Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

ADHD, ADD och DAMP

Alla kan ha svårt att fokusera, sitta stilla och kontrollera impulser ibland, särskilt vid trötthet och stress. Men för en del barn, ungdomar och vuxna är problemen ständigt närvarande och påverkar allvarligt sättet att fungera i vardagen. Då kan det vara berättigat att tala om diagnosen ADHD.


Uppdaterad den: 2015-12-01
Författare: Martin Jägervall, Överläkare vid Barn- och ungdomskliniken, Centrallasarettet Växjö

Om ADHD, ADD och DAMP hos barn och ungdomar
Annons

Kärnsymptomen vid ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är svårigheter med:

  • Uppmärksamhet
  • Impulskontroll
  • Överaktivitet

Symtomen kan vid ADHD förekomma var för sig eller i kombination med varandra. ADHD är en vanlig funktionsnedsättning, ca fem procent av alla barn har ADHD och problemen finns ofta kvar i vuxen ålder.

ADHD, ADD och DAMP

ADHD är ett samlingsnamn som omfattar ADD och DAMP:

  • ADD är ADHD utan hyperaktivitet med tyngdpunkt på uppmärksamhetsproblem.
  • DAMP är ADHD i kombination med DCD (Developmental Coordination Disorder). DCD kännetecknas av stora motorikproblem och ibland perceptionsproblem.

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourettes, Asperger eller Tvångssyndrom. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Annons
Annons

Hur märker man att någon har ADHD?

ADHD yttrar sig på olika sätt hos olika individer och under olika tidpunkter i livet. Svårighetsgraden och typen av problem varierar från person till person, här kan du läsa om några av de vanliga kärnsymptomen vid ADHD.

Uppmärksamhetsproblem

Kan visa sig genom till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömskhet och lättstördhet. Många med ADHD blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av.

Impulsivitet

Kan visa sig genom starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos vissa med ADHD leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

Annons
Annons

Överaktivitet

Handlar egentligen om svårigheter med att reglera aktivitetsnivån efter det man gör, så att den antingen är för låg eller för hög. Svårigheter att varva ner och sitta still kan varvas med extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn med ADHD är ofta fysisk. Hos vuxna med ADHD visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem.

En del personer med ADHD har bara ett av kärnsymtomen medan andra har flera. Personer med DAMP (ADHD+DCD) har dessutom problem med motorikkontroll och ibland perception. Hos personer med ADD saknas överaktiviteten helt. De har snarare lägre aktivitetsnivå än normalt. 

Hur får man en ADHD-diagnos?

ADHD-utredning

För att avgöra om en person har ADHD görs en noggrann utredning av psykolog, läkare och om det gäller ett barn även en pedagog. Ibland medverkar även andra yrkesgrupper, som logopeder, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

ADHD-utredningen består av medicinsk undersökning, olika tester samt intervjuer med personen som utreds och anhöriga. Om det gäller ett barn intervjuas även förskole- eller skolpersonal. Diagnostiseringen av vuxna kräver att man bedömer både den aktuella situationen och symtom under uppväxten. Det främsta syftet med utredningen och diagnostiseringen är att skapa förståelse för personens förutsättningar och på så sätt lägga grunden för ett lämpligt bemötande från omgivningen.

Leva med ADHD

Det finns mycket som kan underlätta och ge bra förutsättningar för personer med ADHD att få en fungerande vardag.

  • Välstrukturerad vardag. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.
  • Psykosociala insatser. Insatserna kan vara anhörigutbildningar, anpassning i skolan och på arbetsplatsen.
  • Medicinering. För att lindra symtomen vid ADHD förskrivs ibland centralstimulerande medicin.
  • Förstående omgivning. Omgivningen spelar en avgörande roll för hur allvarlig funktionsnedsättningen blir. En förstående omgivning underlättar livet för den som har ADHD och ökar chanserna till en välfungerande vardag.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons