Specifik fobi

Vid specifik fobi upplevs en stark rädsla som är knuten till vissa situationer, föremål, djur eller aktiviteter.

Publicerad den: 2013-05-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är specifik fobi?

En specifik fobi innebär stark rädsla för ett föremål, en aktivitet eller en situation. Rädslan kan framkallas vid blotta tanken på det som utlöser den, och personen gör vad som helst för att undvika den utlösande faktorn.

Olika specifika fobier

Specifika fobier delas in i fem undergrupper utifrån rädslans fokus:

  1. Djur (till exempel spindlar, ormar, hundar).
  2. Naturlig miljö (till exempel höjder, vatten, oväder).
  3. Platsbundenhet (till exempel flygplan, instängda utrymmen).
  4. Blodinjektioner, skador (till exempel blodprov, operationer).
  5. Övriga (till exempel kräkning, sätta i halsen, sjukdom).

Om personer som lider av specifik fobi utsätts för det de är rädda för, kan de få starkt ångestpåslag med hjärtklappning, svettning, ökad andhämtning. Vid stick och blodfobi förekommer även svimningsanfall.

Annons
Annons

10–15 % av befolkningen utvecklar en specifik fobi någon gång under livet. Det är vanligare hos kvinnor och debuten sker ofta i 12–16-årsåldern.

Orsaker

Det är inte klarlagt varför vissa människor drabbas av fobier, men risken att utveckla specifik fobi ökar om fobier förekommer i släkten. Fobier har traditionellt setts som en inlärd rädsla där individen varit utsatt för starka negativa upplevelser i samband med det fobiskaobjektet/situationen. Denna förklaring är dock otillräcklig då många personer inte kanidentifiera någon utlösande händelse.

Ett antal förklaringsmodeller kompletterar förståelsen av uppkomsten av fobier:

Annons
Annons
  • Experimentella studier har visat att fobier kan läras in genom klassiskbetingning.
  • Det har påvisats att vissa individer har en genetisk beredskap för att utveckla fobier.
  • Kognitiva modeller visar att vissa individer överskattar fara och underskattarden egna förmågan att hantera denna.

Diagnos

Sjukdomshistorien är oftast typisk. Specifik fobi kan ibland förväxlas med andra ångestsyndrom, som till exempel paniksyndrom/agorafobi,social fobi eller tvångssyndrom. Specifik fobi skiljer sig från de andra ångesttillståndengenom att rädslan är avgränsad till en eller några få olika situationer, medan rädslan ochundvikandet ter sig mer generaliserat till exempel vid agorafobi och social fobi.

Behandling

Patienten har rätt till information om att specifik fobi är vanligt och medför betydandelidande, men att behandlingen är snabb och effektiv om den utförs på rätt sätt.Det är viktigt att patienten förstår att fobin är en ångeststörning och inte personlighetsrelateradeller har ”symbolisk betydelse”, detta för att förhindra att patienten söker och får felaktigbehandling. Antidepressiva har inte någon plats i behandlingen av specifik fobi såvida den inte kompliceras av depression eller annat ångestsyndrom. Inte heller bensodiazepiner har någon plats i behandlingen annat än i utvalda fall, som exempelvis vid behovsmedicinering vid flygfobi.

Två KBT-metoder har visat sig effektiva vid behandling av specifik fobi: Exponering ochdeltagande modellering. Exponering innebär att patienten tillsammans med terapeuten gradvis närmar sig detfobiska objektet/situationen och stannar kvar i situationen då ångesten ökar. Syftet är attuppnå en tillvänjning av ångestreaktionerna så att nyinlärning kan ske och möjliggöra nyupplevelse i förhållande till det fobiska objektet. Exponeringen bör alltid ske inom ramen för en trygg och empatisk terapirelation och i en takt som patienten själv styr.

Modellinlärning ingår ofta i en exponeringsbehandling men har också ensamt visat på god effekt vid djurfobier. Deltagande modellering innebär att terapeuten demonstrerar ett adekvat beteende i förhållande till det fobiska objektet och därefter uppmuntrar och instruerar patienten att gradvis göra samma sak.

Blodfobi, där det finns risk för att patienten svimmar, behandlas med tillämpad spänning.

Prognos

Prognosen är god efter genomförd behandling.


Annons
Annons
Annons