Fakta | Schizofreni

Schizofreni, översikt

Schizofreni är en psykisk sjukdom som kännetecknas av omfattande och karakteriska förändringar i tankar, tolkning av sinnesintryck och känsloliv.

Uppdaterad den: 2015-01-07
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är schizofreni?

Vanligt förekommande symtom är vanföreställningar, hallucinationer, språkliga störningar, känslomässig avtrubbning, social isolering och oro/apati. Vanföreställningarna kan vara knutna till kroppen och kroppsdelar, sinnesintryck, till att man påförs handlingar, känslor och liknande utifrån. Den störda tolkningen av sinnesintryck kan medföra att patienten tycker att de hör röster, ofta röster som kommenterar patientens beteende eller som diskuterar patienten. Bland de språkliga störningarna dominerar osammanhängande och obegripligt språk, som också kan innehålla nya ord som patienten skapar. Dessutom kan patienten ha känslan av att de påförs tankar, att tankarna sänds ut till omvärlden eller att personer i omgivningen stjäl tankar. Förändringarna i känslolivet infaller ofta under det som kallas negativa symtom. Bland dessa återfinns bland annat passivitet och brist på initiativ, dålig kontakt med omvärlden och social isolering.

Cirka 30 000–40 000 personer behandlas för schizofreni i Sverige vid ett givet tillfälle.

Orsak

Bakgrunden till sjukdomen är osäker. Forskare tror inte som tidigare att det är förhållandet mellan föräldrar och barn som är avgörande. Det finns allt mer som talar för biologiska störningar som den dominerande orsaken. Ärftlighet tros utgöra cirka 65–85 % av den ökade risk som föreligger för vissa. Det är dock endast i cirka 15 % av fallen som patienten har en nära släkting med samma sjukdom, och detta anses tyda på att den genetiska belastningen inte alltid är lika stor. Andra orsaker som misstänks och som det forskas på är infektioner i graviditeten, förlossningsskador eller störningar i de strukturer som ansvarar för att impulser rör sig från nervcell till nervcell.

Annons
Annons

Diagnos

Det viktigaste är att få en bra förståelse för patientens sjukdomshistoria och hur besvären har utvecklat sig över tid. Det finns kriterier som menar att typiska symtom ska ha funnits i minst en månads tid. Kroppsundersökning ska ha uteslutit annan sjukdom som orsak till symtomen och det ska heller inte finnas annan psykisk sjukdom som bättre kan förklara symtomen. Symtomen ska heller inte kunna sättas i samband med alkohol- eller drogmissbruk.

Behandling

Målet med behandlingen av schizofreni är att uppnå bästa möjliga rehabilitering till ett självständigt liv. Man försöker också få kontroll över symtom som vanföreställningar och hallucinationer.

Behandlingen av sjukdomen är långvarig, för vissa livslång, och består av flera komponenter. Bland dessa spelar läkemedel, neuroleptika, en central roll. Dessa har bäst effekt på de så kallade positiva symtomen, som inkluderar bland annat hallucinationer och vanföreställningar. Om patienten har haft flera episoder med sådana symtom bör den medicinska behandlingen fortsätta i flera år.

Annons
Annons

En annan viktig del i behandlingen är utbildning av patienten och familjen om sjukdomen och dess symtom, om att hantera symtom och återfall. Utbildning i hur man hanterar olika sociala situationer är också nyttigt. Behandlingen bör baseras på en vårdplan som patienten lägger upp tillsammans med sin kontaktperson, läkare och ofta även någon närstående.

I vårdplanen ingår ofta även icke-medicinska mål såsom att ha boende, meningsfull sysselsättning, samt socialt nätverk.

Fysisk aktivitet har visat sig kunna minska symtomen och förbättra livskvaliteten vid schizofreni.

Vidare förlopp

Sjukdomens förlopp varierar mycket från individ till individ, man kan ha alltifrån kronisk allvarlig sjukdom till totalt tillfrisknande efter en period med schizofreni. Det har visat sig att en akut start innebär en bättre prognos än ett gradvis insättande tillstånd. Dessutom är det sannolikt ogynnsamt för det vidare förloppet om patienten går en längre tid utan behandling.

Schizofreni kan vara förknippat med andra sjukdomar. Drogmissbruk kan vara ett problem och den berörda kan få andra lindrigare psykiatriska sjukdomar som ångest, depression och sömnlöshet. Man har också upptäckt att det är lite vanligare med självmord bland personer med schizofreni.


Annons
Annons
Annons