Alkoholproblem, vad närstående bör veta


Uppdaterad den: 2017-08-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är alkoholberoende?

Vid alkoholberoende konsumeras alkohol i en omfattning som går långt utöver det som är vanligt. Alkoholmissbrukande personer dricker alkohol oftare, och missbruket leder till skador på hälsan och på förhållandet till medmänniskor.

Av dem som utvecklar ett alkoholberoende antar man att hälften av risken är ärftlig och hälften psykologiskt och socialt betingad. Barndom och uppväxt präglad av missbruk hos föräldrarna ger ökad risk för utveckling av beroende hos barnen i vuxen ålder. Ju vanligare umgänge med alkohol är i hemmet, desto större fara är det att barnet senare blir alkoholanvändare eller -missbrukare. Det är heller inte ovanligt att alkoholmissbruk utvecklas vid svårigheter i livssituationen, som efter en separation eller skilsmässa. Lättillgänglig alkohol gör också att man lättare kan utveckla ett missbruk.

Vad kännetecknar alkoholberoende?

Alkoholberoende kännetecknas ofta av:

Annons
Annons
 • Merbegär – en alkoholberoende person klarar inte att sluta dricka så snart han/hon har tagit en eller två drinkar.
 • Behov av återställare – många alkoholberoende har behov av en "återställare" i form av alkohol morgonen efter de har druckit större mängder. Detta att kroppen först verkar "normal" efter ett nytt intag av alkohol, är ett allvarligt tecken.
 • Kontrollförlust – den alkoholberoende tappar kontrollen över sin konsumtion. De flesta med alkoholberoende kan ange relativt noggrant när de tappade kontrollen över sitt drickande.
 • Tillgänglig alkohol – den alkoholberoende vill gärna gardera sig mot "dagen efter" genom att alltid ha tillräckligt med alkohol till hands.

Se även AUDIT, ett frågeformulär som kan hjälpa till att avslöja om det föreligger ett missbruk.

Råd till alkoholberoendes partner

 • Ta inte ansvar för det som den alkoholberoende gör, det måste han/hon stå för själv.
 • Låt dig inte misshandlas fysiskt eller mentalt, låt den alkoholberoende få veta om du finner uppförandet oacceptabelt. Om den alkoholberoende inte efterlever detta, och heller inte söker hjälp, bör du överväga att avsluta förhållandet.
 • Se till att du har ett eget socialt nätverk.
 • Ta hand om din egen psykiska och fysiska hälsa.
 • Ta avstånd från det irrationella och ansvarslösa beteende som den alkoholberoende ofta uppvisar.
 • Drick inte tillsammans med den alkoholberoende.
 • Försök prata med din partner på ett jämbördigt sätt, utan att fördöma. Försök att ta upp problem och känslor, samt motivera den alkoholberoende att denne måste söka behandling.
 • Försök undvika känslor av bitterhet och hat. Det hjälper inte att gömma alkoholen eller tömma den i vasken.

Vad kan alkoholberoendet leda till?

Mer än hälften av alla äktenskap där en av parterna är alkoholiserad, slutar med skilsmässa. Dessutom blir även det sociala nätverket ofta skadelidande, och de flesta alkoholberoende förlorar till slut sin vänkrets.

Kroppsliga sjukdomar knutna till alkoholmissbruk

Alkoholen fördelar sig i kroppens alla organ och har i större eller mindre grad en skadlig verkan på alla dessa. Mest utsatta är lever, mag-tarmkanalen, bukspottkörtel, nerver och hjärna. Levern kommer först att reagera på alkoholen genom att växa, och man får en så kallad "fettlever". Därefter kommer en inflammation. Trots den ökade storleken är inte levern mer effektiv i sin funktion. Fortsätter missbruket kommer levern därefter att skrumpna ihop och fungera allt sämre. Detta kallas levercirros, och är på sikt ett dödligt tillstånd. Även hjärtat påverkas ofta som följd av alkoholmissbruket och blodtrycket blir förhöjt. Ett förstorat hjärta kommer heller inte att klara att göra sitt jobb så bra som det borde. Man kan då utveckla hjärtsvikt eller rytmrubbningar, andra allvarliga tillstånd med förhöjd dödsrisk.

