, som att utföra sina arbetsuppgifter, klippa gräset, genomföra veckoinköp eller lägga en make-up. Andra kan utföra enskilda aktiviteter men har istället svårt att med flera aktiviteter i anslutning till varandra. Många patienter med ms får också problem med att ”få ihop livspusslet”, det vill säga ha kontroll över och orka utföra allt som ska göras under en dag/vecka på arbetet, i hemmet och på fritiden.

Anledningen till varför personer med diagnosen ms har svårigheter att utföra vardagliga aktiviteter kan bero på många olika faktorer, såsom trötthet, spasticitet, muskelsvaghet, minnesproblematik, koncentrationssvårigheter och så vidare. Då dessa symtom inte alltid går att minska eller helt ta bort, bör åtgärder också riktas direkt mot aktivitetsproblemen i sig.

Arbetsterapeuter är experter på att just kartlägga och åtgärda aktivitetsproblem. För personer med ms kan aktivitetsproblemen variera beroende på vilken fas av sjukdomen man befinner sig i. Alla med MS upplever inte aktivitetsproblem, men eftersom det inte enbart är de som haft sin sjukdom länge som har dessa besvär är det viktigt att även nyinsjuknade får möjlighet att träffa en arbetsterapeut.

Arbetsterapeutens bedömning av ms-patienter

När en person med ms kommer till en arbetsterapeut inleds alltid bedömningen med en intervju, där närstående gärna får delta. Arbetsterapeuten ställer frågor, ofta utifrån speciella formulär, där syftet är att kartlägga vilka aktiviteter som personen upplever problematiska att utföra, men också de som inskränker förmågan att vara delaktig tillsammans med andra. Eftersom vardagliga aktiviteter ofta görs tillsammans med andra ställer arbetsterapeuten också frågor om personens intressen, bostad, arbetsplats, familj och sociala nätverk.

Annons
Annons

Ibland observerar arbetsterapeuten när personen utför en aktivitet som han/hon upplever problematisk och relevant, så att de enskilda moment som ska utföras i aktiviteten kan kartläggas. Om personen istället har svårt att utföra flera aktiviter efter varandra kan arbetsterapeuten hjälpa personen att kartlägga sitt dagliga aktivitetsmönster – typ av aktiviteter, var och när de utförs (och tillsammans med vem) samt vilka som utförs i anslutning till varandra. När både arbetsterapeut och personen med ms har fått klarhet i vilka aktiviteter som är problematiska, diskuterar de gemensamt hur problemen ska åtgärdas. Det är dock alltid personen själv som beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras.

Arbetsterapeutiska åtgärder vid ms

Arbetsterapeuten erbjuder olika typer av åtgärder, som kan innefatta träning i olika aktiviteter och olika typer av anpassningar, men också information och undervisning. Det viktiga är att de åtgärder som föreslås kan underlätta vardagslivet för den enskilde patienten.

En person som fått ett ms-skov och förlorat sin förmåga att utföra en aktivitet kan till exempel få instruktioner som kan göra att delar av aktiviteten ändå kan utföras. Genom att sedan träna på varje delmoment kan personen efter hand öka svårighetsgraden i träningen tills personen återigen kan utföra alla moment. Personer med MS kan också ha nytta av olika typer av hjälpmedel. Dessa kan exempelvis kompensera för en nedsatt gångförmåga, nedsatt kognition eller synsvårigheter. Hjälpmedel kan underlätta många typer av aktiviteter både i hemmet och på arbetet. En särskild app till mobiltelefonen kan till exempel kompensera för nedsatt minne genom att underlätta planering och organisering av veckans alla aktiviteter. Arbetsterapeuter är också experter på att ge tips på ”smarta prylar” som finns att köpa i en vanlig affär och som underlättar vardagen för den med ms på olika sätt.

Arbetsterapeuter kan också, individuellt eller i grupp, lära ut energibesparande åtgärder som kan underlätta för den enskilde att få balans mellan olika vardagsaktiviteter och skapa förutsättningar för att få ihop det dagliga livet. Arbetsterapeuter finns bland annat på neurologiska och rehabiliteringsmedicinska kliniker, vårdcentraler, i kommunerna och även på vissa privata enheter.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.