Fakta | Leversjukdom

Hepatit A


Uppdaterad den: 2013-03-13
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hepatit A?

Gulsot

Hepatit A är en inflammation i levern orsakad av hepatit A-virus (HAV). Hepatit A kan uppträda i epidemier, men förekommer oftast som enstaka fall. I Sverige insjuknar knappt 100 personer per år och de allra flesta har smittats utomlands, i länder med sämre dricksvatten- och livsmedelshygien. Det har också förekommit utbrott bland missbrukare och män som har sex med män.

Sjukdomens förlopp kan delas in i tre faser:

  • I den inledande fasen kan patienten vara trött och håglös, ha dålig aptit, viktnedgång, värk i övre högra delen av buken, diarré, muskel- och ledvärk samt eventuellt feber.
  • Efter denna period får de flesta vuxna patienter gulsot (cirka 70 %). Detta visar sig som gulfärgning av hud och ögonvitor. Avföringen blir färglös/vitaktig.
  • Den akuta fasen av sjukdomen varar vanligen en till tre veckor, men det är vanligt med trötthet i två till tre månader därefter.
Animering av leverinflammation

Vad händer vid hepatit A?

Hepatit A-viruset sätter igång en inflammation i levern. Denna inflammation ger leverskador som gör att gallpigment ansamlas och efter hand kommer ut i blodet. Detta gör att gallpigment byggs upp och så småningom kommer in i blodet. Gallpigment som kommer ut i kroppen färgar bland annat huden gul, vilket kallas för gulsot.

Annons
Annons

HAV är ett motståndskraftigt virus som överlever länge i havsvatten och i förorenat vatten. Det kan även överleva på människors händer och spridas på så sätt. Viruset överlever utanför kroppen i torkat skick i cirka en vecka. Det krävs en temperatur över 85 grader för att viruset ska inaktiveras. Viruset klarar frysning, rengöringsmedel och syror, men inaktiveras av formaldehyd och klor.

Smittöverföring

Man smittas via mat eller dricksvatten förorenat med HAV. Man är särskilt utsatt för smitta i länder med dålig dricksvatten- och livsmedelshygien.

Hepatit A-virus finns i avföringen hos de som är sjuka. Smittan sprids genom att man får i sig viruset via munnen med förorenat vatten eller livsmedel eller genom kontakt person till person (fekal-oral smitta). Spridningen ökar i stora folkmängder med dåliga sanitära förhållanden. Det tar 15–50 dagar från det att du blivit smittad tills du blir sjuk, i genomsnitt 28 dagar (inkubationstid).

Annons
Annons

Viruset finns i blod och avföring under inkubationstiden (två till tre veckor) och i början av sjukdomsstadiet. Maximal smittsamhet är under perioden med högst virusutsöndring i avföringen, två veckor före debut av gulsot och/eller när levervärdena (transaminaser) stiger. Virus finns i blodet vid etablerad infektion och kvarstår under hela perioden med höga levervärden, men det är ovanligt att hepatit A smittar genom blod.

Vem löper störst risk att drabbas av hepatit A?

Hepatit A-smitta i Sverige är ovanligt men förekommer både via förorenade livsmedel och person till person smitta, framför allt sekundärfall till utlandsresenärer. I andra länder, särskilt utvecklingsländer, är det dåliga sanitära och hygieniska förhållanden som är den huvudsakliga förklaringen till den höga risken att smittas av hepatit A.

Ålder är en avgörande faktor för infektion och sjukdomens allvarlighetsgrad. Cirka 70 % av vuxna med hepatit A utvecklar symtom, inklusive gulsot. Bland barn under sex år får de flesta inga symtom alls och de cirka 30 % som får symtom får inte gulsot utan ospecifika besvär med diarré och förkylningsliknande symtom. Barn med hepatit A som är asymtomatiska kan utsöndra virus i avföringen i flera veckor och i enstaka fall månader. Detta innebär att särskilt i utvecklingsländer kan infektion hos barn smitta och ge upphov till varaktiga lokala epidemier av hepatit A.

