Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Fibromyalgi

Detta är fibromyalgi och orsaker till smärtan

Fibromyalgi kan debutera när som helst under livet. Omkring 2-4 procent av befolkningen, cirka en kvarts miljon människor i Sverige, drabbas av fullt utvecklad fibromyalgi. Eftersom smärta är så vanligt är det att betrakta som en folksjukdom.


Uppdaterad den: 2018-01-29
Författare: Reumatikerförbundet
Uppdaterare: Fibromyalgiförbundet

Fibromyalgi
Annons

Namnet på sjukdomen fibromyalgi är sammansatt av orden fibro (tråd), mys (muskel) och algi (smärta).

Sjukdomen beror på en onormal bearbetning av smärtsignalerna, som orsakas av någon form av störning i centrala nervsystemet. Sannolikt finns det inte en enskild orsak till att man får fibromyalgi utan förmodligen samverkar flera orsaksfaktorer i ett komplicerat samspel. Dessutom kan det vara olika faktorer hos olika individer som orsakar symtomdiagnosen fibromyalgi. Det finns idag inte några blodprov eller andra objektiva undersökningsfynd för att ställa diagnos. Fibromyalgi räknas som en kriteriediagnos, vilket innebär att ett visst antal uppsatta kriterier av symptom ska uppfyllas för att diagnosen ska kunna ställas.

Fibromyalgi - en folksjukdom

Smärta är vanligtvis inte i sig en sjukdom utan ett symtom som uppkommer vid skada eller sjukdom. Långvarig smärta vid reumatisk sjukdom liknar den vid fibromyalgi, och de olika smärttillstånden kan ibland vara svåra att skilja ifrån varandra. Symtomen vid fibromyalgi kan också vara många och svårbegripliga och därför talas det ibland om fibromyalgi-syndrom.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Varannan till var tredje vuxen person i Sverige, det vill säga 35 - 50 procent av den vuxna befolkningen, har smärta från rörelseorganen som varat längre än tre månader eller som det också kan uttryckas längre än förväntad läkningstid, den är alltså långvarig och drabbar över två miljoner människor i Sverige. Cirka 10 procent, omkring 700 000, har en mer utbredd (generaliserad) smärta och för ungefär hälften av dessa, alltså cirka 350 000 utgör smärtorna ett stort medicinskt problem. Fullt utvecklad fibromyalgi drabbar omkring 2-4 procent av befolkningen, cirka en kvarts miljon människor i Sverige. Eftersom smärta är så vanligt är det att betrakta som en folksjukdom.

Dubbelt så många kvinnor än män har utbredd smärta. För fibromyalgi går det cirka nio kvinnor på en man, men det kan naturligtvis finnas ett manligt mörkertal. Även barn kan ha långvariga smärtor och fibromyalgi, något som har börjat uppmärksammas. I flera studier har barn själva fått berätta om sin smärta i stället för som tidigare ofta varit fallet att föräldrarna svarar på frågor om sina barns sjukdomar.

Fibromyalgi kan dyka upp i alla åldrar

Långvarig smärta/fibromyalgi kan debutera när som helst under livet. De flesta insjuknar runt 40-50 års ålder. Ungas sjukdomsbild brukar skilja sig från den vuxna formen på flera sätt. De unga uppnår sällan så många ömma punkter att smärtan blir klassad som fibromyalgi. Kanske bidrar det till att deras smärta inte tas på samma allvar av sjukvården. Däremot finns det generellt sett ingen skillnad på hur sjukdomen i övrigt beter sig beroende på om man är ung, mitt i livet eller gammal.

Förekomsten av smärta, och diagnosen fibromyalgi, ökar med stigande ålder upp till pensionsåldern. Men under senare år har debutåldern av fibromyalgi sjunkit och alltfler unga drabbas. Många drabbas redan i tjugo- och trettioårsåldern och det förekommer även enstaka fall av barn.

Annons
Annons

Smärtans orsak

Den senaste forskningen talar för att fibromyalgi beror på en onormal bearbetning av smärtsignalerna, som orsakas av en störning i centrala nervsystemet samt i kroppens reglering av olika hormoner. Smärtupplevelsen vid fibromyalgi orsakas av att hjärnan har blivit överkänslig för smärta och därför feltolkar kroppens signaler. Smärtan sitter alltså inte där den känns.

Varför denna störning i centrala nervsystemet  och hormonsystemet uppstår är oklart. Sannolikt är det många faktorer som samverkar och kan antagligen variera mellan olika individer.

Fibromyalgi-smärta kan bero på:

  • Det finns fysiska underliggande variationer i kroppens smärtvägar och smärthämmande system samt i kroppens känslighet. Smärtan kan förstärkas i det centrala nervsystemet och utbredningen kan öka.
  • Faktorer som uppmärksamhet, upplevelser, tankar, minnen, kulturella, känslomässiga och sociala faktorer spelar in. De faktorerna är ofta svåra att identifiera och gör smärtan till ett komplicerat fenomen där det kan vara problematiskt att sortera betydelsen av de olika ingående delarna både för en själv och för andra människor inom vården, för närstående och samhället i övrigt. Självklart är det också svårt att beskriva symtomen och förmedla kunskapen till andra.
  • En familjehistoria med mycket smärta kan ge ett livsmönster där smärta blir ett dominerande uttrycksmedel. Här kan både arvsanlag, men såklart också miljöfaktorer spela en viss roll.
  • Svåra situationer eller traumatiska upplevelser kan vara bidragande orsaker, men smärta och fibromyalgi beror inte ensamt på dem. Alla människor råkar någon gång i livet ut för svårigheter men endast få utvecklar fibromyalgi.
  • Sömnstörning kan påverka smärtan till det sämre, eller så ger sömnproblem smärta, med risk för att det uppstår en ond cirkel.
  • Fysisk inaktivitet, övervikt och rökning är livsstilsfaktorer som kan vara bakomliggande orsaker till att smärta uppkommer. Dessa går det dock att själv påverka till viss del. Rökning tycks kunna bidra till att sjukdomen bryter ut och tycks även leda till sämre framtidsutsikter.
  • Det är vanligare med smärta hos invandrare. Det kan bero på kulturella skillnader och minnen från tidigare upplevelser / trauman. Känslan av att befinna sig utanför samhället kan också bidra. Det kan möjligen också bero på att de inte kan tillgodogöra sig vården eller inte alls söker vård.

Annons