artros-smärta-axel
Fakta | Leder & muskler

Artros, översikt

En till två av tio personer över 60 år har symtom från leder på grund av artros.


Publicerad den: 2019-11-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är artros?

För att vi ska kunna röra oss är skelettet avdelat med leder på strategiska platser. En av ledens viktigaste vävnader är brosket, som utgör ledens glidyta. Brosk gör att de hårda bendelarna kan röra sig mot varandra utan att de skadar varandra. Vid artros har broskets kvalitet långsamt försämrats och i vissa fall kan det till och med ha försvunnit. Det leder till inflammation i leden och förändringar i benet under brosket. Oftast ger det symtom i form av smärta och försämrad rörlighet i leden. 

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Man uppskattar att cirka 10 procent av männen och 20 procent av kvinnorna över 60 år har symtomgivande artros i någon led. Övervikt ger en ökad risk för artros. Eftersom övervikt har ökat har även förekomsten av artros ökat. Artros är också vanligare hos personer som haft en skada i knäet, såsom en meniskskada eller en skada på korsbandet. 

Symtom

Artros kan förekomma i så gott som alla leder, men knän, höfter och händer drabbas oftast av artros. Symtomen beror helt på var artrosen finns och de kommer ofta smygande, med ökande stelhet och belastningssmärta som första symtom. Ibland kan symtomen komma mer plötsligt, ofta i samband med en mindre skada eller vridning.

Annons
Annons
  • Vid artros i fingrarna kan fingerlederna bli knotiga, stela och ömma. Tumbasen, mot handleden, är en annan vanlig plats för artros.
  • Ryggbesvär i medelåldern kan bero på artros i de många små lederna mellan kotorna.
  • Vid artros i stortåns bas kan tån stelna och bli öm.
  • Knäledsartros kan ge stelhet i knäet, svullnad och smärta. 
  • Höftledsartros ger ofta stelhet och smärta. 

Symtomen är ofta skiftande, sämre perioder följs vanligen av perioder med minskade besvär. Längden på dessa perioder av försämring och förbättring kan variera från dagar till månader och från individ till individ.

Orsak

De viktigaste riskfaktorerna för artros är övervikt, skador i leden, muskelsvaghet och ogynnsam belastning:

  • Vid övervikt ökar framför allt risken för artros i knä och höft. Hos personer med ett BMI över 30 är risken nästan 10 gånger så stor.
  • Den som får en skada i unga år eller får en skada på menisken som gör att menisken behöver tas bort, har en större risk att utveckla artros. 
  • Arbete som innehåller moment av att sitta på huk eller stå på knä ökar risken för artros i knä och höft. Vissa yrken har därmed en ökad risk för artros. 
  • En svag muskel och dåligt koordinerad rörelse ökar risken för överbelastning på leden och därmed risken för artros. 

Man vet att ärftlighet har betydelse vid uppkomsten av artros. Det betyder att personer vars släktingar har eller har haft artros ofta har en större risk för att få artros själva.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen artros kan ställas på olika sätt. Hos de flesta personer är symtomen och de kliniska fynden så pass tydliga att det räcker för diagnos. Hos andra personer kan det vara svårare att ställa diagnosen.

Ofta syns artros på en vanlig slätröntgen av leden. Man har dock sett att personer med mycket artros på röntgenbilder kan ha lite symtom, medan personer med lite artros på röntgenbilder kan ha mycket symtom. En röntgenundersökning av leden har därför ett litet värde och behövs inte för diagnos.  

Undersökning med magnetkamera, MRT, har förmåga att med stor precision påvisa förändringar i en led. Förändringarna är dock ofta ospecifika och inte väl relaterade till graden av symtom. Därför ska MR endast i undantagsfall användas när artrossymtom föreligger för att undvika felaktig och fördröjd behandling.

Behandling

Behandling av artros består i regel av information om tillståndet, utbildning, träning samt viktnedgång och receptfria läkemedel. Viktnedgång och träning kan göra att ytterligare försämring av broskets funktion i knä och höft bromsas. I första hand rekommenderas handledd träning, det vill säga träning med hjälp av utbildad hälsopersonal. 

Information och utbildning kan bestå av skriftlig information såsom denna text eller en föreläsning. Ibland finns särskilda utbildningsserier om artros, en artrosskola. 

Vilken träning som är bäst beror på var artrosen sitter. Effekterna av träning är framför allt studerade för artros i knä och höft. Det är inte alltid lätt att motivera sig till träning. Träning kan i början göra att det gör mer ont i leder. Det är dock inte farligt att träna med artros. Träning vid artros bidrar istället till att smärtan minskar och rörligheten ökar. 

Läkemedel såsom paracetamol eller inflammationsdämpande läkemedel (exempelvis ibuprofen eller naproxen) kan minska symtom men har ingen positiv effekt på artrosen. Risken för blödning från tarmen och en negativ påverkan på njurfunktionen kan göra att inflammationsdämpande läkemedel är mindre lämpliga. 

Hjälpmedel kan vara till hjälp vid artros. Det kan bestå av en käpp vid smärta i höft eller knä, ett skydd vid smärtor från tummens bas eller ett skoinlägg. 

Man har sett att förekomsten av andra sjukdomar är högre hos personer med artros. Det kan handla om sjukdomar som hjärtsjukdom, sjukdomar i öron-näsa-halsområdet och sjukdomar i urinvägarna. Därför är det viktigt att även identifiera och behandla sådana sjukdomar. 

Prognos

Hos vissa personer blir artrosen allt sämre trots en optimal behandling. I så fall kan det blir aktuellt med ett kirurgiskt ingrepp. Det kan bestå av att sätta in en protes, en konstgjord del av en led. Det är vanligt med protesoperationer av höft- och knäleder. Proteser har ofta god effekt, men håller inte i all evighet. Ibland behövs en ny operation efter många år.

Andra gånger kan det vara aktuellt med att steloperera led genom att sätta ihop de två bendelarna som skiljs av brosket. Det har också god effekt, men nackdelen är att rörligheten i skelettet minskar. 

Riskerna i samband med operationer är låga men ska bedömas från fall till fall.