Fakta | Fibromyalgi

Fibromyalgi och samhällets resurser


Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Reumatikerförbundet

Annons

Kunskap om vilka hjälpmedel som finns för dig med fibromyalgi, hur de fungerar och var du kan få tag i dem får du av arbetsterapeut eller sjukgymnast på vårdcentralen eller sjukhuset.

Bostaden kan anpassas med olika redskap och material som gör det lättare att exempelvis klara av hushållsarbetet. Behövs ytterligare åtgärder för att kanske ändra i badrummet, förändra köksinredningen, ta bort trösklar och så vidare, så kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag hos biståndsbedömaren på kommunen. Även här kan arbetsterapeuten eller kuratorn på vårdcentralen eller sjukhuset hjälpa till med ansökan och råd.

Hjälp i hemmet för dig med fibromyalgi

Via den kommunala hemtjänsten kan du få bistånd med till exempel städhjälp, mattransporter eller liknande hjälp i hemmet, samt annan social omsorg. Även avlösarservice för barnfamiljer går att få. Skillnaderna mellan olika kommuners hjälpinsatser är dock stor.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Bilstöd

Den som är under 65 år, har ett arbete och varaktigt handikapp, betydande svårigheter att förflytta sig eller att använda allmänna kommunikationer kan få bidrag till bil så kallat bilstöd.

Åldersgränsen är 50 år för den som inte yrkesarbetar. Försäkringskassan kan ge besked mer exakt om vilka regler som gäller.

Parkeringstillstånd

Hos trafiknämnden i kommunen kan den som har svårt att gå långa sträckor och att bära tungt, ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Med ett sådant tillstånd får du parkera på de parkeringsrutor som är avsedda för handikappade. Det ger också möjlighet att i vissa fall parkera bilen på platser där parkeringsförbud annars gäller. Kontrollera alltid med privata fastighetsägare att de tillåter parkering.

Annons
Annons

Oftast krävs läkarintyg som styrker handikappet och behovet av parkeringstillstånd, liksom en egen ansökan.

Kommunal färdtjänst

Som rörelsehindrad kan man få rätt att åka färdtjänst. Till det krävs ett läkarintyg som motiverar behovet. Behöver man sitta i framsätet ska detta anges. De egna möjligheterna att använda allmän kollektivtrafik och hur varaktiga rörelsehindren är avgör om du får rätt till färdtjänst eller inte. Socialförvaltningen i kommunen kan ge närmare besked om detta och om vad som krävs för ledsagarservice.

Är du rullstolsburen kan du ansöka om att resa med färdtjänstbuss.

Rehabilitering och vård – speciella resurser

De flesta landsting har ett särskilt anslag för så kallad klimatvård. Det innebär bland annat att reumatiker med stöd av läkarintyg och särskild ansökan kan få möjlighet till sådan vård utomlands i varmt klimat, bland annat finns en sådan anläggning (Vintersol) på Teneriffa, Kanarieöarna. Träningsperioden brukar vara fyra veckor.

Inom Sverige, bland annat vid specialsjukhuset Spenshult, som ligger nära Halmstad, finns resurser för kvalificerad utredning, vård och rehabilitering. Den behandlande läkaren eller kuratorn kan ge närmare besked om ansökan och hur uttagningen av dem som får sådan vård går till i det egna landstinget.

Handikappersättning

Ibland är det möjligt att få handikappersättning. Kravet är att funktionshindret leder till ett dagligt hjälpbehov om minst två timmar var dag av annan person och/eller att du har stora merkostnader som är godtagbara av försäkringskassan.

Försäkringskassan

Eftersom Försäkringskassan många gånger kan upplevas som svårare att möta än vården är en öppen dialog viktig. För att inte hamna i underläge är ett förslag att ta med en vän, en närstående eller någon från föreningen vid besök hos Försäkringskassan.

Anpassning och rehabilitering på arbetet

Arbetsgivaren har, enligt arbetsmiljölagen, skyldighet och ansvar för att anpassa arbetsplatsens förhållanden till den anställdes situation, men även att förebygga skador eller sjukdomar. Här kan skyddsombudet på arbetsplatsen ge stöd så att det blir gjort.

På arbetsgivaren ligger ansvaret att en organisation för arbetsanpassning och rehabilitering finns på arbetsplatsen. Enligt gällande lagar och regler har arbetsgivaren ansvar för att ta reda på den anställdes behov av rehabilitering, arbetsträning, utbildning och kompetensutveckling samt att anpassa arbetsplatsens utformning med mera, så att den ”skräddarsys” för den enskildes behov.

På Försäkringskassan ligger ansvaret att samordna olika rehabiliterande insatser. Försäkringskassan kan också på eget initiativ ta kontakt med den sjukskrivnes arbetsgivare för att diskutera behovet av olika rehabiliterings- och anpassningsåtgärder.

Det kan exempelvis gälla olika hjälpmedel eller anpassning av arbetslokalerna för att möjliggöra en återgång till arbetet. Finns en företagshälsovård som arbetsplatsen är ansluten till, kan den hjälpa till med olika råd och stöd för en bättre fungerande rehabilitering.

Olika sjukförsäkringar

Det är inte enbart diagnosen som avgör vilka funktionsmässiga konsekvenser sjukdomen har på varje enskild individ. Variationerna är stora och arbetsförmågan påverkas olika. Om du på grund av din sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga, träder sjukförsäkringen in i form av sjukpenning, rehabiliteringsersättning, sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Arbetsmarknadsstöd

Den sociala stimulans du får på en arbetsplats tillsammans med att självkänslan stärks kan vara drivmotor nog för att du trots kanske betydande svårigheter vill fortsätta att förvärvsarbeta. Ibland kan viljan att arbeta till och med vara så stor att man avstår från en del fritidsaktiviteter för att orka med ett yrkesliv.

Vilande ersättning

Om du uppbär sjukersättning eller aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension, finns sedan januari år 2000 möjligheten att under en till tre månader prova att arbeta allt från några timmar per dag till full arbetsdag. Ersättningen påverkas inte under den beviljade perioden och du har dessutom rätt till lön från din arbetsgivare. Går det bra kan du ansöka för ett år i taget, upp till totalt tre år, om att låta ”förtidspensionen” vila. Under den tiden har du rätt att återgå till pension om det skulle visa sig ohållbart att arbeta.
Alltför få har hittills använt sig av denna möjlighet, men med ökad information från länsarbetsnämnden och Försäkringskassorna blir antalet fler och fler.