Fakta | Stroke

Handläggning vid stroke


Uppdaterad den: 2018-07-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Att återhämta sig från en stroke omfattar flera behandlingsfaser: akut behandling, spontan förbättring, rehabilitering och återkomst till hemmet. Strokepatienter har ofta sammansatta rehabiliteringsbehov och därför varierar sjukdomsförloppet och i vilken grad förlorade kroppsfunktioner återfås.

Akut behandling

Den akuta fasen omfattar det första dygnet sedan man har fått en stroke. Detta omfattar de första minuterna och timmarna då man kontaktar akutmottagningen, husläkaren och/eller ambulans (se tidig behandling). Efter ankomsten till sjukhuset sätts åtgärder in för att kartlägga omfattningen av hjärnskadan (till exempel datortomografi av hjärnan) och man får behandling med bland annat syrgas, riklig vätsketillförsel, åtgärder för att undvika feber och vid behov sänka ett för högt blodsocker, korrigering av hjärtrytmrubbningar och/eller cirkulationsrubbningar.

Om stroke bedöms bero på en blodpropp ges ofta läkemedel som löser upp en eventuell blodpropp (trombolytisk behandling). Sådan behandling måste påbörjas senast fyra och en halv timme efter insjuknandet för att ha någon effekt och kräver att man har uteslutit hjärnblödning som orsak till stroken. Ibland kan man kirurgiskt avlägsna en blodpropp också (trombektomi).

Annons
Annons

Om stroke bedöms bero på en hjärnblödning är det viktigt att sänka blodtrycket. Ibland kan blodet i hjärnan ge så mycket tryck på kringliggande vävnader att man måste öppna skallen för att hjärnan ska få plats (neurokirurgi).

Redan under det första dygnet prövar man att få dig att sitta upp i en stol eller att få dig att gå (tidig mobilisering). Om orsaken till stroken är en blodpropp (trombos) sätter man oftast in acetylsalicylsyra som är ett blodproppsförebyggande läkemedel. Om tillståndet beror på en blodpropp som har lossnat från hjärtat och följt med blodet upp till hjärnan, där den har kilat sig fast och täppt igen ett blodkärl, sätter man in så kallad antikoagulationsbehandling med warfarin eller nya typer av koagulationshämmande läkemedel.

Målet med akutbehandlingen är att öka möjligheterna att överleva, begränsa hjärnskadan, förhindra en ny stroke och förhindra komplikationer.

Annons
Annons

Spontan förbättring

De flesta strokepatienter blir bättre av sig själva. En kort tid efter stroken börjar de förmågor som förlorades komma tillbaka igen. Den här utvecklingen sker främst under de första veckorna men den kan i vissa fall pågå längre än så.

Rehabilitering

Rehabiliteringen börjar tidigt. Målet med rehabiliteringen är att hjälpa strokepatienten att bevara funktioner och färdigheter, återfå förlorade färdigheter och så småningom bli så oberoende som möjligt. Rehabiliteringen börjar redan under akutskedet. För många patienter fortsätter rehabiliteringen med att de deltar i ett gemensamt träningsprogram och/eller utför individuell träning. Beslut om rehabiliteringen tas i många fall av patienten, familjen och strokeenheten innan patienten skrivs ut från sjukhuset. Många strokepatienter förflyttas från sjukhuset till rehabiliteringscenter eller kommunala särskilda boenden för fortsatt träning, medan andra kan återvända hem direkt.

Tillbaka till hemmet

Den sista fasen i strokebehandlingen börjar när man kommer hem igen efter akutbehandling och rehabilitering. Den fasen kan vara livet ut då den strokedrabbade och familjen lär sig att leva med skadorna efter stroken. Det kan innebära att utföra vardagssysslor på nya sätt eller att föra över uppgifter från en nedsatt kroppsdel till en frisk kroppsdel. Man kan till exempel lära sig att skriva med den andra handen.


Annons
Annons
Annons