Fakta | Hiv & aids

Hiv, skyldigheter och rättigheter

Smittskyddslagen är den lag som ska skydda människor mot att bli smittade av en antingen samhällsfarlig sjukdom eller allmänfarlig sjukdom. Till de allmänfarliga sjukdomarna räknas bland annat hiv-infektion som både är anmälningspliktig och smittspårningspliktig

Uppdaterad den: 2019-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Syftet med smittskyddslagen är att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. Samtidigt måste den som är smittad få den vård och det stöd som han eller hon behöver från samhällets sida. Det gäller hiv-infektion som är en av de cirka 60 sjukdomar som omfattas av lagen.

Skyldigheter

Att en sjukdom är anmälningspliktig betyder att den som blivit hiv-infekterad ska anmälas till regionens smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. En smittspårning ska göras för att tidigare partners ska få veta att de kan vara smittade och bli kallade till hiv-testning. Smittspårningen kan ske utan att den hiv-smittades identitet avslöjs, på samma sätt som vid andra sexuellt överförbara infektioner. För att hindra vidare spridning av viruset ska den som har smittats av hiv få särskilda förhållningsregler. Förhållningsreglerna skiljer sig mellan personer som har en välinställd hivbehandling och personer som inte har det. Personen som är välinställd uppfyller följande krav:

  • Antalet viruspartiklar i blodet är omätbart lågt vid två olika mätningar.
  • Personen ska följa behandlingsrekommendationerna.
  • Personen kommer på regelbundna uppföljningsbesök. 
Förhållningsregler vid hiv-infektion
Förhållningsregler som handlar om: Aktuellt vid hiv-infektion?
Inskränkningar som gäller arbete, skolgång eller deltagande i viss annan verksamhet.

Nästan aldrig aktuellt.

Annons
Annons

Detta gäller inte för personer som är välinställda.

Förbud att donera blod och organ. Särskild hantering av blod. Alltid. Personer som kommer i kontakt med blod av en smittad person bör alltid informeras. Ett exempel är omläggning av ett sår.
Förbud att låna ut eller på annat sätt överlåta begagnade injektionsverktyg. Alltid.
Skyldighet att informera vårdgivare och sådana som utför icke-medicinska ingrepp om smittbärarskap.

Vid risk för smitta. Exempel: tandvård, kirurgiskt ingrepp, blodprovstagning, tatuering och piercing.

Personer som är välinställda behöver bara informera vårdgivare vid större risk för stick- och skärskador, såsom kirurgiska ingrepp. Vid undersökningar såsom blodprov och injektioner behöver man inte informera

Annons
Annons
Skyldighet att informera sexualpartner om smittbärarskap.

Ja, inför sexuellt umgänge. 

Detta gäller inte för personer som är välinställda.

Skyldighet att vid sexuella kontakter minimera risken för smittspridning.

Ja, kondom vid sexuell kontakt.

Detta gäller inte för personer som är välinställda.

Skyldighet att iaktta särskilda hygienrutiner. Sällan aktuellt, men det är viktigt att skydda andra från kontakt med blod, saliv, sädesvätska, etc. Exempel: egen rakhyvel. 
Skyldighet att hålla regelbunden kontakt med behandlande läkare. Ja, alltid. 
Amning. Bör inte göras. 

Rättigheter

Smittskyddslagens syfte är i första hand att skydda allmänheten mot smittsamma sjukdomar. Samtidigt måste samhället se till att den smittade får den vård och det skydd och stöd som han eller hon behöver. Som hiv-positiv har man rätt till kostnadsfria läkarbesök, provtagningar och behandling. Det är bara åtgärder som har direkt betydelse för smittspridning som är kostnadsfria. Läkemedel som förskrivits av läkare och bedöms minska smittsamhet eller hämma smittämnet är kostnadsfria, men inte behandling av andra sjukdomar. Hiv-positiva har även rätt till psykosocialt stöd.

Fritt val av sjukhus ingår också i rättigheterna som patient.

Barn med hiv-infektion

När barnet är litet är det vårdnadshavaren som ansvarar för att smittskyddsföreskrifterna följs. I takt med att barnet växer är det vårdnadshavaren som ska se till att barnet förstår vad smittskyddsföreskrifterna betyder. Fram till dess att barnet blir sexuellt aktivt handlar det främst om informationsplikt till vårdgivare och andra som utför icke-medicinska ingrepp. Det är endast vårdnadshavaren som bestämmer om och när hen vill berätta om barnets hiv-status, såvida inte smittskyddslagen kräver det. Barn med hiv-infektion har samma rätt till barnomsorg och skola som andra barn men kan ha särskilda behov att ta hänsyn till.

Smittskyddsanmälan

Hiv-infektion klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom, och upptäckta fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Det är inte tillåtet att anmäla hiv med patientens fullständiga identitet utan istället används så kallad rikskod. Rikskoden består av patientens födelseår samt de fyra sista siffrorna i personnumret.

Patientförening

  • Hiv-Sverige