Experter uppskattar att hepatit A ofta är endemisk i utvecklingsländer med dåliga sanitära förhållanden, bland annat för att symtomfria barn som bär på sjukdomen är stora smittspridare. I dessa länder har de flesta haft hepatit A i barndomen och därför är många vuxna immuna. I utvecklade länder där hepatit A är ovanligt är få personer immuna. Här förekommer hepatit A framför allt hos vuxna, och därför är andelen patienter med symtom högre.

Diagnos

Diagnosen ställs baserat på typiska symtom och smittorisk, och bekräftas med blodprover.

Fasen innan gulsot inträffar varar i fem till sju dagar och kännetecknas av diffusa symtom som svaghet, trötthet, feber, aptitlöshet, viktminskning, ihållande värk/obehag under revbenen på höger sida, ledvärk, diarré. När gulsot inträffar, börjar patienten känna sig lite bättre. Denna fas varar från 4–30 dagar. Den börjar med mörkfärgning av urinen. Efter några dagar blir avföringen färglös och gulsotsfasen börjar.

Blodprover visar förhöjd bilirubinhalt (ämnet som ger gulsot) och förhöjda leverenzymer (transaminaser). Diagnosen bekräftas med ett blodprov som påvisar antikroppar mot hepatit A-viruset.

Behandling

Syftet med behandlingen är att förebygga sjukdom, lindra symtomen och förhindra spridning av viruset. Sjukdomen är självbegränsande. Det betyder att infektionen går över utan aktiv behandling. Det är emellertid viktigt att skapa goda förutsättningar för immunförsvaret att arbeta effektivt. Det vill säga att ta det lugnt, äta bra och få tillräckligt med vila.

Undvik alkohol. Levern fungerar dåligt och klarar inte att bryta ner alkohol lika snabbt som vanligt. Alkohol kan också orsaka ökade skador på levern. Du bör heller inte använda läkemedel som innehåller paracetamol. Var också noggrann med den personliga hygienen för att förhindra att smittan sprids. Du måste sjukskriva dig om du arbetar i livsmedelsindustrin eller med matservering. Inläggning på sjukhus kan bli aktuellt för patienter med mer uttalade symtom såsom tecken på uttorkning, utmattning eller allvarlig leverpåverkan.

Det är möjligt att förebygga sjukdomen med vaccin eller antikroppar. Vaccin kan användas vid resor till områden med hög risk för smitta, samt för släktingar eller människor i närheten av någon som är smittad med HAV. Om man misstänker att patienten redan kan ha smittats av någon i sin närhet kan en injektion med gammaglobulin (som innehåller antikroppar mot HAV) ges för att förhindra sjukdomsutbrott. Nytt är att en enda dos av vaccinet kan vara lika effektivt som gammaglobulin för att förebygga sjukdom, även efter att man utsatts för smitta.

Hepatit A är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Man ska alltid diskutera med sin läkare om hur länge man ska stanna hemma, detta är extra viktigt om man jobbar med livsmedel eller om det är ett barn som går på dagis. Man är skyldig att följa sin läkares/smittskyddsläkarens anvisningar.

Hur ser sjukdomsförloppet ut?

Den akuta fasen av sjukdomen varar vanligtvis en till tre veckor. Återhämtningsperioden, som kännetecknas av svaghet, kan pågå i två till tre månader. Hos vissa kan tillståndet pågå utan att personen märker det.

Sjukdomen ger immunitet mot HAV, vilket innebär att du inte kan få sjukdomen två gånger. Det finns ingen övergång till kronisk hepatit eller att bli kronisk smittbärare, och i princip alla blir friska. I mycket sällsynta fall kan sjukdomen få ett allvarligare förlopp (fulminant hepatit). Detta sker nästan uteslutande hos personer som redan sedan tidigare har någon allvarlig sjukdom.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons