Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

ADHD


Uppdaterad den:

Annons

Vad är ADHD?

ADHD, attention-deficit/hyperactivity disorder är ett tillstånd som präglas av störd koncentration och uppmärksamhet och/eller hög aktivitetsnivå och impulsivitet. Symtomen ger negativ inverkan på sociala aktiviteter och aktiviteter i hemmet och skolan. För att uppfylla kraven för diagnosen måste tillståndet ha pågått i minst sex månader och symtomen ska ha noterats före tolv års ålder. Besvären förekommer hos 3-6 % av alla barn.

Animation om ADHD
Annons
Annons

Typiska besvär

Problem med uppmärksamhet eller koncentration

 • Problem med detaljer.
 • Klarar inte att hålla uppmärksamheten över tid.
 • Hör inte vad som sägs.
 • Följer inte instruktioner.
 • Kan inte organisera,planera eller ordna aktiviteter.
 • Undviker uppmärksamhetskrävande uppgifter.
 • Tappar ständigt bort saker som är nödvändiga för att genomföra uppgifter.
 • Låter sig lätt distraheras av yttre omständigheter.
 • Är glömsk när det gäller dagliga aktiviteter.

Problem med hyperaktivitet

 • Svårt att vara stilla med händer och fötter.
 • Lämnar sin plats, springer omkring.
 • Klättrar på opassande sätt.
 • Problem med att vara still.
 • Stor rörelsemässig aktivitet som inte kan styras.

Problem med impulsivitet

 • Svarar innan frågan är avslutad.
 • Kan inte vänta på sin tur.
 • Avbryter eller gnäller.
 • Pratar mycket utan att tänka på vad som passar sig i situationen.

Orsak

Den egentliga orsaken är okänd. Tillståndet antas bero på ett samspel mellan ärftliga, psykologiska och sociala faktorer. Det är osäkert hur stor betydelse de ärftliga faktorerna har, men tvillingstudier pekar på att genetisk sårbarhet är en av förutsättningarna för att utveckla tillståndet.

Annons
Annons

Diagnos

För att ställa diagnos är det viktigt att tala med och observera barnet och att ha ingående samtal med föräldrarna eller vårdnadshavarna.

För att få en uppfattning om hur barnet fungerar utanför hemmet är det nödvändigt att inhämta information från barnets lärare angående beteende, social funktion och sociala färdigheter i skolan eller förskolan. Diagnosen kräver att tillståndet pågår över tid i flera situationer och att det inte bara är en situationsbestämd reaktion.

Vid en vanlig läkarundersökning hittar man i regel inte något fel och det är inte ovanligt att barnet kan koncentrera sig och ge bra svar i en så strukturerad miljö som en läkarundersökning på en mottagning är. Vid en så kallad neurologisk undersökning finner man ofta att barnet har sämre finmotorik och koordination än man skulle förvänta sig utifrån åldern. Detta beror på en omogenhet i nervsystemet, men kan också delvis bero på att barnet har koncentrationssvårigheter.

Undersökning av intelligensen med hjälp av standardiserade tester görs hos psykolog.

Behandling

Syfte

 • Främja barnets normala utveckling och förhindra att barnet börjar vantrivas och utveckla negativa beteendemönster.
 • Informera barnet, föräldrar och skola/förskola om vilka svårigheter som finns, men även om barnets starka sidor som bör utnyttjas.
 • Bearbeta känslomässiga reaktioner på funktionsnedsättningen.
 • Öka koncentrationsförmågan och minska hyperaktiviteten för att ge bättre möjligheter till inlärning, ta reda på outnyttjade resurser och skapa bättre relationer till föräldrar och kamrater.
 • Behandla, hindra och förebygga utveckling av psykiska besvär och/eller beteendeproblem.

Allmänt om behandlingen

 • Stöd och avlastningsåtgärder som stödkontakt och helghem.
 • Hjälp till hemmet och skolan för att strukturera barnets vardag på ett bättre sätt. Det är viktigt att skapa överblick, förutsägbarhet och kontinuitet i omvårdnaden och den pedagogiska situationen.
 • Hjälpa till att förbättra den sociala funktionen och minska konflikter, till exempel på raster.
 • Läkemedelsbehandling kan prövas om barnet får en ADHD-diagnos. Behandlingen är riktad mot hyperaktivitet, impulsivitet och koncentrationsproblem.
 • Läkemedelsbehandling i kombination med andra åtgärder kan minska symtomen avsevärt och även ge en positiv effekt på andra beteendeproblem.

Läkemedelsbehandling

 • Centralstimulerande läkemedel, metylfenidat eller amfetamin, används och kan ge positiv effekt hos upp till 75 % av barnen. Behandlingen sköts av barnläkare eller barnpsykiater.

Annan behandling

 • Rådgivning, vägledning och utbildning av föräldrarna om hur de ska förhålla sig till barn med hyperaktivitetsstörningar.
 • Psykoterapi där problem som kan uppstå hos barn/ungdomar med ADHD behandlas.
 • Behandling som påverkar beteendet:
  • Stimulering och förstärkning av önskat beteende
  • Nödvändigt att arbeta med små förändringar – en sak i taget
  • Detaljerad planering
  • Goda belöningar

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.