Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Bipolär sjukdom under graviditet och efter förlossning

Bipolär sjukdom hos en gravid kvinna kräver noggrann uppföljning och behandling. Vid obehandlad bipolär sjukdom finns en betydande risk att tillståndet försämras under graviditeten och speciellt just efter förlossningen.


Uppdaterad den: 2019-11-15

Annons

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är ett allvarlig psykiatriskt tillstånd som präglas av perioder med depression växlat med upprymdhet, hypomani eller mani. Hur ofta sådana episoder inträffar varierar från patient till patient och beror också på om patienten får behandling eller inte.

Bipolär sjukdom debuterar ofta i tonåren eller strax därefter. Tillståndet är lika vanligt hos kvinnor som hos män och förekommer hos cirka 1 % av befolkningen

Det är givetvis inte ovanligt att kvinnor med bipolär sjukdom blir gravida.

Allvarlig sjukdom, psykos, förekommer vid och efter 1 av 1 000 förlossningar och de flesta av dessa fall uppfattas som ett led i bipolär sjukdom.

Annons
Annons

Ökad risk under graviditet och efter förlossning

Risken för bipolär sjukdom eller för en ny episod av bipolär sjukdom ökar under graviditeten och den första tiden efter förlossningen. Bland kvinnor med känd bipolär sjukdom får över hälften av kvinnorna återfall om den förebyggande läkemedelsbehandlingen avbryts under graviditeten. Risken är särskilt hög om man plötsligt avbryter medicineringen.

Förstföderskor som tidigare har varit inlagda på sjukhus för psykisk sjukdom har en betydligt ökad risk för förlossningspsykos de första veckorna efter förlossningen.

Obehandlad bipolär sjukdom medför risk för försämrad förmåga att sköta sin hälsa som till exempel dålig kost, oregelbundna vanor och dålig egenomsorg, rökning och användning av droger. Det finns dessutom risk för självskadebeteende. Detta kan vara särskilt problematiskt under graviditeten och efter förlossningen då också barnet kan drabbas.

Behandling under graviditeten

För kvinnor med bipolär sjukdom medför graviditet vissa risker. Detta kräver extra noggrann uppföljning, helst i samarbete med den enhet som behandlar den bipolära sjukdomen och förlossningskliniken.

Läkemedelsbehandling är helt nödvändigt under graviditet för att undvika en psykotisk episod. Uppehåll av sådan behandling, särskilt om det sker plötsligt, innebär en betydande risk för att utlösa psykos. Andra faktorer som ger ökad risk är lång sjukdomshistoria, tidig sjukdomsdebut, kort tid sedan den senaste sjukdomsepisoden, tidigare självmordsförsök och samtidig användning av flera läkemedel (polyfarmaci).

Tidigare varnade man kvinnor med bipolär sjukdom för att bli gravida. Idag begränsas denna varning till att gälla kvinnor som nyligen har fått diagnosen bipolär sjukdom, vilka får rådet att vänta några månader med att försöka bli gravida. Detta eftersom kvinnan både bör vara i en stabil fas och ha hittat en behandling som ger god effekt när hon blir gravid.

Litium rekommenderas vanligtvis som förstahandsval under graviditeten.Tidigare ansåg man att litium var förknippat med en ökad risk för fosterskador, men dagens kunskap tyder på att så inte är fallet. Det diskuteras om litiumbehandlingen bör avbrytas kring förlossningen, men den betydligt ökade risken för utbrott av psykos gör att rekommendationen är att fortsätta med förebyggande behandling med litium.

Användning av läkemedlet valproat, som vanligtvis används för att behandla bipolär sjukdom, innebär risker för fostret och ska inte användas under graviditet. 

Annons
Annons

Behandling efter förlossningen

Symtomdebut och försämring av symtom på bipolär sjukdom är vanligt efter förlossningen. Ibland förekommer symtom redan vid ankomsten till förlossningsavdelningen. Tidiga tecken kan vara rastlöshet, agitation, irritabilitet och sömnlöshet. Ofta ses en snabb symtomförsämring och snabba förändringar av symtom och tecken. Man ska vara särskilt uppmärksam på möjlig självmordsrisk.

Uppkomst av psykos efter födseln kräver behandling på psykiatrisk klinik. Behandlingen består i att man isolerar kvinnan och ger behandling med antipsykotiska läkemedel. Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en effektiv behandling som kan bli aktuell.

Amning kan upplevas stressande och tröttsamt varför många väljer att avbryta amningen. Risken för att läkemedel övergår med modersmjölken till barnet gör också att man i många fall rekommenderar kvinnan att inte amma.

Försämring av bipolär sjukdom i anslutning till en förlossning är också en stor belastning för nära anhöriga såsom partner och eventuella syskon. Noggrann uppföljning är därför viktig.

Prognos

Kvinnan bör följas tätt hela det första året efter förlossningen. Sjukdomen kan behandlas och har god prognos. Kontinuerlig läkemedelsbehandling är avgörande för prognosen.

Patientföreningar


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.