Annons
Annons

Kolorektal cancer (cancer i tjocktarm/ändtarm) är den näst vanligaste cancerformen i Europa. Vid en måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för kolorektal cancer med 52 % enligt rapporten "Alcohol and Digestive Cancers" (2017) från UEG, United European Gastroenterology. De med hög alkoholkonsumtion har också en ökad risk för cancer i strupen, bukspottkörtel, lever och magsäck.

Alkoholens effekter på hjärnan är många och enligt ny forskning kan det finnas ett samband mellan hög och måttlig alkoholkonsumtion under längre tid och nervcellsdöd i bland annat hippocampus. De omedelbara effekterna på hjärnan är "trögare" tankegång och reflexer samt sämre omdöme. Missbruket leder ofta till att olika psykiatriska tillstånd utvecklas, vilka omtalas lite längre ned i detta avsnitt.

Alkoholberoende utvecklar en förhöjd tolerans för alkohol och tål betydligt mer alkohol än normalkonsumenter. Med ökande tolerans ökar också förbränningen av alkohol i kroppen. Med tilltagande skador tål kroppen dock mindre och mindre alkohol.

Psykiatriska tillstånd knutna till alkoholmissbruk

 • Depression:
  • Samsjuklighet med depression eller med depressiva symtom är mycket vanligt vid alkoholberoende
  • Ofta är det svårt att särskilja om det föreligger en självständig depression, eller om symtomen är orsakade av alkohol
  • I många fall minskar eller försvinner de depressiva symtomen vid nykterhet
  • Samsjukligheten kan också göra att behandlingen av respektive tillstånd försvåras
  • Självmordsrisken är klart förhöjd vid alkoholberoende och depressiva symtom bidrar till detta
 • Alkoholdemens:
  • Slutstadiet vid alkoholberoende
  • Problem som patienten möter tillskrivs ofta andra personer eller samhället. "Det är de andra som har skulden!"
  • Tillståndet präglas av gradvis mindre omsorg för andra (familjen) samt egoism (mer upptagen av egna behov) och att patienten blir mindre noga med sig själv
  • Utveckling av ett tillstånd av avtrubbning motsvarande åldersdemens
  • Behandlingen består av total avhållsamhet från alkohol och riklig vitamin- och näringstillförsel
 • Svartsjukeparanoia:
  • Ett tillstånd som inte är ovanligt hos långt gångna alkoholberoende patienter
  • Flera bakomliggande orsaker misstänks vid detta tillstånd både psykologiska och psykiatriska
  • En annan faktor är den ofta upphörda, eller i alla fall reducerade sexuella potensen, och därmed bristande förmåga att kunna uppfylla den sexuella delen av ett parförhållande
  • Vanföreställningen kommer i många fall att innebära en stor belastning på äktenskap/parförhållande
  • Behandling består av avhållsamhet från alkohol och medicinering med neuroleptika. Psykoterapi och familjebehandling kan vara aktuellt.
 • Alkoholhallucinos:
  • Detta är ett tillstånd som bara uppstår hos kroniska alkoholmissbrukare
  • Uppstår oftast i abstinensfaser (sex till åtta timmar efter att drickandet har upphört).
  • Tillståndet präglas ofta av hörsel- och synhallucinationer.
  • Behandlas med läkemedel bensodiazepiner eventuellt i kombination med neuroleptika. Man bör även ge rikligt med B-vitaminer och all användning av alkohol måste undvikas

Vad kan läkaren göra?

Generellt kan man säga att ju tidigare man klarar att reducera eller helt avstå från alkohol, desto lättare är det att tillfriskna. Detta beror både på graden av beroende och det faktum att ju längre man har varit missbrukare, desto mer av det sociala nätverket och den hjälpapparat som familj och vänner utgör, kommer att ha fallit sönder.

Hjälporganisationer kan vara ett bra stöd och bland annat ge hjälp och erbjuda ett socialt nätverk som kan vara till nytta för att komma ut ur alkoholproblemet.


Annons
Annons
Annons