Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Säkerhet på cykel


Uppdaterad den:

Annons

”På hjul är du fordonstrafikant”

”På hjul är du fordonstrafikant” – med detta avses att du har samma rättigheter och skyldigheter som en bilförare och det är därför viktigt att du känner till trafikreglerna. Tänk dock på att det dessvärre alltid är cyklisten som är den förlorande parten i en eventuell olycka när det gäller skador och då hjälper det föga att du har rätten på din sida. Det är också viktigt att vara på det klara med att det kan vara svårt att se cyklar i trafiken och framför allt när mörkret faller. Väl synliga kläder, cykellyse och reflexer är förnuftiga åtgärder för att åtgärda det här problemet. Observera också att en viktig orsak till allvarliga cykelolyckor är cyklister som cyklar på fel sida av vägen – mot trafiken.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på att samma regler för alkoholintag gäller oavsett om du kör bil eller sitter på en cykel. I USA räknar man med att omkring 25 procent av alla dödsfall som beror på cykelolyckor har ett samband med alkoholförtäring hos minst en av parterna i olyckan. Sannolikt är inte siffrorna i Sverige fullt så höga, men alkohol och cykling hör inte ihop.

Cykling på trottoaren är inte tillåtet om den inte är en kombinerad med en cykelbana. Kontrollera skyltning och fråga efter en cykelkarta hos din kommun. Här har du få rättigheter, bara skyldigheter gentemot dem som trottoaren är avsedd för – fotgängarna. Det innebär att du alltid har väjningsplikt för alla fotgängare. Risken för en mycket allvarlig olycka är sannolikt mindre på trottoar/cykelbana, men olyckor som innebär ett oönskat besök på akuten förekommer inte sällan vid cykling på trottoaren.

Annons
Annons

Cykeln som färdmedel

Cykeln har många stora fördelar, inte bara som rekreation, utan också som transportmedel. Vid medelkorta avstånd och stor trafik kan den till och med vara det snabbaste alternativet och som regel det billigaste. Dessutom ger cykeln bra motion och är ett hälsosamt och trevligt inslag i vardagen. I dagens stillasittande samhälle är all rörelse välkommen för kroppen och på cykeln har du stor möjlighet att själv välja hur stor belastningen ska vara under cykelturen och hur lång turen blir. Cykling innebär en skonsammare belastning för kroppen än exempelvis jogging. Dessutom kan du i större utsträckning njuta av naturen runt om dig när du cyklar. Cykeln är ett föroreningsfritt transportsätt. Cykling under vintern kan vara en bra och utmanande aktivitet, men som vid all annan körning vintertid måste du ta hänsyn till vägförhållandena. Dubbdäck för cykeln är en nödvändig investering vid vinteranvändning. Att cykeln är i gott skick är viktigt. Framför allt måste du se till att bromsarna fungerar bra. Nästan alla som bor i Sverige har en egen cykel och det säljs cirka 500 000 nya cyklar varje år (2010).

Cykling innebär en viss risk för skador och olyckor. Som cyklist är du dessvärre mer utsatt för olyckor än bilister. Cyklister har faktiskt 6–9 gånger så hög olycksrisk per körd km i trafiken som bilister. Mycket beror dock på cyklistens eget agerande i trafiken och det är också en fördel att känna till reglerna för cykling i trafiken om man vill undvika olyckor.

Terrängcykling har blivit populärt och det är inte ovanligt med skador som sår och frakturer hos denna grupp cyklister, men det förekommer få allvarliga olyckor – vilket troligen beror på den ökade användningen av hjälm!

Cykelskador – använd hjälm!

Visste du att fyra av fem cykelolyckor är singelolyckor där endast cyklisten själv är inblandad? Den mest skadedrabbade delen av kroppen är axel/arm som står för hälften av alla skador. De allvarligaste skadorna är skallskador som står för 10 %, enligt Folksam. I USA är 90 procent av alla cykelolyckor med dödlig utgång kopplade till kollision med motorfordon. De allra flesta olyckor med dödlig utgång beror på skallskador, vilket än en gång understryker vikten av att bära hjälm.

Hälften av skallskadorna drabbar barn i åldern 4 till 14 år. I en undersökning som omfattade flera sjukhus i Seattle i USA drogs slutsatsen att cyklister som använder hjälm minskar risken för skallskador med 85 procent och att hjälm är särskilt viktigt för barn, eftersom de drabbas av de allvarligaste skallskadorna vid cykelolyckor.

  • 15 % av cykelolyckorna leder till sjukhusvistelse.
  • Cirka 80 % av cykelolyckorna är singelolyckor (fall/olyckor i anslutning till stationära objekt), 5 % inträffar vid kollision med en annan cykel, 11 % i kollision med bil.
  • 25 % av cykelskadorna betecknas som måttligt livshotande, 5 % som allvarligt livshotande (till exempel fraktur i skallbenet).
  • Cyklisternas skaderisk i trafiken är 40 gånger så stor som bilförares.

De här siffrorna bekräftas i en Cochrane-rapport. Att förordna om användning av cykelhjälm hos barn ger färre skallskador, medan effekterna av en förordning som omfattar vuxna inte är kända. Det är inte heller känt om förordningar gör att människor cyklar mindre eller om det ger andra nackdelar. De här slutsatserna dras i Cochrane-samarbetet, som systematiskt har gått igenom relevant forskningslitteratur.

Annons
Annons

Cykel och barn

Cykeln har en central plats i barns lek, den stimulerar till socialt samspel mellan barn och den är ett bra hjälpmedel i barns motoriska utveckling. När barn ska cykla i trafiken är det viktigt att känna till deras begränsningar, fundera över hur gamla barn bör vara innan de cyklar i trafiken och inte minst kunna se till att barnen får utbildning och träning innan de ger sig ut i trafiken. Reflexer och cykellyktor är en självklarhet, framför allt om barnet cyklar i trafikerade områden efter mörkrets inbrott. Ordentlig fastspänning är också en förutsättning om man använder cykeln för att transportera ett barn som ännu inte har börjat cykla själv, oavsett om du använder barnstol eller cykelvagn för barn.

Pojkar i 10–14-årsåldern verkar vara mest utsatta för cykelolyckor. Yngre cyklister är i regel inte tillräckligt insatta i trafikreglerna, vilket gör att de är mer utsatta för allvarliga olyckor.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.