Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Neurologi

Polyneuropati

Polyneuropati är en sjukdom som innebär att flera av de perifera nerverna i kroppen (framför allt i fötterna) inte fungerar som de ska.


Uppdaterad den: 2019-11-01
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons

Vad är polyneuropati?

Nervsystemet delas in i det centrala nervsystemet som omfattar hjärnan och ryggmärgen och det perifera nervsystemet. Det sistnämnda omfattar alla nerver som lämnar hjärnan eller ryggmärgen och går ut i kroppen. Nerverna delas också in beroende på vilka nervimpulser de förmedlar.

 • Motoriska nerver skickar impulser till muskulaturen.
 • Sensoriska nerver transporterar känselsignaler – smärta, beröring, tryck, temperatur, vibration och så kallad ledkänsel.
 • Autonoma nerver går till kroppens inre organ och spelar en viktig roll i regleringen av hjärtrytm, blodtryck och svettning. Autonoma nerver har också stor betydelse för reglering av matsmältningsapparaten, av urinblåsan samt för mannens erektionsförmåga.

Polyneuropati innebär en liksidig funktionsnedsättning i de perifera motoriska, sensoriska och autonoma nerverna i kroppen. Främst drabbas de längsta nerverna, det vill säga de som försörjer tår, fötter och underben, men ibland även de som försörjer fingrar, händer och underarmar. Tillståndet kallas också perifer neuropati.

Polyneuropatier inkluderar alla sjukdomstillstånd i motoriska, sensoriska och autonoma nerver. Det rör sig i allmänhet om påverkan på flera nerver. Är endast en isolerad nerv sjuk eller skadad brukar man istället tala om mononeuropati. Den vanligaste formen av polyneuropati är en sensorisk polyneuropati där symtomen utvecklas långsamt i form av nedsatt känsel eller smärtor i fötterna, utan större grad av muskelsvaghet. En liten del av alla patienter med polyneuropati har symtom som visas på andra sätt, exempelvis med relativt akut insjuknande och snabbt tilltagande förlamningar.

Förekomsten i befolkningen generellt ligger på 2–3 %, men bland personer över 55 år är den cirka 8 %, och ökar ytterligare i högre åldrar. I de här siffrorna ingår inte påverkan på de perifera nerverna till följd av yttre skador.

Annons
Annons

Symtom

De första symtomen är ofta nedsatt känsel. Detta kan ge en känsla av att gå på kuddar eller att ha extra strumpor på fötterna. En del upplever även besvärande stickningar eller brännande smärtor. Polyneuropati är dessutom en vanlig orsak till nedsatt balans. Efterhand kan ökande försvagning av muskulaturen i fötter och underben uppträda, vilket kan leda till problem att gå på tå eller på hälarna. Förlusten av känsel i huden följer ett strump- och handskmönster. Det innebär att förlusten av känseln i fötterna har en utbredning motsvarande en strumpa och förlusten av känseln i händerna motsvarar det område som en handske normalt täcker.

Orsak

Det finns många olika orsaker till polyneuropati. Ibland är det en följd av en annan sjukdom, som till exempel diabetes (typ 1 eller typ 2), ämnesomsättningssjukdomar (till exempel hypotyreos), brist på vitamin B12, cancersjukdomar och reumatiska sjukdomar (som reumatoid artrit). Även läkemedel kan vara orsak till polyneuropati, exempelvis cellgifter och vissa antibiotika. Många polyneuropatier har ärftliga orsaker. De vanligaste orsakerna till polyneuropati är diabetes och alkoholmissbruk. Hos äldre är polyneuropati relativt vanligt, utan att det beror på en annan sjukdom.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen ställs baserad på patientens sjukdomshistoria och beskrivning av de typiska symtom som nämns ovan. Läkaren gör också en kroppsundersökning där bland annat känsel, muskelkraft och reflexer testas. Blodprover tas för att hitta eventuell bakomliggande orsak. Neurofysiologisk undersökning av nervernas och musklernas funktionsförmåga med ENeG neurografi eller EMG elektromyografi kan bekräfta diagnosen.

I sökandet efter utlösande orsaker kommer läkaren bland annat att fråga om följande:

 • Har du haft tidigare besvär eller andra besvär samtidigt?
 • Har du diabetes?
 • Har du nyligen haft en infektionssjukdom?
 • Är du nyligen vaccinerad?
 • Har du fått nya läkemedel på senare tid?
 • Har du varit utsatt för giftiga ämnen som alkohol, tungmetaller eller organiska lösningsmedel?
 • Förekommer liknande besvär hos andra familjemedlemmar?
 • Hur länge har besvären pågått och hur har förloppet sett ut?

Behandling

Målet med behandlingen är att förhindra att nervskadorna ökar. Om en annan sjukdom är orsak till polyneuropatin, till exempel diabetes, är det viktigt att behandla denna grundsjukdom på bästa möjliga sätt. Om högt alkoholintag är orsak till tillståndet måste alkohol undvikas om sjukdomsutvecklingen ska avstanna. I dessa fall kan också tillförsel av B-vitaminer hjälpa.

Fysisk aktivitet har visat sig vara till hjälp. Fysioterapi kan användas som ett led i behandlingen.

Om kroniska smärtor är ett problem kan olika läkemedel användas, till exempel antidepressiva (amitriptylin, nortriptylin och duloxetin). Antidepressiva ökar aktiviteten av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i hjärnan som bland annat påverkar sinnesstämningen. Dessa är även signalsubstanser i nervbanor som ingår i kroppens egna smärtlindrande system. Därför fungerar antidepressiva vid viss smärta, till exempel nervsmärta vid polyneuropati. Även antiepileptika (pregabalin och gabapentin) används. Undantagsvis används opiater, i första hand tramadol.

Prognos

I de flesta fall av långsam utveckling polyneuropati finns ingen botande behandling. Trots att symtom med känselnedsättning och muskelsvaghet långsamt ökar, blir funktionsnedsättningen oftast relativt begränsad. Om orsaken till polyneuropatin är behandlingsbar kan sjukdomen bromsas upp och ibland också förbättras om rätt behandling sätts in.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons