Fakta | Fibromyalgi

Fibromyalgi

Fibromyalgi innebär värk i muskler och bindväv. Det är en sjukdom som kännetecknas av att smärtimpulserna förstärks och man blir väldigt känslig för smärta. Fibromyalgipatienter har ofta ont i kroppen och upplever ömhet i rörelseorgan, dessutom är det inte ovanligt att dessa patienter är utmattade.


Uppdaterad den: 2008-12-18
Författare: Reumatikerförbundet
Uppdaterare: Stefan Bergman, medicine doktor, forskningschef FoU-centrum Spenshult, Spenshult

Annons

Att ställa diagnosen fibromyalgi

För att rätt diagnos ska kunna ställas är samtalet mellan läkaren och patienten oerhört viktigt. Det ska ge vägledning genom att patienten berättar sin sjukdomshistoria. Samtalet ställer stora krav på både läkare och patient. Patienten måste fokusera på problemen, minnas och kunna beskriva hur det känns i den stressade situation som den befinner sig i. Läkaren måste inte bara ställa rätt frågor utan även kunna lyssna till vad patienten säger spontant, och till vad hon eller han inte säger. Patienten måste också känna sig trygg och trodd för att inte gå i försvarsställning. Först då blir samtalet en god dialog.

Utgångsläget är att berätta om hur och när smärtan troligen uppstod och vilka de utlösande faktorer är för att sedan beskriva hur förloppet sett ut.

VAS-skala för att fastställa smärtan vid fibromyalgi

Med hjälp av en smärtteckning kan patienten visa vilken typ av smärta som sitter var. För att visa intensiteten av smärtan kan en så kallad VAS-skala användas. På en 100 mm lång sticka gör patienten en bedömning av hur stark smärtan är just nu, varit som värst, hur den varit den senaste veckan och tidigare. Visar VAS-skalan att smärtan legat högt (över 50 mm, men någon strikt gräns finns inte eftersom det varierar från person till person) den senaste veckan är det troligt att smärtan dominerar och stör personens liv på ett genomgripande sätt.

Annons
Annons

I samtalet måste det framkomma om det finns/har funnits smärtproblem i personens familj, samt om personen utsatts för ett större trauma av någon sort som skulle kunna orsaka smärtan. Slutligen måste doktorn fråga om vad som är det största problemet och vilka eventuella andra problem som finns, både fysiska och andra som emotionella eller kognitiva.

Först när de viktiga frågorna är ställda undersöker doktorn hela kroppen, inte bara de delar som smärtar. Samtidigt trycker läkaren på de 18 tenderpoints som ingår i ACR-kriterierna för fibromyalgi. I undersökningen bör också andra delar av kroppen undersökas. Dit hör exempelvis munhåla, hud, hjärta, lungor, buk och blodtryck. Ibland kan också nervsystemet undersökas med tanke på beröring, vibration, stick, kyla och värme.

Kriterier på fibromyalgi

  • Anamnes på generaliserad smärta som ska ha varat i minst tre månader. Detta innebär att smärtan ska finnas i kroppens båda sidor, både över och under midjan samt att det även finns så kallad axial smärta, det vill säga från hals-, bröst-, ländrygg eller bröstben.
  • Smärta i 11 av 18 tenderpoints. Smärtan i tenderpoints ska vara smärtsam och inte endast ömmande. Trycket ska åstadkommas med tummen och motsvara 4 kg/cm2 (40 N/cm2). De diagnostiska kriterierna har tagits fram för användning i forskning och behöver därför vägas mot den övriga sjukdomsbilden i den kliniska situationen.

Samsjuklighet vid fibromyalgi

Det är inte ovanligt att fibromyalgi finns tillsammans med andra sjukdomar i rörelseapparaten, som t.ex RA, artros, Sjögrens syndrom och SLE. Det är inte ovanligt att reumatiker till sin huvuddiagnos kan lägga en eller flera andra sjukdomsdiagnoser, sekundära sjukdomar. Detta gäller även för patienter med fibromyalgi.

Annons
Annons

Vanligt är benskörhet, osteoporos. Det kan finnas flera orsaker till detta. Normalt blir skelettet skörare vid 50-60-års ålder, särskilt hos kvinnor. Benuppbyggnaden kan påverkas negativt av mycket stillasittande eller för kort vistelse i utemiljö eftersom vitamin D, som man till stor del får från solljus, är viktig för att kroppen ska kunna ta upp kalcium. En annan orsak kan vara medicinering med kortison i tablett eller i droppform. I de fallen är det den summerade mängden steroider under livet som räknas. Även rökning ökar benskörheten.

