Fakta | Lungcancer

Lungcancer


Uppdaterad den: 2012-12-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är lungcancer?

Lungcancer omfattar alla cancertyper i lungor och/eller luftvägar (bronker). Cirka 90 % av alla fall av lungcancer är bronkialcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer: Småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer. Bland de icke-småcelliga typerna skiljer man mellan adenokarcinom (40 %), skivepitelkarcinom (25 %) och storcellskarcinom (10 %).

Animation av lungcancer

Förekomst

Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen hos män och den fjärde vanligaste cancerformen hos kvinnor. 

2014 diagnostiserades drygt 4000 fall av lungcancer: 1970 män och 2069 kvinnor. Förekomsten bland kvinnor har fördubblats de senaste 20 åren, samtidigt som den har minskat bland män.

Annons
Annons

 

De flesta av dem som drabbas av lungcancer är mellan 50 och 70 år. Småcellig lungcancer utgör 25 % av all lungcancer och icke småcellig lungcancer utgör cirka 75 % av alla fall.

Orsak

Teorierna om vad som orsakar cancer är många och ofullständiga. Den grundläggande principen är dock att enskilda celler börjar växa okontrollerat och bildar en ansamling av celler, en tumör.

Annons
Annons

Varför detta händer vet vi inte, men exponering för vissa cancerframkallande ämnen som startar okontrollerad cellväxt är den vanligaste förklaringen. Cigarrettrökning är den absolut vanligaste orsaken till lungcancer, både bland män och kvinnor och står för 80–90 % av alla fall. Andra former av rökning är också förknippade med en ökad risk för lungcancer, till exempel piprökning och cigarrettrökning, men risken är högre vid cigarrettrökning. Passiv rökning ökar också risken för lungcancer. Asbest är den vanligaste arbetsrelaterade riskfaktorn. Om du både röker och har varit utsatt för asbest är risken för att få lungcancer betydlig. Andra ämnen som kan vara cancerframkallande är damm, gaser, kemikalier, strålning, till exempel radon från berggrunden.

Ny forskning tyder på att cirka 20 % av fallen av lungcancer kan tillskrivas infektion med humant papillomvirus (HPV). Detta är dock mycket preliminära och delvis kontroversiella resultat.

Symtom och tecken på lungcancer

Diagnosen lungcancer bör övervägas för alla storrökare (> 15 cigaretter dagligen) med luftvägssymtom i mer än sex veckor, inklusive vid försämring av den vanliga rökarhostan. Symtomen beror på tumörens belägenhet, storlek, inväxt i andra organ och eventuellt fjärrspridning (metastaser). Lungcancer som ger symtom är som regel en framskriden cancersjukdom. Tidiga symtom är hosta (65 %) och blodiga upphostningar, hemoptys (35 %). Senare symtom kan vara bröstsmärtor (50 %), tung andning (60 %), lunginflammation som inte vill ge med sig, trötthet och viktnedgång. Heshet kan också vara ett tecken på lungcancer.

Lungcancer kan dessutom ge en lång rad andra och kanske lite ovanliga symtom.

Diagnos

DT-bild av lunga med tumör

För att fastslå diagnosen är röntgen och datortomografi av lungorna nödvändiga undersökningar. Vanligtvis får läkaren misstanke om lungcancer i samband med lungröntgen, och därför fortsätter man sedan med en datortomografiundersökning. Då får man en mycket mer precis beskrivning av tumören och förhållande till omkringliggande vävnad. Vanligtvis utökas datortomografiundersökningen så att den omfattar lever och binjurar, då detta är organ som lungcancer sprider sig till tidigt. Cellprov från upphostat slem kan ge diagnosen för en del. Undersökning av luftvägar med kamera, så kallad bronkoskopi, och samtidig cellprovprovtagning via instrumentet, kan ofta ge en säker diagnos. Om tumören ligger mot ytterkanten av lungan är det möjligt att sticka en lång nål in i tumören genom att sticka in den genom bröstväggen. Detta görs med samtidig röntgenkontroll. Vävnadsprover hämtas sedan ut och undersöks senare i mikroskop.

Skelettscintigrafi används för att påvisa eventuell spridning av cancern. Bilder med magnetkamera (MR) tas av hjärnan om det misstänks att cancern har spridit sig dit. PET är en ny undersökningsmetod som ökar möjligheten för tidig och noggrann diagnos.

Behandling

Endast 25 % av patienterna kan opereras. En del av dessa visar sig under operationen ha en cancertumör som tyvärr inte går att ta bort. Småcellig lungcancer kan inte opereras. Kirurgi är lämpligast vid icke-småcellig cancer när denna har en begränsad utbredning.

Cellgift är den mest använda behandlingen vid småcellig lungcancer. Den behandlingen är som regel mindre effektiv vid andra typer av lungcancer. Vid icke-småcellig lungcancer är strålbehandling en viktig behandling. Detta används både som självständig behandling och som förebyggande behandling för spridning till hjärnan.

Prognos

Lungcancer är en mycket allvarlig sjukdom med relativt dålig prognos, generellt sett. Sjukdomen är den vanligaste orsaken till cancerdöd. Den här cancerformen har en tendens att sprida sig till andra organ på ett tidigt stadium och det är vanligt med symtom från fler organ än lungorna.

Men detta varierar från patient till patient och från tumör till tumör. Om tumören upptäcks tidigt kan vissa patienter botas med hjälp av operation.

Att leva med lungcancer

Beroende på hur uttalade besvären är kommer vardagslivet påverkas i större eller mindre grad. Tung andning och trötthetskänsla är vanligt och kan begränsa normala aktiviteter.

Att få diagnosen lungcancer är en chock för det flesta. Det finns dock ett aktivt och välorganiserat stöd för cancerpatienter på de flesta sjukhus. Dessutom kan Cancerfonden hjälpa till med att förmedla kontakt med andra i samma situation eller erbjuda mer information om sjukdomen.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons