Fakta | Psykiatri

Bensodiazepiner, nedtrappning

Efter användning av bensodiazepiner under lång tid kan du uppleva en abstinensreaktion när behandlingen upphör. Därför är en långsam nedtrappning oftast bäst.

Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bensodiazepiner?

Bensodiazepiner har främst två användningsområden; som ångestdämpande och som sömnmedel. Mot ångest används främst diazepam, oxazepam och alprazolam. Mot sömnbesvär används bensodiazepinbesläktade medel som zopiklon och zolpidem.

Bensodiazepiner har flera effekter. Vid korttidsanvändning reducerar de ångest, verkar lugnande, sömnframkallande och muskelavslappnande. Effekten kommer snabbt, ofta efter intag av den första dosen. Bensodiazepiner har få biverkningar och är billiga. När de används i rekommenderade doser och under begränsad tid (en till två veckor) leder de sällan till beroende.

Även om läkemedlen har olika användningsområden är det inga stora skillnader rent kemiskt mellan preparaten inom gruppen. Därför är det i regel inte nödvändigt att använda både ett ångestdämpande medel och ett sömnmedel.

Annons
Annons

Vilka är problemen med bensodiazepiner?

Bensodiazepiner kan ge oönskad trötthet. Användning av bensodiazepiner vid enstaka tillfällen kan leda till att man blir oväntat slö och får tillfälligt nedsatt minne och prestationsförmåga. På samma sätt kan bensodiazepiner påverka förmågan att köra bil. Hos äldre ökar risken för fall och bland annat lårbenshalsbrott.

En betydande nackdel med bensodiazepiner är att många använder dem under lång tid, något som riskerar att skapa beroende. De flesta klarar dock att hålla ordinerad dos, till exempel en tablett två till tre gånger dagligen, men några ökar till doser som ger berusning.

En stor del av bensodiazepinanvändningen blir långvarig, trots att forskare och hälsomyndigheter är eniga om att bensodiazepiner endast ska användas för kortvarig behandling (några dagar till maximalt två veckor) av ångest, oro, spänning och sömnstörningar.

Annons
Annons

Långtidsbehandling med bensodiazepiner anses dock av många vara berättigad i vissa fall av generaliserat ångestsyndrom där annan behandling (psykologisk behandling och/eller antidepressiva) inte givit tillräckligt effekt. Vid andra ångesttillstånd (till exempel social fobi och paniksyndrom) avråds från långtidsanvändning av bensodiazepiner då andra former av behandling i de flesta fall ger god effekt.

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

Den oönskade långtidsanvändningen

En stor del av de situationer som leder till förskrivning av bensodiazepiner är övergående. Ofta har man påbörjat behandlingen i samband med en akut kris, men så fortsätter man att använda medicinen även sedan krisen har gått över. Hos en del patienter verkar regelbunden användning av bensodiazepiner i mer än några få veckor kunna ge en abstinensliknande reaktion vid uppehåll i behandlingen, som upplevs som en ihållande oro. Denna oro kan feltolkas av både patient och läkare som ångestsymtom och utgöra grunden för långvarig användning av bensodiazepiner.

Det kan alltså vara svårt att skilja utsättningssymtom från kroniska ångestbesvär. Den positiva effekten du upplever, och som gör att du kanske inte vill sluta, kan bero på att varje tablett ger en kortvarig lindring av den abstinensorsakade oron.

Nedtrappning

Om du har använt en bensodiazepin under en längre tid – många veckor, månader eller år – har du säkert upplevt att det är svårt att sluta med medicinen. Du kanske blir ängslig, orolig och får tillbaka många av de symtom som gjorde att du började med läkemedlet.

Men det kan alltså vara så att du lider av abstinens till följd av att medicinen har tagits bort. Det behöver inte röra sig om återfall i de ursprungliga besvären.

I samråd med din läkare bör nedtrappningen ske långsamt och stegvis.

Kan vara svårt för läkaren att bedöma

Läkare kan känna att många av de recept på bensodiazepiner som de skriver ut är problematiska. En orsak till att förskrivningen trots det fortsätter kan vara att patienten under lång tid har haft en behandling som det är svårt att värdera nyttan av. Många läkare drar sig för att diskutera detta med patienten, kanske för att de upplever att de inte har tillräckligt med tid eller kunskaper för att gå in en sådan diskussion där det kan förväntas att patienten motsätter sig ett förslag om nedtrappning. Därför hamnar många i ett slags "resignationsbehandling": De godtar receptförnyelser år efter år så länge doserna inte ökas.

Så trappar du ner

För att lyckas är det oftast bra att ta god tid på sig. Gör tillsammans med din läkare upp en nedtrappningsplan. Undvik i denna fas att ta något ”vid behov”. Trappa ned veckovis. En tumregel kan vara en minskning av dygnsdosen med 25 % i veckan. Det finns ingen absolut regel hur snabbt en nedtrappning ska gå men det kan vara klokt att lägga relativt lång tid på slutfasen. Tiden fram till fullständig utsättning anpassas individuellt.

Vissa kan sluta med medicinen över en natt utan att känna något obehag, medan andra behöver trappa ner under betydligt längre tid. Huvudregeln är att nedtrappningstiden bör vara 2–6 månader. Det kan bli aktuellt att förlänga intervallen mellan dosreduktionerna, men undvik att öka doserna när de väl har reducerats. Boka in samtal med läkaren med några veckors mellanrum under nedtrappningsperioden (besök eller telefonkontakt) och kontakta läkaren om det skulle uppstå några oväntade symtom.

Under nedtrappningsperioden kan du uppleva både fysiska och psykiska symtom, men kom ihåg att abstinensbesvär alltid går över om du fortsätter nedtrappningen.

Vad händer om jag inte klarar det?

Genom att följa det beskrivna upplägget och trappa ner behandlingen långsamt under flera månader lyckas de flesta bli kvitt medicinen. Om det ändå inte skulle gå så måste du diskutera situationen med din läkare. Det kan vara aktuellt att pröva att ersätta behandlingen med andra mindre vanebildande mediciner, men i vissa fall kan det bästa vara att du fortsätter med lägsta möjliga dos av bensodiazepinen.


Annons
Annons
Annons