Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Strupcancer

Strupcancer är ovanligt och drabbar oftast män. Vid heshet utan förbättring på tre veckor bör man undersökas närmare avseende strupcancer.


Uppdaterad den: 2021-07-21

Annons
Tvärsnitt av mun, svalg och strupe

Vad är strupcancer?

Strupcancer (larynxcancer) innebär cancer i nivå med struphuvudet. I cirka två tredjedelar av fallen sitter tumören på själva stämbandet. Men strupcancer kan också utgå från andra platser i struphuvudet. I vart tredje fall sitter tumören ovanför stämbandsnivå och i sällsynta fall sitter den under.

När tumören utgår från stämbanden kallas den för glottiscancer. Glottis betyder röstspringa och är utrymmet mellan stämbanden. Supraglottisk larynxcancer är belägen ovanför stämbandsnivå. I sällsynta fall, då sjukdomen är belägen under stämbanden, kallas den subglottisk larynxcancer.

Varje år får cirka 160 personer i Sverige i strupcancer, varav cirka 80 procent är män De flesta som insjuknar är i 70 årsåldern.

Annons
Annons

Symtom

Om tumörsjukdomen utgår från stämbanden är heshet ofta det första symtomet och hos många är heshet det enda symtomet. Vid heshet utan förbättring på tre veckor rekommenderas att man undersökas närmare avseende strupcancer. Andra tecken kan vara smärtor, problem med att svälja eller irritation i halsen. Efter en tid kan smärtan bli kännbar i det ena örat.

Senare kan symtom som hosta, klumpkänsla i halsen eller problem med andningen uppträda.

Orsak

Alkohol- och tobaksbruk ökar risken för strupcancer. Dessa två faktorer förstärker dessutom varandras cancerframkallande effekt.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs genom mikroskopi av vävnadsprover från tumören. Innan detta har gjorts går det inte att säga något säkert. Datortomografi och eventuellt magnetkameraundersökning kan vara aktuellt för att kartlägga hur utbredd tumören är.

Behandling

Behandlingen består av kirurgi och strålbehandling. Efter operation kan man behöva jobba med logoped och dietist för att anpassa sig till det dagliga livet igen. En logoped kan hjälpa till att klara problem med att tala och svälja. Om man har förlorat förmågan att tala kan man lära sig tala genom att pressa luft upp genom matstrupen. Det finns också hjälpmedel för att tala. En dietist kan hjälpa till att välja en kost som passar om en del av förmågan att tugga och svälja är förlorad. Man kan även få hjälp av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut när det finns behov för att göra praktiska anpassningar i vardagslivet eller på arbetsplatsen.

Prognos

När man beskriver överlevnad vid cancer används begreppet relativ överlevnad. Med det menas den överlevnad som är relaterad till cancern. Vissa personer skulle ha avlidit oavsett cancern och det räknas inte. Den relativa femårsöverlevnaden för all strupcancer är 70 procent, men prognosen skiljer sig åt beroende på var tumören sitter.
Patienter med glottiscancer har en bättre prognos om den upptäcks i ett tidigt tumörstadium. Om tumören begränsar sig till stämbanden är risken för spridning via lymfkörtlar mindre än om den sitter över eller under stämbanden. Detta beror bland annat på att det finns mycket få lymfkärl runt stämbanden. Det spelar sannolikt också en roll att de flesta söker läkare tidigare vid cancer på stämbanden eftersom denna tumör tidigt ger upphov till heshet. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.