Aspergers syndrom

Diagnosen Aspergers syndrom har sedan 2015 tagits bort som separat diagnos ur diagnosmanualen DSM-5. Aspergers Syndrom ingår numera i den övergripande diagnosen ASD (Autism Spectrum Disorder).


Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö, Barn- och Ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö
Uppdaterad den: 2015-12-01
Författare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö, Barn- och Ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Annons

AST (autismspektrumtillstånd) – nytt namn för autismdiagnoser

Under flera år har det pågått arbete med att revidera diagnosmanualen DSM-5. Det har pågått många diskussioner kring vilka begrepp eller benämningar som ska gälla för de olika diagnoserna. Forskare har funnit att det inte finns vetenskapligt stöd för att de autismdiagnoser som finns idag, verkligen är olika tillstånd eller diagnoser. Istället tänker man nu att det rör sig om samma svårigheter och att allt ryms inom begreppet Autism, men att olika individer fungerar olika inom detta spektrum.

När samlingsdiagnosen ASD / AST ställs så ska följande alltid specificeras:

  • Om diagnosen är med eller utan samtidig intellektuell funktionsnedsättning.
  • Om diagnosen är med eller utan samtidig nedsatt språklig förmåga.
  • Om diagnosen är förenad med känt medicinskt eller genetiskt tillstånd eller känd miljöfaktor.
  • Om diagnosen är förenad med annan utvecklingsrelaterad funktionsavvikelse – såsom psykisk ohälsa eller beteendestörning.

Även om Aspergers syndrom försvinner i och med diagnosmanualen DSM-5, så kommer de som redan fått diagnosen att behålla den. Därför kommer Attention den närmsta tiden använda sig av det dubbla begreppet ASD / Aspergers syndrom.

Symptom på Aspergers syndrom

ASD / Aspergers syndrom innebär att man har varaktiga brister i förmågan till social kommunikation och interaktion i ett flertal olika sammanhang. Aspergerdiagnosen innebär också att man ofta har begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter. Det kan ta sig uttryck i oflexibel fixering i rutiner och starkt begränsade intressen. Det är också vanligt att personer med ASD / Aspergers syndrom är känsliga för olika sinnesintryck – såsom ljud, ljus, lukt och beröring.

Annons
Annons

Symptomen för ASD / Aspergers syndrom – och graden av symptom – varierar från person till person, men typiska egenskaper hos personer med diagnosen Asperger kan vara:

  • Svårigheter i kontakten med andra människor
  • Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
  • Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
  • Bristande motorik
  • Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
  • Säregna eller ovanliga sinnesintryck

Många med Asperger är ovanligt stresskänsliga, psykiskt sårbara och har en tendens att utveckla psykiatriska symptom. Det kan vara ångest, ångestattacker, tvångstankar eller tvångshandlingar, depressioner eller fobier. Men ASD / Aspergers Syndrom innebär inte bara problem eller svårigheter. I rätt miljö kan många av de egenskaper som är vanliga hos personer med diagnosen Asperger vara en tillgång. Till exempel stor uthållighet och ovanligt god koncentrationsförmåga.

Diagnostisering av Asperger

En asperger-utredning görs på en psykiatrisk mottagning och består i huvudsak av två delar – samtal och neuropsykiatrisk undersökning. Genom samtal tar den som gör utredningen reda på hur personen fungerat från barndomen och framåt, för att se om den har de svårigheter som är typiska för Aspergers syndrom. Efter det görs en neuropsykiatrisk undersökning med tester för att bland annat kartlägga intellektuell förmåga, omvärldsuppfattning och problemlösningsförmåga.

Annons
Annons

Att leva med Aspergers syndrom

Asperger kan inte botas och försvinner inte med åren, men situationen brukar se olika ut i olika åldrar. Mindre barn klarar sig vanligtvis med stöd av föräldrar och förskolepersonal. I grundskolan brukar svårigheterna öka och ofta är problemen som störst under tonåren. Vuxna med Aspergers syndrom kan däremot må ganska bra eftersom de lärt sig hur de fungerar och vad de behöver.

Vissa, men långt ifrån alla, mår bättre av medicinering. De mediciner som kan bli aktuella är till exempel läkemedlet Melatonin mot sömnrubbningar, Ritalin mot onaturlig trötthet och olika antidepressiva preparat.

Omgivningens betydelse

En förstående och accepterande omgivning är avgörande för att personer med ASD / Aspergers syndrom ska må bra. Det finns tre nyckelord som det är bra för omgivningen att tänka på:

- Kunskap

Alla som berörs behöver kunskap om de vanligaste symtomen kring Aspergers syndrom och vad som kan göras för att underlätta i skolan, på arbetet och i vardagslivet. Kunskap hjälper omgivningen att förstå hur personer med ASD / Aspergers syndrom tänker och fungerar och hur varje individs möjligheter, svårigheter och behov av stöd ser ut.

- Anpassning

Anpassa kravnivån för att undvika stress. Se till att personen får möjlighet att lyckas genom att ge mycket beröm och undvika kritik och tjat.

- Respekt

Visa individen respekt. Ingen ÄR en funktionsnedsättning, utan först och främst en unik individ med en egen unik personlighet.

Källa: Riksförbundet Attention


Annons
Annons
Annons