Förnyad bedömning – second opinion

Om du vill ha en ny bedömning av ditt tillstånd hos en annan allmänläkare eller specialist har du under vissa förhållanden rätt att få en förnyad bedömning. Du ska då få det utan att behöva uppge något skäl.

Uppdaterad den: 2013-08-30
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ibland kan man av olika anledningar vilja att en annan läkare än den man vanligtvis går till ska bedöma ett tillstånd som man redan har fått bedömt. Det kan till exempel vara så att man är osäker på om den diagnos/behandling man har fått är den rätta. En annan orsak kan vara att man bara vill få en bekräftelse från en annan läkare/specialist eller ett annat sjukhus.

I hälso- och sjukvårdslagen §3a står följande: ”Regionen ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom den egna regionen få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet.”

Patienten ska också erbjudas den behandling som den nya bedömningen anger, om det inte finns speciella skäl som talar mot detta. Du har rätt att få den nya bedömningen i en annan region än din egen.

Annons
Annons

Inga skäl behöver uppges

Du behöver inte uppge något skäl till varför du vill ha en förnyad bedömning, eller second opinion. Om du har fått ditt tillstånd bedömt av en läkare inom den specialiserade sjukvården, behöver du i regel en remiss till en ny läkare från din husläkare.

Om du är osäker på om orsaken är giltig, kan du ta kontakt med patientnämnden eller patientombudsmannen för att få råd. Det är också dit du ska vända dig om husläkaren nekar att remittera dig till en ny läkare i specialistsjukvården utan att ha giltig orsak.

Man räknar med att rätten till förnyad bedömning kommer att utnyttjas allt mer framöver. Detta följer i så fall trenden att allt fler ärenden kommer in till patientombudsmannen och patientnämnden. Det visar att vi ställer högre krav på vården och att vi har blivit mer medvetna om våra rättigheter som patienter.

Annons
Annons

En förnyad bedömning kan vara till hjälp både för läkaren och för dig som patient. Du känner dig tryggare om två grundliga genomgångar visar samma sak och läkaren/sjukhuset behöver inte ha ensamt ansvar för bedömningarna och rekommendationerna. Dessutom kan det för många patienter kännas skönt att deras önskemål uppfylls, något som kan göra att man känner sig mer delaktig i processen.

Om det skulle visa sig att en förnyad bedömning ger ett annat resultat kan du rådgöra med din husläkare om vilken bedömning som ska ligga till grund för diagnos och vidare behandling. Även om du får två olika bedömningar, har du inte rätt att få någon tredje. Det betyder inte automatiskt att du inte kommer att få det, men du har inte rätt att kräva det. I praktiken är detta sällan något problem eftersom du redan är inne i systemet och ett sådant fall kommer att kräva och leda till ytterligare undersökningar.

Rätt till förnyad bedömning hos allmänläkare

Om du vill ha en förnyad bedömning hos en annan husläkare kan du välja att uppsöka en annan läkare, som normalt tar emot dig om han eller hon inte har fullt på sin lista. När den andra läkaren har gjort sin bedömning av ditt tillstånd ska vederbörande skicka en kopia av journalanteckningarna till din ordinarie husläkare.

Det är regionen som har skyldighet att se till att du får en bedömning hos en annan husläkare – den enskilda läkaren har ingen skyldighet att ta emot dig. Regionens skyldighet är huvudsakligen att se till att det finns tillräckligt med allmänläkare för att alla patienter som vill ha en förnyad bedömning ska kunna få det.

Du behöver ingen remiss till en annan läkare utan kan själv ta kontakt direkt. Du betalar bara vanlig patientavgift för besöket. Du har rätt att byta husläkare utan att ange skäl för detta och det finns ingen begränsning i hur ofta du kan byta.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons