Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stroke

Behandling av stroke, en översikt

Att återhämta sig från en stroke omfattar flera behandlingsfaser: akut behandling, spontan förbättring, rehabilitering och återkomst till hemmet. Strokepatienter har ofta sammansatta rehabiliteringsbehov och därför varierar sjukdomsförloppet och i vilken grad förlorade kroppsfunktioner återfås.


Uppdaterad den: 2020-06-18

Annons

Akut behandling

Den akuta fasen omfattar det första dygnet sedan man har fått en stroke. Detta omfattar de första minuterna och timmarna då man kontaktar akutmottagningen, vårdcentalen och/eller ambulans (se tidig behandling). Efter ankomsten till sjukhuset sätts åtgärder in för att kartlägga omfattningen av hjärnskadan (till exempel datortomografi av hjärnan) och man får ofta behandling med bland annat syrgas, vätsketillförsel, åtgärder för att undvika feber och vid behov sänka ett för högt blodsocker, korrigering av hjärtrytmrubbningar och/eller cirkulationsrubbningar.

Om stroke bedöms bero på en blodpropp ges ofta läkemedel som löser upp en eventuell blodpropp (trombolytisk behandling). Sådan behandling måste påbörjas snarast efter insjuknandet för att ha någon effekt och kräver att man har uteslutit hjärnblödning som orsak till stroken. Ibland kan man kirurgiskt avlägsna en blodpropp också (trombektomi).

Om stroke bedöms bero på en hjärnblödning är det viktigt att sänka ett förhöjt blodtryck. Ibland kan blodet i hjärnan ge så mycket tryck på kringliggande vävnader att man måste öppna skallen för att hjärnan ska få plats (neurokirurgi).

Redan under det första dygnet prövar man att sitta upp i en stol eller att gå (tidig mobilisering). Om orsaken till stroken är en blodpropp (trombos) sätter man oftast in acetylsalicylsyra som är ett blodproppsförebyggande läkemedel, ibland tillsammans med ett annat läkemedel som hämmar blodplättarna. Om tillståndet beror på en blodpropp som har lossnat från hjärtat och följt med blodet upp till hjärnan till följd av förmaksflimmer, där den har kilat sig fast och täppt igen ett blodkärl, sätter man in så kallad antikoagulationsbehandling med warfarin eller nya typer av koagulationshämmande läkemedel.

Målet med akutbehandlingen är att öka möjligheterna att överleva, begränsa hjärnskadan, förhindra en ny stroke och förhindra komplikationer.

Annons
Annons

Spontan förbättring

De flesta som har drabbats av en stroke blir gradvis bättre av sig själva. Ofta börjar de förmågor som förlorades komma tillbaka igen efter dagar till veckor. Den här utvecklingen sker främst under de första veckorna men den kan i vissa fall pågå längre än så.

Rehabilitering

Rehabiliteringen börjar tidigt, vanligen redan på sjukhuset. Målet med rehabiliteringen är att hjälpa den som har drabbats av stroke att bevara funktioner och färdigheter, återfå förlorade färdigheter och så småningom bli så oberoende som möjligt. Rehabiliteringen börjar redan under akutskedet. För många personer fortsätter rehabiliteringen med att de deltar i ett gemensamt träningsprogram och/eller utför individuell träning. Beslut om rehabiliteringen tas i många fall av personen själv, familjen och strokeenheten innan man skrivs ut från sjukhuset. Vissa personer förflyttas från sjukhuset till rehabiliteringscenter eller kommunala särskilda boenden för fortsatt träning, medan andra kan återvända hem direkt.

Annons
Annons

Tillbaka till hemmet

Den sista fasen i strokebehandlingen börjar när man kommer hem igen efter akutbehandling och rehabilitering. Den fasen kan vara livet ut då den strokedrabbade och familjen lär sig att leva med skadorna efter stroken. Det kan innebära att utföra vardagssysslor på nya sätt eller att föra över uppgifter från en nedsatt kroppsdel till en frisk kroppsdel. Man kan till exempel lära sig att skriva med den andra handen.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.