Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Narkotika, tecken på beroende

Läs om vanliga tecken på drogberoende och vilka tecken som är typiska för olika droger.


Uppdaterad den: 2021-03-17

Annons

Generella tecken på möjligt beroende

Människor är olika, och kan reagera olika på användning av narkotika. De beskrivningar som följer är därför endast typiska drag. Ibland kan personer uppvisa tecken på narkotikamissbruk eller beroende utan att så är fallet. Detsamma gäller även motsatt – vissa kan missbruka narkotika utan att uppvisa de typiska tecknen.

Tecken på beroende:

  • Man känner att man måste ta drogen regelbundet, ofta flera gånger om dagen.
  • Man ser till att hela tiden ha drogen tillgänglig.
  • Man har gjort misslyckade försök att sluta ta drogen.
  • Man utför handlingar man normalt inte skulle ha utfört för att skaffa drogen, till exempel stöld.
  • Man känner att man behöver drogen för att kunna klara vardagslivet.
  • Man kör bil eller utför andra handlingar som utsätter en själv eller andra för fara då man är under påverkan av drogen.
Annons
Annons

Olika droger och deras kännetecken

Cannabis

Omfattar hasch och marijuana. Symtom på påverkan av cannabis är en upplevelse av avslappning, en känsla av förbättrade eller förändrade sinnesintryck, försämrat minne, ökat blodtryck och ökad hjärtfrekvens, röda ögonvitor, nedsatt koordination, koncentrationssvårigheter, dåligt omdöme och paranoia eller andra vanföreställningar.

Droger som dämpar det centrala nervsystemet

Detta är i huvudsak bensodiazepiner. Exempel på bensodiazepiner är sömnmediciner och ångestdämpande mediciner med substanser som diazepam, oxazepam, nitrazepam, alprazolam och flunitrazepam, men också bensodiazepin-liknande sömntabletter som zopiklon och zolpidem. Symtom på påverkan av dessa substanser är sluddrigt tal, nedsatt koordination, bristande minne, förvirring, långsam puls, yrsel, onormala känslomässiga reaktioner, trötthet och eventuellt koma.

Droger som stimulerar det centrala nervsystemet

Dessa omfattar amfetamin, metamfetamin och kokain. Typiska tecken på drogpåverkan inkluderar upprymdhet, minskat sömnbehov, minskad matlust, snabbt tal, irritabilitet, rastlöshet och sexuell lust, samt i efterförloppet depression när effekten av drogen avtar. Nästäppa och skador på nässlemhinnorna är vanligt hos personer som drar in drogen genom näsan.

 

Hallucinogener

Narkotika som LSD, PCP och ketamin är typiska hallucinogena droger. De olika formerna av hallucinogener ger lite olika symtom:

  • LSD ger ofta hallucinationer, omvända sinnesintryck – som till exempel att man tror att man hör färger – ihållande ändringar i uppfattningen av omvärlden, snabb puls, högt blodtryck och skakningar. Kvarstående psykotiska symtom (hallucinationer eller vanföreställningar) kan förekomma.
  • PCP kan ge hallucinationer, upprymdhet, vanföreställningar, svettning, dålig koordination och förlust av orienteringsförmågan, känsla av att vara förföljd (paranoia), dreglande, illamående och kräkningar samt självmordstankar.
  • Ketamin kan ge snabb puls, illamående och kräkningar, hallucinationer/vanföreställningar, nedsatt muskelfunktion och andningspåverkan.

Sniffning

Inhalering av vissa typer av lim, färg, lösningsmedel och lustgas kan ge ett kortvarigt rus. Ofta innebär ruset hallucinatoriska upplevelser eller medvetslöshet, i allvarliga fall andningshämning eller hjärtstillestånd. Långvarigt missbruk kan ge skador på hörsel, hjärna, njure och lever.

Opiater och opioider

Vissa opiater och opioider används i sjukvården som smärtstillande mediciner. Opiater och opioider omfattar bland annat heroin, morfin, kodein, tramadol, metadon, buprenorfin och oxykodon. De dämpar alla kroppens reaktioner och kan ge medvetandesänkning och försämrad andning (försämrad andningsreflex). Kroppen vänjer sig snabbt vid höga doser och efter en kort tids missbruk får personen abstinenssymtom om intaget upphör. Om drogen intas intravenöst (med sprutor) kan det finnas synliga stickmärken.

Nya psykoaktiva substanser (NPS), nätdroger

Det senaste decenniet har nätdroger blivit allt vanligare bland ungdomar. Detta är så kallade nya psykoaktiva substanser (NPS) som kan inhandlas via internet. De har ofta uppåtverkande eller hallucinogena egenskaper, men även icke registrerade bensodiazepinpreparat och fentanylanaloger (opioider) förekommer. Nätbutiker hänvisar ofta till dem som "legal highs" eller "herbal highs", termer som ger intrycket att ämnena är säkra, lagliga och/eller naturliga.

Typiska tecken vid missbruk hos ungdomar

Skolarbete –snabbt uppstådd vantrivsel i skolan, undanflykter för att få stanna hemma, plötsligt sänkt prestationsnivå.

Fysisk hälsa och utseende – orkeslöshet och likgiltighet kan vara tecken på missbruk, likaså nyuppstådd likgiltighet kring kläder, utseende och hygien.

Uppträdande – de flesta tonåringar är måna om sitt privatliv, men överdrivet hemlighetsmakeri när det gäller personliga saker och vilka de umgås med och vad de gör är möjliga tecken på missbruk.

Pengar – plötsligt behov av pengar utan rimlig förklaring till vad de ska användas till, eller stöld av pengar och saker för att täcka utgifterna för droger.

Annons
Annons

Faktorer som ökar risken för missbruk

Personlighet – personer som söker fart och spänning, är impulsiva och sätter sig emot vanliga sociala normer har större risk att börja missbruka och bli beroende. En annan orsak kan vara självmedicinering av depression eller ångest. 

Umgängeskrets – grupptryck kan vara svårt att stå emot, särskilt för en ungdom. Dålig kontakt med föräldrarna ökar risken för missbruk.

Ångest, depressioner och ensamhet – användning av droger kan vara ett sätt att fly från smärtsamma psykiska problem.

Arv – vissa gener kan göra en person mer eller mindre mottaglig för missbruk. Om man är nära släkt med personer med alkohol- eller narkotikaproblem har man högre risk att utveckla ett beroende.

Typ av narkotika – vissa typer av droger är mer beroendeframkallande än andra. Detta gäller bland annat heroin och kokain.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.