Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Förnyad bedömning – second opinion

Rättigheten till förnyad medicinsk bedömning gäller vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Man har också möjlighet att få den nya bedömningen i en annan region än sin egen.


Uppdaterad den: 2019-08-12

Annons

Ibland kan man av olika anledningar vilja att en annan läkare än den man vanligtvis går till ska bedöma ett tillstånd som man redan har fått bedömt. Det kan till exempel vara så att man är osäker på om den diagnos man har fått är den rätta eller att den behandling som planeras är den bästa. 

Rättigheten till förnyad medicinsk bedömning gäller vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom. Man har också möjlighet att få den nya bedömningen i en annan region än sin egen. 

Om en ny medicinsk bedömning görs ska man erbjudas den behandling som den nya bedömningen anger, om det inte finns speciella skäl som talar mot detta. Om det finns flera behandlingsalternativ har man som patient möjlighet att välja det alternativ som man föredrar, förutsatt att behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet att kostnaderna är befogade.

I Hälso- och sjukvårdslagen 10 kap. 3 § och i Patientlagen 8 kap. 1 § står följande: "En patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska få möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en ny medicinsk bedömning. Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om:

1. behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet, och

2. det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat."

Inga skäl behöver uppges

Man behöver inte uppge något skäl till varför man vill ha en förnyad bedömning, eller second opinion. Om man har fått sitt tillstånd bedömt av en läkare som är specialist inom ett annat område än allmänmedicin, behöver man ofta en remiss till en ny läkare från sin husläkare.

Om man är osäker på om orsaken är giltig, kan man ta kontakt med patientnämnden för att få råd. Det är också dit man ska vända sig om husläkaren nekar att remittera till en ny läkare i specialistsjukvården utan att ha giltig orsak.

En förnyad bedömning kan vara till hjälp både för patienten och läkaren. Man kan känna sig tryggare om två grundliga genomgångar visar samma sak och läkaren/sjukhuset behöver inte ha ensamt ansvar för bedömningarna och rekommendationerna. Dessutom kan det för många patienter kännas skönt att deras önskemål uppfylls, något som kan göra att man känner sig mer delaktig i processen.

Om det skulle visa sig att en förnyad bedömning ger ett annat resultat kan man rådgöra med sin läkare om vilken bedömning som ska ligga till grund för diagnos och vidare behandling. Även om man får två olika bedömningar, har man inte rätt att få någon tredje. Det betyder inte automatiskt att man inte kommer att få det, men man har inte rätt att kräva det. 

Annons
Annons

Rätt till förnyad bedömning hos allmänläkare

Om man vill ha en förnyad bedömning hos en annan husläkare kan man välja att uppsöka en annan läkare, som normalt tar emot om han eller hon inte har fullt på sin lista. 

Det är regionen som har skyldighet att se till att man får en bedömning hos en annan husläkare – den enskilda läkaren har ingen skyldighet att ta emot. Regionens skyldighet är huvudsakligen att se till att det finns tillräckligt med allmänläkare för att alla patienter som vill ha en förnyad bedömning ska kunna få det.

Man behöver ingen remiss till en annan allmänläkare utan kan själv ta kontakt direkt. Man betalar vanlig patientavgift för besöket. Man har rätt att byta husläkare utan att ange skäl för detta och det finns ingen begränsning i hur ofta man kan byta.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.