Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Kvinnor drabbas hårdast av KOL

KOL ökar mest bland kvinnor och för första gången i historien avlider nu fler kvinnor än män i Sverige som en följd av KOL. Det tar 20–30 år innan sjukdomen ger sig tillkänna och ger tydliga symtom. Därför får kvinnor i 40- och 50-talsgenerationerna som började röka i sin ungdom nu KOL.
Annons

Det finns flera studier som visar att kvinnor är särskilt utsatta när de fått KOL. En av dessa studier visar att antalet vårdtillfällen på sjukhus för KOL har legat stilla de senaste tio åren för män medan de fördubblats för kvinnor. Ökningen kan bero på att sjukdomen blivit vanligare bland kvinnor men en annan förklaring kan vara att kvinnor är känsligare än män för ämnen i tobaksröken och därmed får en svårare sjukdom. Dessutom insjuknar kvinnor också tidigare i livet.

Kvinnor har mer symtom

Det kan finnas flera orsaker till kvinnors ökade känslighet. Kvinnor har mindre lungor och trängre luftrör än män, vilket kan innebära att effekten av en viss mängd rök blir större. Ökad känslighet skulle också kunna innebära att kvinnor i högre grad kan utveckla KOL genom passiv rökning eller genom någon annan exponering i miljön.

I en studie jämfördes manliga och kvinnliga KOL-patienter med samma mått, FEV1. Forskarna fann att de kvinnliga patienterna i genomsnitt var åtta år yngre än de manliga, vilket kan styrka teorierna om kvinnors större känslighet för rök. Antalet rapporterade försämringsperioder, så kallade exacerbationer, var fler hos kvinnorna och de led oftare än männen av andnöd. Deras fysiska arbetsförmåga var lägre än männens och deras upplevda livskvalitet lägre. Samtidigt hade kvinnor rökt mindre än männen – 48 paketår mot 69 för männen. Ett paketår motsvarar 20 cigaretter om dagen i ett år. Tio cigaretter per dag under ett år ger ett halvt paketår. Antal paketår är ett vanligt mått som används för att räkna ut den totala tobaksbelastning lungorna exponerats för.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro
Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.