Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Cancer

Rökning


Publicerad den: 2013-02-12

Annons

Rök inte

Om du röker, försök att sluta. Du är som mest utsatt för att bli beroende av nikotin i ungdomsåren. I Sverige börjar dagligen 45 ungdomar att röka. Ju tidigare du börjar att röka desto större blir skadorna på hälsan.

I Sverige dör cirka 6 600 personer varje år av rökning. De allra flesta som dör av rökning avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Fyra av fem hjärtinfarkter hos personer under 50 år beror på rökning. I Sverige beräknas 17 procent av alla cancerfall vara orsakade av rökning och 90 procent av lungcancerfallen.

De flesta fallen av cancer i matstrupen, struphuvudet och munhålan har också ett nära samband med tobaksanvändning, antingen ensamma eller tillsammans med alkohol. Också cancer i urinblåsan, bukspottskörteln, njurar, mage och livmoderhals kan vara orsakad av tobak. Forskning pågår rörande rökning och ökad risk för blodcancer (leukemi), samt tjocktarms- och ändtarmscancer. För dessa cancerformer är det mer osäkert vilken roll rökning spelar.

Annons
Annons

Resultatet av rökvanorna för 20 år sedan

En cancersjukdom utvecklar sig under lång tid. De "rökningsframkallade cancersjukdomar" vi ser i dag är ett resultat av rökvanorna för 20 år sedan.

I Sverige är varannan cigarett av "rullningstyp". Risken för lungcancer är högre bland dem som röker cigaretter som man rullar själv än bland dem som röker fabriksproducerade cigaretter visar nyare undersökningar från det norska cancerregistret. Röken från cigaretter man rullar har ett högre innehåll av skadliga ämnen än röken från en fabriksproducerad cigarett. "Rullningsrökare" är dessutom mer nikotinberoende än de som röker fabriksproducerade cigaretter.

Ny forskning tyder på att när samma mängd tobak röks har kvinnor något större risk för att få lungcancer än vad män har.

Passiv rökning

Bland forskarna råder enighet om att även passiv rökning har skadlig påverkan på hälsan. Bland annat har det visat sig att en icke-rökare som bor tillsammans med en som röker hemma har större risk för att få lungcancer än en som bor i ett rökfritt hem. Också de som är utsatta för passiv rökning på jobbet har större risk för att få cancer än de som arbetar i en rökfri miljö. Risken för att få hjärtinfarkt ökar också om man uppehåller sig mycket i rum där någon röker.

Barn med rökande föräldrar löper ökad risk för bland annat astma, luftvägsinfektioner och inflammation i mellanörat. Passiv rökning leder också till att dessa besvär blir mer allvarliga än de annars skulle ha varit.

Annons
Annons

Varannan rökare förlorar levnadsår

Tobak kan orsaka dödsfall på många olika sätt. Förutom lungcancer och andra cancertyper kan man som en direkt följd av rökning drabbas av hjärtsjukdom, stroke, kronisk bronkit och andra luftvägssjukdomar. Många av dem som drabbas av dessa sjukdomar har inte rökt särskilt mycket, men de började ofta att röka i tonåren.

I genomsnitt minskar varje cigarett livslängden med mellan 7,5 och 10 minuter. Även om du bara röker mellan en och fyra cigaretter om dagen fördubblar du risken för att dö i lungcancer eller hjärtinfarkt. Ju tidigare du börjar röka desto större blir skadorna på hälsan. En 15-åring som börjar röka dagligen löper statistiskt sett dubbelt så hög risk för att dö av lungcancer än någon som börjar efter 20 års ålder. De som i åldern 35–69 år dör på grund av tobaksanvändning förlorar i genomsnitt 20–25 år av sina liv.

Att sluta minskar risken

Om du slutar röka kommer du löpa lägre risk för skador på hälsan än om du fortsätter att röka. Ju tidigare du slutar desto mer minskar du risken. Detta gäller även om du slutar röka först när du är i medelåldern. Tidigare rökare kommer dock fortfarande att löpa en högre risk för att få lungcancer och annan rökningsrelaterad cancer än de som aldrig har rökt.

Ökning till tio miljoner dödsfall årligen

Tobak orsakar sammanlagt 3,5 miljoner dödsfall världen över varje år. Detta tal kommer att stiga, för i många länder har inte de värsta följderna av tobaksepidemin ännu visat sig. Rökning ökar både bland kvinnor i vissa industrialiserade länder och bland män och kvinnor i utvecklingsländer. När dagens unga rökare blir medelålders kommer cirka tio miljoner människor dö varje år som en följd av rökning – om vi inte klarar av att bryta utvecklingen.

Situationen i Europa är bekymmersam. I Sverige röker omkring 11 procent av männen och 13 procent av kvinnorna i den vuxna befolkningen. I Central- och Östeuropa stiger antalet rökare stadigt. Av de sex regioner som Världshälsoorganisationen (WHO) har indelat världen i är Europa den region som har högst förbrukning av färdigrullade cigaretter per invånare. I EU-länderna var 42 % av männen och 28 % av kvinnorna dagliga rökare 1994. Talet för kvinnliga rökare är lågt eftersom särskilt äldre kvinnor i Sydeuropa röker lite. Andelen som röker i åldersgruppen 25–39 år är hög; 55 % av männen och 40 % av kvinnorna. Dessa tal kommer att få stor inverkan på antalet cancerfall under åren som kommer.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons