Fakta | Psykiatri

Bensodiazepiner


Uppdaterad den: 2013-04-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är bensodiazepiner?

Bensodiazepiner har främst två användningsområden; som ångestdämpande och som sömnmedel. Mot ångest används framförallt diazepam, oxazepam och alprazolam. Mot sömnbesvar bensodiazepinbesläktade medel som zopiklon och zolpidem.

Även om läkemedlen har olika användningsområden är det inga stora skillnader rent kemiskt mellan preparaten inom gruppen. Därför är det i regel inte nödvändigt att använda både ett ångestdämpande medel och ett sömnmedel.

Hur verkar bensodiazepiner?

Vid korttidsanvändning reducerar de ångest och verkar lugnande, sömnframkallande och muskelavslappnande. Effekten kommer snabbt, oftast inom 30 minuter. Bensodiazepiner har få biverkningar och är billiga. När de används i rekommenderade doser och under begränsad tid leder de sällan till beroende.

Annons
Annons

De främsta nackdelarna med bensodiazepiner är dock att de i vissa fall kan leda till beroende, och att de kan missbrukas som berusningsmedel.

Bensodiazepiner kan ge oönskad trötthet. Användning av bensodiazepiner vid enstaka tillfällen kan leda till att man blir oväntat slö och får tillfälligt nedsatt minne och prestationsförmåga. På samma sätt kan bensodiazepiner påverka förmågan att köra bil. Hos äldre ökar risken för fall och bland annat lårbenshalsbrott.

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

Vem har nytta av bensodiazepiner?

Bensodiazepiner används främst för att behandla tillstånd som präglas av ångest, oro och spänning. De används företrädesvis i korttidsbehandling. I undantagsfall används de också som tillfällig behandling i krissituationer.

Annons
Annons

Läkaren bör vara restriktiv med att skriva ut dessa läkemedel; bensodiazepinintag kan försvåra ett adekvat sorgearbete. Samtidigt kan det vara viktigt att behandla en svår sömnrubbning som riskerar att sätta ner individens funktion och öka risken for ytterligare komplikationer (exempelvis depression). Preparaten används i stor utsträckning för behandling av sömnproblem, företrädesvis enstaka kvällar och inte varje kväll. Bensodiazepiner används också ibland i inledningsfasen av behandling med antidepressiva för att dämpa den ökade ångest som kan förekomma i början av behandlingen.

Beroende av bensodiazepiner

Det råder enighet om att bensodiazepiner ska användas under begränsad tid eller som enstaka medicinering vid behov. Vid kontinuerlig användning i mer än tre månader är det osäkert om bensodiazepiner över huvud taget har några positiva effekter.

Regelbunden användning i mer än tre månader medför att 30–50 % får svårighet att sluta med medicinen. Problemen består i återfall av ursprungliga obehag och besvär samt abstinenssymtom (sömnsvårigheter, mag-tarmproblem, tremor, agitation, muskelspasmer med mera).

Försiktighet

Äldre bör använda lägre doser för att minska risken att bli förslöade av medicinen och därmed utsätta sig för risk för fallskador. De som använder bensodiazepiner måste vara uppmärksamma på att medicinen kan påverka reaktionsförmågan i samband med till exempel bilkörning och användning av maskiner. Man bör alltid ha prövat läkemedlet några gånger innan man sätter sig bakom ratten eller hanterar maskinell utrustning. Bensodiazepiner bör inte användas tillsammans med alkohol.

Långvarig användning av bensodiazepiner medför risk för vanebildning och beroende. Plötsligt avbrott i medicineringen efter längre tids användning kan i vissa fall ge kramper och kraftigt fysiskt obehag (abstinens) efter två till fem dagar.

Förnuftig användning av bensodiazepiner

Bensodiazepiner fyller alltså en funktion främst vid korttidsanvändning. Det råder osäkerhet om nyttan vid långtidsanvändning. Redan efter några veckors daglig användning upplever vissa att det kan vara svårt att sluta med medicinen. Bensodiazepiner verka sannolikt bättre och bevarar sin fulla effekt om man undviker att ta dem dagligen. Daglig användning av sömnmedel bör inte pågå i mer än två veckor. Redan från början av behandlingen kan läkaren förskriva användning exempelvis vid fem av veckans sju kvällar. Daglig användning av ångestdämpande medel bör inte pågå i mer än fyra veckor.

Vissa upplever efter en tids behandling att medicinen verkar sämre. Detta kan bero på toleransutveckling och man bör därför inte tar en större dos av läkemedlet.

Öka inte dosen utöver den som läkaren rekommenderat, då detta ökar risken för att utveckla beroende.

Reaktionsförmågan och därmed körförmågan är nedsatt i två till fyra timmar efter intag av en normal dos av en bensodiazepin. Man bör inte köra bil de första en till två veckorna efter det att man påbörjat behandling med bensodiazepiner.