Narkotika, tecken på beroende

Läs om vanliga tecken på drogmissbruk och vilka tecken som är typiska för olika droger.

Uppdaterad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

HAR DU KOLL PÅ PATIENTLAGEN? Lär dig mer om dina rättigheter här!

Generella tecken på möjligt beroende

Människor är olika, och kan reagera olika på användning av narkotika. De beskrivningar som följer är därför endast typiska drag. Det är likväl viktigt att komma ihåg att vissa kan uppvisa tecken på narkotikamissbruk eller beroende utan att så är fallet. Detsamma gäller även motsatt – vissa kan missbruka narkotika utan att uppvisa de typiska tecknen.

Tecken på beroende är följande:

  • Du känner att du måste ta drogen regelbundet, och gärna flera gånger om dagen.
  • Du ser till att hela tiden ha drogen tillgänglig.
  • Du har gjort misslyckade försök att sluta ta drogen.
  • Du utför handlingar du normalt inte skulle ha utfört för att skaffa drogen, till exempel stöld.
  • Du känner att du behöver drogen för att kunna klara vardagslivets problem.
  • Du kör bil eller utför andra handlingar som utsätter dig själv eller andra för fara då du är under påverkan av drogen.
Animering av narkotikaberoende

De olika drogerna och deras kännetecken

Cannabis

Omfattar hasch och marijuana. Symtom på påverkan av cannabis är en upplevelse av avslappning, en känsla av förbättrade eller förändrade sinnesintryck, försämrat minne, ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens, blodsprängda ögon, nedsatt koordination, koncentrationssvårigheter, dåligt omdöme och paranoida eller andra vanföreställningar.

Annons
Annons

Droger som dämpar det centrala nervsystemet

Detta är i huvudsak bensodiazepiner. Exempel på dessa är sömnmediciner och ångestdämpande mediciner med substanser som diazepam, oxazepam, nitrazepam, alprazolam och flunitrazepam, men också bensodiazepin-liknande sömntabletter såsom zopiklon och zolpidem. Symtom på påverkan av dessa substanser är sluddrigt tal, nedsatt koordination, bristande minne, förvirring, långsam puls, yrsel, onormala känslomässiga reaktioner, trötthet och eventuellt koma.

Droger som stimulerar det centrala nervsystemet

Dessa omfattar främst amfetamin (och varianter av amfetamin), och kokain, men kan också vara metylfenidat (substans som används som läkemedel vid ADHD). Typiska tecken på drogpåverkan inkluderar upprymdhet, minskat sömnbehov, minskad matlust, snabbt tal, irritabilitet, rastlöshet och sexuell lust, samt i efterförloppet depression när effekten av drogen avtar. Nästäppa och skador på nässlemhinnorna är vanligt hos personer som drar in drogen genom näsan.

"Designerdroger"

Detta är droger som ecstasy, som vanligtvis har både amfetaminliknande och hallucinogena effekter. I gruppen ingår också flera andra nyare substanser, ofta med uppåtverkande eller hallucinogena egenskaper. Dessa droger kan förekomma i rave-kulturen och liknande danskulturer.
Missbrukare av ecstasy får ofta hallucinationer, snabb puls, hög kroppstemperatur, högt blodtryck och problem med minnet.

Annons
Annons

Hallucinogener

Narkotika som LSD, PCP och ketamin är typiska hallucinogena droger.
De olika formerna av hallucinogener ger lite olika symtom:

  • LSD. Ger ofta hallucinationer, omvända sinnesintryck – som till exempel att man tror att man hör färger – ihållande ändringar i uppfattningen av omvärlden, snabb puls, högt blodtryck och skakningar. Kvarstående psykotiska symtom (hallucinationer eller vanföreställningar) kan förekomma.
  • PCP. Kan ge hallucinationer, upprymdhet, vanföreställningar, svettning, dålig koordination och förlust av orienteringsförmågan, känsla av att vara förföljd (paranoia), dreglande, illamående och kräkningar samt självmordstankar.
  • Ketamin. Kan ge snabb puls, illamående och kräkningar, hallucinationer/vanföreställningar, nedsatt muskelfunktion och andningspåverkan.

Sniffning

Inhalering av vissa typer av lim, färg, lösningsmedel och lustgas kan ge ett kortvarigt rus. Ofta innebär ruset hallucinatoriska upplevelser eller medvetslöshet, i allvarliga fall andningshämning eller hjärtstillestånd. Långvarigt missbruk kan ge skador på hörsel, hjärna, njure och lever.

Opiater och opioider

Används (vissa av substanserna) i sjukvården som smärtstillande mediciner. De omfattar bland annat heroin, morfin, kodein, tramadol, metadon, buprenorfin och oxykodon. De dämpar alla kroppens reaktioner och kan ge medvetandesänkning och försämrad andning (försämrad andningsreflex). Kroppen vänjer sig snabbt vid höga doser och efter en kort tids missbruk får personen abstinenssymtom om intaget upphör. Om drogen intas intravenöst (med sprutor) kan det finnas synliga stickmärken.

Vad vet du om testosteronbrist? Testa dig själv här!

Typiska tecken vid missbruk hos ungdomar

Skolarbete. Snabbt uppstådd vantrivsel i skolan. Ständiga undanflykter för att få stanna hemma. Plötsligt sänkt prestationsnivå.

Fysisk hälsa och utseende. Orkeslöshet och likgiltighet kan vara tecken på missbruk. Likaså ett plötsligt förfall när det gäller kläder och utseende.

Uppträdande. Så gott som alla tonåringar är måna om sitt privatliv, men överdrivet hemlighetsmakeri när det gäller personliga saker och vilka de umgås med och vad de gör är möjliga tecken på missbruk.

Pengar. Plötsligt behov av pengar utan rimlig förklaring till vad de ska användas till, eller stöld av pengar och saker för att täcka utgifterna för läkemedlen.

Faktorer som ökar risken för missbruk

Personlighet. Personer som söker fart och spänning, är impulsiva och sätter sig emot vanliga sociala normer har större risk att börja missbruka och bli beroende. En annan orsak kan vara självmedicinering av negativa symtom såsom depression eller ångest. Hälften av alla med beroendeproblem har också andra problem av psykisk karaktär, till exempel depression, adhd, ångesttillstånd eller posttraumatiskt stressyndrom. Barn som är aggressiva, temperamentsfulla och saknar självkontroll löper också större risk att utveckla ett beroende.

Umgängeskrets. Grupptryck kan vara svårt att stå emot, särskilt för en ungdom. Dålig kontakt med föräldrarna ökar risken för missbruk.

Ångest, depressioner och ensamhet. Användning av illegala ämnen kan vara ett sätt att fly från smärtsamma psykiska problem.

Arv. Vissa drag i arvsmassan kan göra en person mer eller mindre mottagliga för missbruk. Om du är nära släkt med personer med alkohol- eller narkotikaproblem löper du större risk att utveckla ett beroende.

Typ av narkotika. Vissa typer av droger är mer beroendeframkallande än andra. Detta gäller bland annat heroin och kokain.