Hyperkalemi – för mycket kalium i blodet


Uppdaterad den: 2013-01-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är hyperkalemi?

Förhöjt kalium i blodet är ett ganska vanligt problem som i undantagsfall kan vara livshotande. Det förekommer oftast hos patienter med kronisk njursvikt. När nivån av kalium i blodet överstiger 5,0 mmol/l används beteckningen hyperkalemi.

Tillståndet är ovanligt inom primärvården men förekommer betydligt oftare på sjukhus – inläggning på sjukhus är i regel ett resultat av en allvarligare sjukdom. Njursvikt, kritisk sjukdom, läkemedel som påverkar jämvikten av kalium i blodet, samt för lite vätska i kroppen är vanliga orsaker till hyperkalemi. Tillståndet kan också orsakas av för sur miljö i kroppen (metabol acidos) samt insulinbrist vid diabetes.

Orsak och sjukdomsmekanism

Nivån av kalium i blodet måste ligga inom ett snävt område. Kroppen sörjer för detta huvudsakligen genom två mekanismer: den viktigaste mekanismen är att upprätthålla en balans mellan koncentrationen av kalium inne i kroppens celler och ute i kroppsvätskorna (den nivå som mäts i blodet). Det krävs i regel ganska stora förändringar i kaliummängden i kroppen innan det ger utslag i blodkalium. Njurarna spelar också en central roll när det gäller att filtrera ut kalium i urinen så att den precisa kaliumnivån upprätthålls.

Annons
Annons

Akut, allvarlig sjukdom eller större vävnadsskador kan leda till plötsliga ökningar av kaliumnivån i blodet. Betydligt nedsatt njurfunktion (njursvikt) är den vanligaste orsaken till ihållande förhöjd kaliumnivå.

Kroppens reaktioner på hyperkalemi

Muskelsvaghet är en vanlig reaktion på hyperkalemi. Det beror på rubbningar i balansen mellan kaliumnivån inne i och utanför cellerna. I enstaka fall blir muskelsvagheten så uttalad att den leder till förlamning av vissa muskelgrupper. När muskulaturen i tarmväggen blir försvagad kan detta leda till uppblåst och utspänd mage. Diarré är också vanligt vid hyperkalemi. Den potentiellt farligaste effekten av för mycket kalium i blodet är rubbningar i hjärtrytmen.

Faktorer som kan förorsaka hyperkalemi

Njursvikt är den dominerande orsaken till förhöjt kalium. Brist på hormonet insulin – vilket leder till förhöjt blodsocker – kan ge hyperkalemi. Hjärtmedicin som betablockerare ger sällan hyperkalemi i sig, men de kan förvärra en befintlig hyperkalemi. Det finns en rad läkemedel som kan ge för mycket kalium i blodet. Det gäller till exempel blodtrycksmediciner av typen ACE-hämmare eller angiotensin II-antagonister samt aldosteronhämmare.

Annons
Annons

Nedsatt funktion hos binjurarna kan också leda till för mycket kalium i blodet.

Om man uppmäter för mycket kalium i blodet måste läkaren alltid avgöra om förklaringen kan vara så kallad pseudohyperkalemi, ett falskt förhöjt kaliumvärde. Detta fenomen beror på fel vid blodprovtagningen, vid förvaringen av blodprovet eller när provet analyserades. I regel kan ett sådant fel upptäckas genom att man tar ett kontrollprov. Den vanligaste förklaringen är att provet har förvarats fel. Det kan leda till att kalium läcker ut ur blodcellerna och ut i blodplasman, vilket ger ett falskt förhöjt kaliumvärde.

Undersökningar

Ett vanligt blodprov med mätning av salterna i blodplasman är det viktigaste provet. Om man konstaterar att patienten har hyperkalemi bör bland annat njurfunktionen undersökas med hjälp av blod- och urinprov. Ett EKG bör också tas för att påvisa eller utesluta rubbningar i hjärtrytmen.

Behandling

Behandlingen av hyperkalemi beror på orsaken och på hur kraftigt förhöjd nivån av plasmakalium är. Oftast beror hyperkalemi på att kalium hålls kvar i kroppen som en följd av njursvikt, och behandlingen inriktas då mot att öka kaliumutsöndringen i njurarna.

Vid misstanke om allvarlig hyperkalemi ska patienten remitteras till sjukhus. Behandlingen inriktas på att behandla orsaken till hyperkalemin samt att korrigera rubbningen i saltbalansen.

Ibland är det nödvändigt med snabb behandling. Detta sker i regel genom intravenös tillförsel av läkemedel som skyddar hjärtat och transporterar kalium från kroppsvätskan tillbaka in i cellerna.

Förebyggande åtgärder

Eventuell förebyggande behandling anpassas efter den underliggande orsaken till hyperkalemin. Aktuella åtgärder är kaliumreducerad kost och att undvika läkemedel som kan leda till hyperkalemi. I vissa fall föreligger en obotlig grundsjukdom, och då kan vissa läkemedel användas för att undvika hyperkalemi.

Prognos och uppföljning

Obehandlat kan allvarlig hyperkalemi vara ett livshotande tillstånd. Svårighetsgraden hos den underliggande sjukdomen är avgörande för hur tillståndet fortskrider. Vid muskelsvaghet och rubbningar i hjärtrytmen är det viktigt med tät uppföljning och behandling för att reducera nivån av kalium i blodet.

Vid kronisk njursvikt krävs för det mesta både kostförändringar och långvarig behandling med läkemedel för att undvika förhöjda kaliumvärden.


Annons
Annons
Annons