Autism – en översikt

Autism är ett neuropsykiatrisk tillstånd som hör till autismspektrumstörningarna, också kallat genomgripande störningar i utvecklingen. Autismspektrumstörning förekommer hos ungefär 1 % av befolkningen och pojkar drabbas oftare än flickor.

Uppdaterad den: 2017-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är autism?

Autism hör till autismspektrumtillstånden, AST, vilket är ett samlingsnamn på genomgripande störningar i utvecklingen med avvikelser i ömsesidigt socialt samspel och kommunikation samt ett begränsat stereotypt, repetitivt beteende och begränsade intressen. AST inkluderar tillstånden autism, Aspergers syndrom, Retts syndrom, atypisk autism, desintegrativ störning i barndomen och autismliknande tillstånd.

Autism beror främst på förändringar i hjärnan som medför en lång rad utvecklingsavvikelser. Det handlar om tre huvudproblem:

  • Funktionsnedsättning vad gäller sociala färdigheter.
  • Språk- och kommunikationsproblem.
  • Beteendestörningar.

Förekomst

Om alla former av autismspektrumstörningar inkluderas är prevalensen runt 1 %. I Sverige beräknas mellan 1 500 och 3 000 barn ha autism. Långt fler har symtom och tecken som påminner om autism, men som vid grundligare undersökningar inte visar sig vara autism. Förekomsten av autism verkar ha ökat något i hela västvärlden, men forskarna är osäkra på om det handlar om en verklig ökning. Kanske är förklaringen att man har blivit bättre på att upptäcka autism hos barn?

Annons
Annons

Autism är ungefär fyra gånger vanligare hos pojkar än hos flickor.

Orsak

Det finns inte en enskild orsak till autism. Förmodligen är orsaken till autism olika från barn till barn. Forskarna menar i dag att huvudförklaringen till autism är förändringar i hjärnan. Olika delar av hjärnan har färre neuroner än normalt och dessa områden fungerar inte som de ska. Det är speciellt området som kallas det limbiska systemet som visar dessa förändringar. Det limbiska systemet har en viktig roll för socialt beteende och språk – de egenskaper som barn med autism har problem med.

Det är ännu inte känt varför dessa förändringar uppstår i hjärnan. Det finns en viss ärftlighet, bland annat är autism långt vanligare hos båda tvillingarna i ett enäggspar. Man letar också efter förklaringar i miljön. För några få år sedan var det en intensiv diskussion om huruvida mässlingsvaccinet kan orsaka autism. Det har gjorts ett stort antal undersökningar för att ta reda på om det finns ett samband, både före och efter mediarubrikerna. Slutsatsen är dock att det inte finns något samband.

Annons
Annons

När påvisas autism?

Autism upptäcks först och främst genom att föräldrarna tycker att barnet utvecklas sent. De kan se en tillbakagång i barnets utveckling eller att barnet över tid förlorar intresset för andra människor. Dessa tecken på autism uppträder vanligen vid 15–21 månaders ålder. Diagnosen kan ställas när barnet är två till tre år gammalt men ofta sker en fördröjning så diagnosen ställs senare. Orsakerna till autism är inte klarlagda.

När bör föräldrarna söka medicinsk hjälp?

Man bör kontakta en sjuksköterska eller läkare om barnet inte kommunicerar, inte leker med eller förhåller sig till andra, verkar vara i sin egen värld, är oberäkneligt och har dåligt humör, har svårt att prata eller förstå vad som sägs och utför upprepade och tvångsmässiga vanor eller ritualer. Om man misstänker att sitt barn har autism bör man inte vänta för länge med att kontakta sjukvården. Tidig diagnos och behandling verkar förbättra prognosen för barnet. Vanligen kan diagnosen ställas från två till tre års ålder.

Diagnos

Det kan vara svårt att ställa diagnos, eftersom det är stora variationer i allvarlighetsgraden och symtomen på autism. Autism kan förbises om barnets symtom och tecken är lindriga eller om barnet har någon annan sjukdom eller tillstånd. Läkaren ställer diagnosen genom att observera barnet och genom att få information från föräldrarna om hur barnets sociala färdigheter, språkliga färdigheter och beteende har ändrat sig över tid. För att få en säker diagnos remitteras barnet till en barnpsykiater eller barnpsykolog för att genomgå utvecklingstester som kartlägger tal, språk och psykologiska förhållanden.

Det måste även uteslutas att barnet har ett tillstånd som kan likna autism. Aspergers syndrom, ett annat autismspektrumtillstånd, är en beteckning som används för att beskriva autistiskt beteende hos barn med välutvecklade språkfärdigheter.

Prognos

Det är väldigt olika i vilken utsträckning man kan hjälpa ett barn med autism att anpassa sig och lära sig att leva så självständigt som möjligt som vuxen. Det beror på vilka symtom barnet har och hur allvarliga de är.


Annons
Annons
Annons