Osteoporos, benskörhet, är åtminstone delvis påverkningsbar. Genom fysisk aktivitet aktiveras de benuppbyggande ämnena i kroppen. Minskad rökning och minskat alkoholintag förbättrar också situationen, liksom tillskott av kalcium och D-vitamin. För kvinnor som passerat klimakteriet kan det vara befogat med ett östrogentillskott som kompensation för bortfallet av den egna östrogenproduktionen som anses påverka benuppbyggandet och därmed motverka benskörhet. Mediciner av typen bisfosfonater stärker skelettet och minskar risken för benbrott.

Fibromyalgi-smärtan ska tas på allvar

Det finns tyvärr vissa utbredda fördomar om smärta och fibromyalgi. Många tror till exempel att om man vänjer sig vid smärtan, kommer den att göra mindre ont - "ont skall med ont fördrivas". Så är det inte. Smärta stressar kroppen. Går man omkring med obehandlad smärta sänks smärttröskeln och man får ännu mer ont. Den som lever med smärta blir mindre aktiv och rörlig och det påverkar livet på alla plan, och leder en in i en ond circel. Smärta ska därför tas som ett allvarligt tecken på sjukdom och behandlas, ju tidigare och effektivare, desto bättre.

Behandling av fibromyalgi

Precis som vid andra sjukdomar bör behandlingen mot fibromyalgi påbörjas redan vid diagnostillfället.

För patienter med fibromyalgi kombineras ofta flera behandlingsprinciper:

  1. Fysisk aktivitet är en av grundpelarna i behandlingen. Denna ska vara avvägd efter förmåga. Oftast ska patienten starta med en låg aktivitetsnivå och öka successivt. Promenader och stavgång kan vara lämpligt. Många har glädje av lättare gruppgymnastik på land eller träning i bassäng.
  2. Det är viktigt att patienten blir varse olika onda cirklar som både kan vidmakthålla smärta och leda till onödiga begränsningar i livskvalitet. Det är därför viktigt att tydliggöra tankar, förväntningar och farhågor. Förutom ett sådant så kallat kognitivt förhållningssätt, kan det även vara aktuellt med kognitiv beteendeterapi.
  3. Vanliga smärtstillande tabletter är sällan speciellt effektiva för att lindra smärtan vid fibromyalgi, men kan vara till nytta för andra smärtsamma tillstånd som finns samtidigt. Läkemedel som annars används för behandling av depressioner och epilepsi har visat sig kunna vara till nytta för en del patienter med fibromyalgi. Mest beprövat är det tricykliska antidepressiva läkemedlet amitriptylin, som tas till natten.

Individuell smärtlindring vid fibromyalgi

Smärtlindring är individuell, det som passar och lindrar för en hjälper inte alltid någon annan. Har man ont påverkar det vardagen, arbetet, fritiden och familjelivet och därmed påverkas livskvaliteten. Den som har ont undrar över hur det onda kommer att påverka tillvaron och vardagen och, inte att förglömma, framtiden. Det föder oro, ängslan och ibland ångest.

Även om en del smärta är påverkningsbar går det dessvärre inte att ta bort all smärta helt. Det gäller att undersöka och finna många vägar till en så smärtfri tillvaro som möjligt. En så god läkemedelsbehandling som möjligt i kombination med kirurgiska ingrepp, ledskydd för att skona och skydda, sjukgymnastik med fysisk träning, avspänning, massage, kognitiv beteendeterapi och egenvård för att bibehålla och gärna öka styrka och rörlighet och ett aktivt försök att stimulera innehållet i det egna livet. Var och en måste själv fundera över på vilket sätt den kan påverka smärtan och söka efter ett sätt, som passar en själv för att lindra den. Det betyder inte att allt som påverkar det onda negativt ska tas bort ur tillvaron, utan det gäller att finna alternativa sätt att få olika situationer att fungera så att smärtan minimeras eller kanske inte infinner sig.

Förebyggande egenvård mot smärta är bra kost, motion, avslappning, medvetenhet om faror för kroppen som rökning och alltför mycket alkohol, kunskap om stress och stresshantering.


Annons
Annons
Annons