Subclavian steal-syndrom


Uppdaterad den: 2012-11-18
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Vad är subclavian steal-syndrom?

Subclavian steal-syndrom är beteckningen på det onormala blodströmsmönster som orsakas av en förträngning (avstängning eller avklämning) av subclavia-artären på halsen. Artär är den gemensamma beteckningen på blodkärl som leder syrerikt blod ut i kroppen. Från subclavia-artären går det en artärgren upp till samma sida av hjärnan (arteria vertebralis) och resten av artären fortsätter ut i samma sidas arm.

En sådan här blockering av blodcirkulationen på halsen kan leda till att blodet strömmar åt fel hål i arteria vertebralis (det vill säga från hjärnan), vilket leder till att det "stjäls" blod från hjärnan. Detta kan medföra störningar av hjärnans blodcirkulation och te sig som en "TIA", en form av stroke. Tillståndet kan ge symtom som episoder med akut yrsel samt smärta och obehag i armen vid användning av denna.

Tillståndet är inte ovanligt. Det förekommer oftast hos personer över 50 år och är något vanligare hos män än hos kvinnor. Tillståndet förekommer tre till fyra gånger oftare i vänster arteria subclavia. Cirka 1 % av befolkningen kan få subclavian steal-syndrom, men bara 5 % av dessa upplever TIA-symtom till följd av detta.

Annons
Annons

Orsak

I västvärlden är åderförfettning (ateroskleros) den dominerande orsaken till subclavian steal. Tilltagande åderförfettning medför att blodströmsförändringarna gradvis förvärras med åren. Mer ovanliga orsaker till subclavian steal är Takayasus arterit, skada efter kirurgi eller strålbehandling, tumör i brösthålan, skada på blodkärlets vägg och anatomiska anomalier.

En förträngning i arteria subclavia leder till nedsatt blodtryck i den del av artären som befinner sig utanför det trånga partiet. Det kan innebära att trycket i arteria vertebralis blir så lågt att det drar till sig blod från andra artärer i hjärnan. Denna förändring av blodströmsmönstret sker för att säkra tillräcklig blodtillförsel till samma sidas arm. Därmed minskar blodförsörjningen till hjärnan, något som kan ge olika symtom. Detta är vanligtvis inget långvarigt tillstånd utan kommer i episoder som kortvariga anfall.

UTBILDNING OM SÄLLSYNTA HÄLSOTILLSTÅND: Webbaserad och gratis att genomföra. Läs mer här!

Vilka symtom och tecken kan subclavian steal-syndrom medföra?

Minskad blodförsörjning till hjärnan, lillhjärnan, syncentret i hjärnan eller samma sidas arm, vilket kan leda till en rad olika symtom. Om hjärnan mister en del av blodtillförseln kan det ge anfallsvisa symtom som yrsel, talsvårigheter (dysartri), okontrollerade rörelser (ataxi), dubbelseende och fallbenägenhet samt synstörningar i form av övergående synfältsbortfall. Ofta kompenserar extra blodtillförsel från andra artärer för blodtrycksfallet och då uppstår inga speciella symtom.

Annons
Annons

Symtom på grund av nedsatt blodtillförsel till armen är mindre vanligt förekommande än hjärnsymtom. Sviktande cirkulation till armen kan visa sig som svaghet, smärtor då armen används, en stickande känsla eller en känsla av att armen är kall. Symtomen kan i vissa fall provoceras fram med armmuskelarbete eller genom en snabb huvudvridning i riktning mot den påverkade sidan. I yrken där mycket arbete utförs med armarna över horisontalnivå kan symtomen således vara extra framträdande.

Diagnos

I vissa fall kan symtomen ge misstanke om tillståndet men ofta förbises diagnosen eftersom det rör sig om ett förhållandevis sällsynt tillstånd. Vid blodtrycksmätning av båda armarna mäts ett lägre blodtryck på den påverkade sidan och ofta är handledspulsen i samma arm svag eller obefintlig. I vissa fall kan läkaren höra ett susande ljud över det trånga partiet i artären på halsen.

Vid misstanke om tillståndet är ultraljudsundersökning en lättillgänglig metod som direkt eller indirekt kan påvisa subclavian steal-blodströmsförändringar. Datortomografi (CT) eller magnetkamera (MR) kombinerat med insprutning av kontrastmedel i blodkärlen kan också påvisa förträngningen.

Behandling

Diagnostik och behandling av subclavian steal-syndrom sker tvärdisciplinärt och involverar neurolog, kärlkirurg och röntgenläkare. Vid subclavian steal utan, eller med endast sparsamma, symtom rekommenderas enbart medicinsk behandling oavsett graden av blodströmsförändringar i arteria vertebralis. Den medicinska behandlingen består vanligtvis av en modifiering av riskfaktorerna för åderförfettning genom behandling av högt blodtryck, diabetes mellitus och högt kolesterol samt eventuella råd om rökstopp. Dessa förebyggande åtgärder är under alla omständigheter värdefulla då de bidrar till att minska risken för stroke, koronar hjärtsjukdom och kärlsjukdom i benen.

Vid tydliga och plågsamma symtom bör patienten bedömas för operation där det trånga partiet i blodkärlet öppnas. Nu för tiden görs detta oftast genom invändig "avskalning" av kärlet och insättning av en armering (stent) i det avsnitt där förträngningen förekommer. Ingreppet som helhet kallas endovaskulär stentning. De operativa behandlingsresultaten vid subclavian steal är i allmänhet goda, men valet av behandlingsmetod ska alltid ske baserat på individen.

Prognos

Isolerat utgör inte tillståndet någon väsentlig risk för varaktig hjärnskada, stroke eller död. Det finns dock få studier om detta.

Däremot är det viktigt att inte glömma att de flesta subclavian steal-patienter löper en väsentligt förhöjd risk för andra typer av sjukdomar och död till följd av utbredd åderförfettning, främst stroke och hjärtinfarkt.

En uppföljningsstudie av opererade patienter som hade en höggradig förträngning i arteria subclavia, visade att av de 90 patienter som uppvisade symtom före behandlingen rapporterade 74 % fullständig symtomlindring medan övriga 26 % upplevde en väsentlig förbättring.

Uppföljning

Patienter med förändringar i subclavian steal-blodströmmen bör erbjudas uppföljande kontroll med ultraljudundersökning av halskärl. Om det tillkommer nya eller ökad grad av symtom och eventuellt också en förändring av blodströmsmönstret kan det vara aktuellt att omvärdera indikationen för operativ behandling.