Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Högt blodsocker (hyperglykemi) vid typ 1-diabetes

Högt blodsocker vid typ 1-diabetes beror på en brist på insulin vilket gör att sockret är kvar i blodbanan. Högt blodsocker kan leda till ökad törst, trötthet och ökat behov att kissa. Mycket höga blodsockervärden kan vara farliga för kroppen och behöver akut behandling.


Uppdaterad den: 2018-11-17

Annons

Vad är hyperglykemi vid typ 1–diabetes?

Hyperglykemi betyder att man har ett för högt blodsockervärde. 

Ett högt blodsocker under en lång tid ökar risken för att utveckla sena diabetes komplikationer. En person som har ett mycket förhöjt blodsocker under flera timmar till flera dagar kan råka ut för ett akut, livshotande tillstånd, en så kallad diabetes ketoacidos (DKA) som är kopplat till en ökad nedbrytning av fettväven. Detta leder till en metabol acidos (syraförgiftning), det vill säga en förändring som påverkar blodets surhetsgrad.

Vid DKA måste kroppen förbränna fett i stället för socker. Det beror på att det finns för lite insulin i blodet. Även om sockernivån i blodet är mycket hög, kommer sockret inte in i cellerna på grund av insulinbristen. Fettförbränning leder till att så kallade (aceton, acetoacetat och hydroxybuturat) ketonkroppar bildas och detta gör att blodets pH–värde sjunker. Kroppens symtom på detta är att den sjuka personen andas snabbare och djupare än normalt (hyperventilering), och det utsöndras aceton med utandningsluften.

Hyperglykemi drabbar alla personer med diabetes. Allvarlig hyperglykemi med ökad surhet i blodet är däremot ett tillstånd som ses hos personer med typ 1-diabetes.

Annons
Annons

Symtom

De vanligaste symtomen är:

 • Trötthet och orkeslöshet.
 • Att man måste kissa oftare.
 • Ökad törst.
 • Psykisk nedstämdhet.
 • Ofta förekommande infektioner.
 • Dålig sårläkning.
 • Klåda och/eller svampinfektion i underlivet.

Det skiljer sig från person till person vilka och hur många symtom man får. Vissa får färre symtom medan andra får fler och mer uttalade symtom.

Sjukdomsbilden vid DKA kan vara dramatisk med magsmärtor (särskilt hos barn), illamående och kräkningar, kraftigt nedsatt allmäntillstånd, den drabbade måste kissa ofta, slöhet, hyperventilation (kraftig och snabb andningsfrekvens), synrubbningar och ibland varierande grad av medvetslöshet.

Orsak

Otillräcklig insulinproduktion är den bakomliggande orsaken till för högt blodsocker. Insulinbristen kan vara kopplad till otillräcklig produktion av insulin eller ökad insulinresistens (ett tillstånd när kroppens celler inte lyckas tillgodogöra sig insulin).

En infektion är en vanligt förekommande utlösande orsak. Under infektioner ökar insulinresistensen och därigenom insulinbehovet. Om man då inte ökar insulindosen kan en hyperglykemi utvecklas. Andra orsaker kan vara en annan sjukdom, en kronisk inflammation eller stress kombinerat med behandlingssvikt.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen baseras på mätning av förhöjda blodsockervärden (hyperglykemi). Vid hyperglykemi visar blodprov vanligen högt blodsockervärde och förhöjd halt ketonkroppar i blodet samt acidos med sänkt pH–värde (pH <7,38).

Vid undersökningen är patienten:

 • Allmänpåverkad
 • Hyperventilerar
 • Uttorkad
 • Lågt blodtryck 
 • Nedsatt grad av medvetande
 • Medvetslöshet 

Vid nedsatt grad av medvetande eller medvetslöshet kan en alternativ förklaring vara att patienten lider av för lågt blodsocker så kallad hypoglykemi. Om det är osäkert om det föreligger för högt blodsocker eller alltför lågt blodsocker kan man inom akutsjukvården tillföra glukos direkt i blodet. Om det föreligger för lågt blodsocker vaknar patienten inom loppet av några minuter. Om det föreligger för högt blodsocker försämrar denna försöksbehandling inte tillståndet särskilt mycket.

Behandling

Eftersom tillståndet är allvarligt krävs omedelbar läkarbehandling och inläggning på sjukhus. Viktiga delar i behandlingen är att tillföra stora mängder vätska intravenöst, ge insulin infusion (genom dropp direkt i blodet) och att eventuellt tillföra kaliumfusion.

Det bästa sättet att förebygga för högt blodsocker består av en god egenkontroll av diabetessjukdomen. Genom att man själv mäter sitt blodsocker regelbundet och gör justeringar av insulindosen och kolhydrattillförseln. Upplever man att blodsockernivån ökar utan att det går att få ned den måste man ta kontakt med sjukvården/ansvarigt diabetesteam.

Prognos

Prognosen är god om akut ketoacidos behandlas i tid och på rätt sätt. En allvarlig komplikation är att hjärnan svullnar upp till följd av det höga blodsockret vilket kan orsaka obotliga skador på hjärnan.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.