Fakta | Leder & muskler

Trattbröst


Uppdaterad den: 2012-10-16
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är trattbröst?

Trattbröst

Benen i bröstkorgsväggen utgörs framtill av revbenen och bröstbenet. De översta fem till sju revbenen ”växer samman” med bröstbenet, men närmast bröstbenet består de sista centimetrarna av varje revben av brosk, inte av ben.

Trattbröst är ett medfött fel (deformitet) i bröstkorgsväggen då flera revben och bröstbenet inte växer som de ska, vilket skapar en fördjupning i den främre bröstkorgsväggen. Tillståndet kallas även pectus excavatum. Tillståndet konstateras oftast vid födseln och över 90 % av fallen diagnostiseras under det första levnadsåret. I samband med den snabba bentillväxten i de tidiga tonåren förvärras vanligtvis tillståndet och symtom kan dyka upp. Det är emellertid endast ett fåtal som får fysiska besvär av tillståndet.

Trattbröst är den dominerande deformiteten i bröstkorgsväggen (90 %) och är mycket vanligare än kölbröst (5–7 %). Tillståndet förekommer hos cirka 1 av 300–400 nyfödda barn. Tillståndet är vanligare hos pojkar än hos flickor (3:1).

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Orsak

Vilken exakt mekanism som ligger bakom denna överdrivna ben- och brosktillväxt är ännu inte känt. Ingen ärftlig svaghet har upptäckts men familjär förekomst rapporteras i upp till 35 % av fallen. Tillståndet förekommer ofta hos personer med Marfans syndrom.

En tillväxtrubbning föreligger i den främre bröstkorgsväggen med onormal ben- och brosktillväxt som omfattar fyra till fem revben på båda sidor om bröstbenet. Tillväxtrubbningen föreligger huvudsakligen i revbensbrosket. Bröstbenet skjuts inåt till följd av den avvikande tillväxten. Defektens storlek varierar från lindriga till svåra fall och hos en del finns en påtaglig asymmetri mellan vänster och höger sida.

Vad kan trattbröst leda till? Det råder viss oenighet om i vilken grad defekten stör hjärt- och lungfunktionen till följd av intryckt lungvävnad och förskjutning av hjärtat. Belastningstest beskrivs i regel som normala, men en viss begränsning av lungornas rörlighet kan påvisas vid lungfunktionstest. Hjärtfunktionen är normal men ett klaffel – mitralklaffprolaps – rapporteras i ökad frekvens hos patienter med trattbröst. Orsaken till detta bedöms i de flesta fall att vara rent mekanisk snarare än ett fel på själva klaffen.

Annons
Annons

Flera studier tyder på att patienter med trattbröst som grupp har lätt nedsatt lungfunktion jämfört med friska personer. Studier tyder också på att operation förbättrar lungfunktionen hos patienter vars lungfunktion var nedsatt före operationen.

Trattbröstet kan i vissa fall trycka mot höger hjärtkammare. Studier har visat att hjärtats slagvolym kan vara nedsatt, främst i sittande eller stående ställning. Operation verkar öka slagvolymen hos dessa patienter.

Diagnos

De flesta patienter har inga fysiska besvär av defekten. Många tar kontakt med läkare i tonåren eftersom defekten då ökar och i vissa fall även orsakar fysiska besvär. Många tonåringar upplever tillståndet som generande och de får problem med sin självbild och kroppsuppfattning. En del klagar över bröst- och ryggsmärtor och hos vissa föreligger samtidigt skolios (sned rygg). Ofta är det svårt att bedöma om eventuell nedsatt uthållighet beror på defekten i bröstkorgen.

Vid undersökning påträffas ofta en fördjupning i den främre bröstkorgsväggen. Defektens djup och eventuell asymmetri i bröstkorgen varierar från patient till patient. Vanligtvis är den nedre tredjedelen av bröstbenet mest involverad medan den övre tredjedelen i det närmaste verkar normal. Hjärtljuden är vanligtvis förskjutna till vänster. Ett eventuellt klaffel i hjärtat kan låta som ett klickande ljud när läkaren lyssnar på bröstet. Snedhet i ryggen, skolios, kan förekomma men är egentligen oavhängigt av tillståndet. Påfallande många har en platt eller delvis framåtböjd rygg i skulderpartiet. Det är inte klarlagt om detta är en omedveten förändring i kroppshållningen för att dölja defekten i bröstkorgen eller om det är en åtföljande defekt i denna del av ryggen.

Inga laboratorieprover är av särskilt värde men lungfunktionstest kan krävas om patienten klagar över nedsatt fysisk prestationsförmåga. Röntgen av bröstkorgen görs relativt frikostigt. Det ger information om huruvida förändringar föreligger inne i brösthålan, graden av eventuell hoptryckning av lungvävnaden och förskjutning av organ. Röntgenbilderna visar även graden av förskjutning av bröstbenet och dess förhållande till ryggraden. Bilderna säger emellertid inte mycket om de involverade revbenen eftersom revbensbrosket inte syns på röntgen. Andra undersökningar är endast aktuella i undantagsfall.

Behandling

Barn/ungdomar som upplever tillståndet som kosmetiskt besvärande och är motiverade för behandling bör remitteras till specialist i thoraxkirurgi. Detsamma gäller de som har fysiska besvär av sitt trattbröst. Målet med behandlingen är att förbättra kosmetiken samt att förbättra hjärt- och lungfunktionen hos patienter med nedsatt funktion.

Operationstekniken har förbättrats avsevärt under de senaste decennierna. Vid påtaglig kosmetisk defekt eller nedsatt fysisk prestationsförmåga är kirurgi därför ofta motiverad. I Sverige är thoraxkirurgen huvudsaklig remissinstans för dessa fall men samarbete sker ofta med plastikkirurg.

Operationsmetoderna har förändrats med åren och det ingrepp som idag oftast används kallas Nuss-teknik. Det är ett minimalinvasivt ingrepp där opererationen genomförs via några små incisioner på bägge sidor om bröstkorgen. Med andra ord ett ingrepp där bröstkorgen inte behöver öppnas. Detta ingrepp har utförts i Sverige sedan år 2000.

Vid ingreppet opereras en stålskena in på baksidan av bröstbenet som över tid trycker ut fördjupningen. Efter två till tre år avlägsnas stålskenan. Resultaten från den här typen av operationer är goda. Lämplig ålder för operation är åtta till tolv år men tekniken kan även användas på vuxna patienter. Opererade patienter följs upp med regelbundna kontroller efter ingreppet. Man måste vara förberedd på smärtor i några veckor efter operationen. Man får ofta ryggbedövning (epidural) under några dagar efter operationen, dessutom smärtstillande i tablettform och eventuellt i sprutform. Paracetamol och ibuprofen används i ett par veckor efter utskrivning. Smärtorna försvinner som regel efter en till två månader. Barn som har opererats måste vara försiktiga med vridningar och stötar mot bröstkorgen de första tre månaderna. Därefter kan barnet delta i normala aktiviteter.

Prognos

Hälsan hos obehandlade patienter verkar vara utmärkt över tid. De har ingen ökad sjuklighet. Även för dem som har opererats är prognosen utmärkt.