Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Schizofreni, psykoterapi

Psykoterapi kan inte ersätta mediciner vid schizofreni, men enbart läkemedel är inte alltid en tillräcklig behandling.


Uppdaterad den: 2020-03-31

Annons

Neuroleptika och psykoterapi i kombination

En person med schizofreni behöver ofta träning av praktiska och sociala färdigheter, och hjälp att hantera och få perspektiv på sina känslor och livshändelser. Då kan psykoterapi vara till nytta. Psykoterapi kan inte ersätta behandling med neuroleptika, men enbart läkemedel är inte alltid en tillräcklig behandling.

Annons
Annons

Vad går psykoterapin ut på?

Psykoterapin tar upp personliga mänskliga frågor som uppstår när man har en allvarlig psykisk sjukdom. Behandlingen är praktisk och använder både inlärning och erfarenhetsmässiga arbetssätt för att hjälpa personen att hantera sin sjukdom. Mycket tid används för att ta upp de av vardagens problem, så kallad psykosocial behandling.

  • Utbildning av patienten och dennes familj om sjukdomen, hantering av symtom, hantering av stress och behandling av återfall.
  • Lära patienten att hantera sociala situationer.
  • Arbetsträning på patientens egen nivå, balansera mellan för låga och för höga krav.
  • Hjälp med boende, exempelvis träning i städning och matlagning.
  • Hjälp till ordnad ekonomin.
  • Skydda patienten mot droger och få patienten att lära sig hantera droger på ett klokt sätt.
  • Se till att patienten har möjlighet till tidig kontakt vid tecken på återfall och att patienten och anhöriga vet var de kan få hjälp.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är den psykoterapi som oftast föredras vid schizofreni även om det inte finns säkra evidens för att effekten är bättre än vid andra psykoterapiformer.

Hur genomförs behandlingen?

Stor hänsyn måste tas till patientens kognitiva och emotionella förutsättningar. I början är den största utmaningen att etablera en relation mellan terapeuten och patienten. Det kan vara en krävande uppgift och tar ofta lång tid. Att skapa och underhålla en relation ställer stora krav på terapeuten när det gäller trygghet, flexibilitet, kreativitet, tålmodighet och uthållighet.

Psykoterapin ska vara stödinriktad. Förbättring av arbetsmässiga och sociala funktioner har prioritet. Det är viktigt att ta ett steg i taget och vara uppmärksam på signaler som tyder på att patienten känner sig pressad. Om terapin är för krävande kan den istället få skadlig effekt.

Patienter med schizofreni är olika. Därför kan samma typ av behandling ta sig mycket olika uttryck för olika patienter. Man måste därför anpassa behandlingen till den enskilda individen.

Ett viktigt delmål för psykosociala interventioner är att hjälpa patienten att förstå innebörden av sin sjukdom. Att patienten erkänner för sig själv att hen har en allvarlig sjukdom som ger ökad sårbarhet, och som har konsekvenser för framtiden. Det är viktigt att patienten förstår värdet av att ta sin medicin och vad medicinen gör, samt hur man kan bete sig för att minska risken för nya skov. 

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.