Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diabetes typ 1

Diabetes typ 1

Diabetes typ 1 kallades tidigare för insulinberoende diabetes. Denna diabetesform drabbar oftast barn och yngre vuxna, men kan förekomma i alla åldrar. Vanligast är att man insjuknar i tidiga tonåren. Diabetes typ 1 som debuterar hos vuxna kallas ibland LADA (latent autoimmune diabetes in the adult).


Uppdaterad den: 2015-04-08
Författare: Hindrik Mulder, professor i endokrinologi och diabetologi, Lunds universitet

Annons

Flertalet av kroppens celler är beroende av insulin, bland annat för att kunna ta upp glukos (socker) från blodet. När man har brist på insulin stiger halten av glukos och fettsyror i blodet och man kan se spår av båda i urinen. Diabetes typ 1 kräver dagligen insulin injicerat i underhuden för att man ska överleva och undvika de komplikationer som uppstår vid insulinbrist.

Hur uppstår diabetes typ 1?

Diabetes typ 1 uppstår på grund av att de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln gradvis förstörs. Orsaken till detta är inte fullständigt klarlagd, men mycket talar för att virus och autoimmuna faktorer är inblandade. Man säger ofta att diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom, det vill säga att kroppens eget immunsystem attackerar och förstör de insulinproducerande cellerna.

Hur märks diabetes typ 1?

Vid diabetes typ 1 är insjuknandet ofta akut och sker under loppet av några veckor till månader. Typiska symtom är:

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons
 • Törst
 • Täta toalettbesök och stora urinmängder
 • Trötthet
 • Kräkningar
 • Nedsatt aptit och viktminskning
 • Klåda kring könsorganen, impotens
 • Infektioner på hud och slemhinnor, torr hud
 • Magsmärtor och illamående
 • Synrubbningar

Vad bör man vara särskilt uppmärksam på?

Man bör vara uppmärksam på om andra i familjen har diabetes eller om man upplever några av ovanstående symtom. Ärftlighet för diabetes förekommer hos 10-15 procent av de nyinsjuknade i diabetes typ 1 . Risken för att få ett barn med diabetes ligger kring 5 procent om man själv har diabetes typ 1 .

Vad kan man göra för att undvika diabetes typ 1?

Denna typ av diabetes kan idag inte förebyggas, men det bedrivs intensiv forskning på detta område, bland annat med vaccinationsförsök och ansträngningar för att hitta så kallade biomarkörer som signalerar en förhöjd risk.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad kan man göra själv?

Patientutbildning i egenvård är grundläggande. Om man har diabetes typ 1 bör man:

Annons
Annons
 • Vara uppmärksam på sin sjukdom, och lära sig känna igen tecken på för högt respektive för lågt blodglukos.
 • Lära sig att kontrollera sitt eget blodglukos och kontrollera det regelbundet.
 • Lära sig att själv kunna ta insulininjektioner och att justera insulindosen utifrån aktuell blodglukosnivå och planerad aktivitet.
 • Alltid ha något att äta tillgängligt, så att man själv kan behandla lågt blodglukos direkt.
 • Låta en läkare regelbundet undersöka ögon, fötter, blodtryck, blodfetter och njurar.

Aktivitet

Inga inskränkningar behöver göras när det gäller fysisk aktivitet. Tvärtom är det viktigt att röra på sig dagligen, efter det sänker halten av glukos i blodet. Dock bör mängden insulin anpassas till de aktivitets-/motionsvanor man har. Ofta rekommenderas att halvera dosen måltidsinsulin inför större fysisk aktivitet.

Kosten ska vara nyttig

Det är viktigt att äta varierat och sunt, och att vara försiktig med snabba kolhydrater. Det är lättare att kontrollera sitt blodglukos och dosera insulinet om kolhydratmängden inte skiljer sig allt för mycket mellan olika dagar. En fördelning av dagens måltider på tre huvudmåltider och två till tre mellanmål underlättar blodglukoskontrollen – även om dagens kortverkande måltidsinsuliner ger möjlighet till stor frihet, förutsatt att egenkontroller görs. Läs mer om bra mat vid diabetes och olika typer av kost vid diabetes.

Tänkbara akuta komplikationer

Förmodad utveckling

Det går inte att bota diabetes, men med omsorgsfull och korrekt behandling av sjukdomen – det vill säga att med insulinbehandling och livsstilsförändringar hålla blodglukoset så normalt som möjligt – kan man leva ett nästan komplikationsfritt liv, med en förhållandevis låg risk att utveckla diabetiska komplikationer.

Hur behandlas diabetes typ 1?

Diabetes typ 1 behandlas med insulin samt kost och motion.

Insulinbehandlingen har som målsättning att hålla glukosmängden i blodet så jämn och normal som möjligt, så att man undviker såväl för högt som för lågt blodglukos.

Diabetesbehandlingen bygger till stor del på begreppet egenvård. Det betyder att man själv måste ta ett stort ansvar för sin egen sjukdom. Detta uppnås genom undervisning och erfarenhet. Diabetesdagvård kan vara ett sätt att få sammanhållen undervisning om det mesta som rör diabetessjukdomen. Täta kontakter, särskilt i början av sjukdomen, med diabetessköterska och behandlande läkare ger samma kunskaper.

En noggrann undervisning i insulinbehandlingen är viktig för den som själv ska ta insulin dagligen. Det viktigaste hjälpmedlet är blodglukosmätaren, som gör det möjligt för patienten att själv kontrollera blodglukos och sin behandling dagligen. Flertalet moderna apparater lagrar också de uppmätta glukoshalterna. Dessutom fungerar mätvärdena som ett hjälpmedel för behandlarna i diabetesteamet. Moderna dataapplikationer kan använda värdena i apparaterna och presentera dem som kurvor, vilket underlättar identifikationen av trender och tidpunkter vid vilka justering av insulindosen är nödvändig.

Det är mycket viktigt att mäta och behandla eventuellt högt blodtryck och höga blodfetter samt diagnostisera njurpåverkan – tillstånd som ofta drabbar patienter med diabetes typ 1.

Vilken medicin kan användas?

 • Snabbverkande insulin (oftast i form av en analog) som injektion inför måltid
 • Långtidsverkande insulin (numera ofta insulinanalog) som injektion en till två gånger per dygn
 • Snabbverkande insulin i pump

Till överviktiga typ 1-diabetiker, speciellt de med höga insulindoser, kan även metformin ges som tilläggsbehandling till insulin för att ytterligare minska leverns glukosproduktion och därmed även minska insulinbehovet.

Är du sjukvårdspersonal?

Läs mer om diabetes typ 1 på NetdoktorPro »
Hitta ICD-10/diagnoskod för diabetes typ 1 »

Annons