Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Vad är grundläggande?

Vår son har haft lass sedan 94. Vid sista omprövningen drog försäkringskassan ner antalet timmar. De drog ner grundläggande från 48 till 24 timmar i veckan. Matsituationen förstår jag men nu min fråga, vändningar i sängen är inte det av mycket privat karaktär? Ska vändningar räknas under grundläggande eller under övriga timmar? Jag anser även att dem minuter de beräknar att momenten tar är ju efter deras mallar inte efter vad vi beräknar att det tar, har vi chans att överklaga hur lång tid varje moment tar eller vad gör vi?

Svar:

Hej Vändningar i sängen är inget grundläggande behov utan ett övrigt behov. De grundläggande behoven specificeras i § 9 a LSS och är följande: Måltider, personlig hygien, att klä av och på sig, kommunikation och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om funktionsnedsättningen. Regeringsrätten har därutöver angett att behovet, förutom att falla inom någon av ovan nämnda kriterier, ska vara mycket privat och känsligt för den personliga integriteten (RÅ 2009 ref 57). Enligt min uppfattning har Regeringsrätten infört ett onödigt och tämligen godtyckligt kriterium i behovsbedömningen vilket medför minskad rättssäkerhet, varför domen bör tillämpas mycket försiktigt. Även om vändningarna är av privat och intim karaktär så faller de inte under något av de ovan nämnda 5 grundläggande behoven och det är därför ett övrigt behov av hjälp som det ska beviljas assistans för. Om ni anser att beslutet är felaktigt bör ni överklaga för att få till en ny prövning av beslutet. Beroende på vad som angetts i tidigare beslut avseende vändningarna så kan det vara svårt att få bifall för en överklagan. Jag rekommenderar även att ni, om ni har möjlighet, låter någon utomstående person dokumentera hur lång tid det faktiskt tar att genomföra en vändning. Enligt min åsikt borde Försäkringskassan beviljat samma tid som tidigare, förutom eventuell förändring avseende måltiderna, om det inte skett några förbättringar av funktionsförmågan eller några andra förändringar. De hjälpbehov som eventuellt finns vid måltiderna bör dock också betraktas som ett övrigt behov och således fortfarande vara assistansberättigande. Ni hittar våra kontaktuppgifter[LINK=http://www.assistansia.se/kontakt-1.aspxENDLINK] här[/LINK] eller så ringer ni vår växel 020-30 31 00. Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.