Undersökning | Allergi

Allergitest

Har du eller ditt barn reagerat mot något ämne i miljön och du misstänker att det var någon slags överkänslighetsreaktion? Uppsök då sjukvården för att få detta undersökt.

Publicerad den: 2008-10-02
Författare: Helen Rosenlund, leg.dietist och med.dr, Karolinska Institutet, Solna
Uppdaterare: Leif Bjermer, professor, överläkare vid VO Lungmedicin och allergologi - Lund, Skånes universitetssjukhus, Skånes universitetssjukhus

Annons

Läkaren går igenom din eller ditt barns sjukdomshistoria (anamnes) grundligt och förhör sig om symtomen som uppstått och situationen kring detta, närmiljön, ärftlighet, medicinering, eventuella sjukdomar med mera. Detta är ett viktigt steg i undersökningen och dina svar har stor betydelse i fastställandet av en eventuell diagnos.

Allergitest

Att vara allergisk innebär att immunförsvaret reagerar mot ett allergen (ämne) genom att bilda antikroppar mot det, vanligast är att kroppen producerar så kallade immunoglobulin-antikroppar (IgE).

Det finns olika sätt att testa om man är allergisk:

Screeningtest

Om sjukdomshistorien inte talar för att du skulle vara allergisk eller gav information om vad du skulle kunna vara allergisk mot, kan man göra ett screeningtest. Testet utförs genom blodprovstagning och visar om du är allergisk mot något av de allra vanligaste allergenen.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons
  • Test för screening av luftburna allergen mäter en eventuell allergi mot till exempel björk, timotej, gråbo, häst, katt, hund, kvalster och mögel.
  • Test för screening av födoämnesallergen tillkommer för barn under tre år, eftersom små barn ofta reagerar mot olika födoämnen. Man brukar testa eventuell känslighet mot till exempel mjölk, ägg, fisk, soja och jordnöt.

Allergenspecifika test

Vid så kallat pricktest läggs en droppe innehållande allergenet på underarmens insida och sedan perforeras huden försiktigt genom droppen med en lancett (vass spets). Oftast testas en standardpanel av flera ämnen samtidigt. Efter 15 minuter kontrolleras området för eventuella reaktioner. Om en röd svullnad (kvaddel) bildats på huden indikerar detta att immunförsvaret reagerat mot det allergen som droppats där. Kvaddeln ska vara minst 3 mm i diameter för att reaktionen ska kallas positiv.

Med lapptest kan eventuell kontaktallergi testas. Det går ut på att lappar med olika ämnen fäst på ryggen. Efter cirka två dagar plockas lapparna bort, och har en reaktion uppstått under någon lapp visar det på allergi mot detta ämne.

Med ett "allergiblodprov" kan specifikt IgE (antikroppar) mot olika allergen mätas, till exempel katt. I detta sammanhang är RAST, eller ImmunoCap som det numera heter, det vanligast förekommandet testet.

Det bästa beviset för att ett visst allergen har betydelse vid en överkänslighetsreaktion är att man kan återupprepa situationen då reaktionen inträffade. Vid provokation tillförs allergenet det organ från vilket symtomen kommit för att försöka utlösa reaktionen på nytt. Provokationer ska bara utföras inom sjukvården.

Diagnostik

Svårigheten med allergidiagnostik är att man kan uppleva symtom vid kontakt med ett visst allergen, trots att det kliniska testet är negativt. Det kan också vara så att testet ger utslag för ett allergen utan att det finns några kopplade klinisk symtom.

För att man skall kunna påvisa klinisk allergi förutsätter det att man kan bekräfta att det finns en allergisk sensibilisering (positivt allergitest) samtidigt som det finns en tydlig koppling mellan exponering och kliniska symtom.

I dessa fall ska man konsultera den läkare som varit inblandad i testningen och få råd om hur man kan hantera olika situationer där man kan komma i kontakt med allergenet ifråga. Ibland kan diagnosen behöva bekräftas genom provokation, det vill säga att man under kontrollerade former utsätts för allergenet och sedan registrerar kliniska symtom.