Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Kejsarsnitt

Vaginal förlossning kommer alltid att vara det vanligaste sättet att föda på, men kejsarsnitt är en bra metod i situationer då det kan vara risk för barnets eller den gravidas liv och hälsa.


Uppdaterad den: 2023-02-24

Annons

Det finns alltid en eller flera orsaker till att man använder sig av kejsarsnitt. I samband med ett sådant bör nämnas att missuppfattningen ”en gång kejsarsnitt - alltid kejsarsnitt” inte gäller.

Vad händer vid ett kejsarsnitt?

Kejsarsnitt utförs via ett snitt genom bukväggen, antingen på längden från blygdbenet upp till navelhöjd, eller på tvären nedanför naveln. Livmodern öppnas snabbt och lätt. Från det att ryggbedövningen eller sövningen börjar verka till dess att barnet är fött går det bara ett par minuter. Resten av tiden går åt till att sy ihop såret igen.

Med epidural- eller spinalbedövning, som man lägger i ryggen, ges den gravida möjlighet att vara vaken och närvarande så snart barnet är fött. Detta har en känslomässig betydelse för förälder och barn.  Bedövningsformen ger en fullkomlig smärtfrihet i operationsområdet och används oftast vid planerade kejsarsnitt. Den kan även användas vid akut kejsarsnitt beroende på hur snabbt det bör ske. Full narkos är dock fortfarande det vanligaste vid akut operation.

Riskerna för barnet och den gravida är minimala vid ett kejsarsnitt, men det är och förblir en operation som kräver särskild omsorg och varsamhet efteråt. De allra flesta är dock snabbt på benen igen, och det är senare bara ärret på magen påminner om att man gjort ett kejsarsnitt.

När är kejsarsnitt nödvändigt?

I vissa situationer är kejsarsnitt absolut nödvändigt. En sådan situation är när det konstateras att moderkakan ligger så djupt i livmodern att den täcker utgången. Förlossning på naturlig väg är då utesluten. Det samma gäller om förlossningsläkaren eller barnmorskan vid de löpande undersökningarna finner att barnets liv är i fara på grund av syrebrist. Andra orsaker till kejsarsnitt kan vara att det uppstår kraftig underlivsblödning och att naturlig födsel inte kommer att ske tillräckligt snart. Kejsarsnitt utförs också om navelsträngen sitter i vägen eller faller fram, och barnet inte kan födas genast.

Slutligen kommer man alltid att besluta sig för kejsarsnitt om det finns misstankar om att moderns bäcken är för trångt eller att barnet är för stort för att födas naturligt.

I andra situationer kan man också välja kejsarsnitt även om naturlig födsel är en möjlighet. Det gäller till exempel om barnet vid tidpunkten för förlossningen ligger med huvudet uppåt. Det kan också bli aktuellt om modern lider av havandeskapsförgiftning, högt blodtryck eller andra besvär i cirkulation, hjärta, hjärna eller lungor. När det ofödda barnet bedöms vara för litet eller för svagt för att klara en naturlig förlossning kan man också välja kejsarsnitt. Förändringar eller svaghet i livmodern kan också ge anledning till att man överväger kejsarsnitt.

I mycket sällsynta fall är den gravida kvinnan så rädd för att föda naturligt att man erbjuder kejsarsnitt.

Annons
Annons

Kan man själv bestämma tidpunkten för kejsarsnitt?

Övervägandet om kejsarsnitt ska utföras sker löpande genom graviditeten. I några fall fattar man beslut innan förlossningen sätter igång av sig själv. I dessa fall är kejsarsnitt alltså planerat vad tid och andra detaljer beträffar. I andra fall uppstår behovet av kejsarsnitt under loppet av förlossningen. Det kan utveckla sig i den riktningen inom loppet av några minuter. Därför har alla förlossningsavdelningar akut beredskap vid varje födsel. Kejsarsnitt och därmed förlossning kan ske inom loppet av några minuter, så att den gravida och barn inte löper risk för skada.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.