Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

E-cigarett, den elektroniska cigaretten

E-cigaretten är ett ”nikotinleveranssystem” som förångar en blandning av ämnen, där nikotin ofta ingår, och ger en illusion av klassisk tobaksrökning. Ohälsoeffekterna är ännu okända. Många av de ämnen som har hittats i ångan som inandas är dock kända för att orsaka skador och sjukdomar i andningsvägarna.


Uppdaterad den: 2018-02-07

Annons

Vad är e-cigaretter?

Alla e-cigaretter (elektroniska cigaretter) är av principiellt samma konstruktion. Ett piezoelektriskt ultraljudsgenererande element stimuleras vid sug på ”filter”-änden att förånga en tunn vätskestråle, som kan innehålla nikotin blandat med propylenglykol, glycerin, och/eller polyetylenglykol samt kryddor eller smakämnen i ett stort antal kombinationer.

Filteränden på e-cigaretten kan antingen bytas ut mot en ny patron eller återfyllas genom att en färdig lösning droppas in i filteränden då effekten avtagit.

Illusionen av "äkta" cigarett förstärks av att en LED-lampa lyser upp då man inhalerar och av att den förångade propylenglykollösningen bildar en vit rök som efter en inhalation andas ut och liknar cigarettrök.

Den yttre formen på e-cigaretten kan variera. Många liknar en klassisk cigarett, andra liknar mer en reservoarpenna medan återigen andra kan vara åtskilligt större och ge intryck av någon form av tekniskt avancerad apparatur med särskilda finesser.

Annons
Annons

Historik och förekomst

Uppfinningen tillskrivs den kinesiske apotekaren Hon Lik år 2003. E-cigaretten introducerades på den kinesiska marknaden i maj 2004 och har exporterats sedan 2005. På SRNT-konferensen (Society for Research and Nicotine) i mars 2013 framfördes att det just då fanns runt 3 000 olika tillverkare av e-cigaretter i Kina.

År 2013 uppgav 11 % av vuxna rökare i Storbritannien att de rökte e-cigaretter och 24 % att de hade prövat. En undersökning gjord på uppdrag av A Non Smoking Generation, där 1 027 personer i Sverige i åldrarna 16 till 25 år intervjuades i november 2013, visade att 12 % hade prövat att röka e-cigaretter. 

Flera av de stora multinationella tobaksbolagen har köpt upp e-cigarettillverkande bolag, vilket talar för framtida spridning.

Effekter på hälsan

Mycket lite är känt om e-cigarettens påverkan på hälsan. Det verkar som om e-cigaretten är mindre skadlig för hälsan än röken från den klassiska cigaretten med dess cirka 8 000 förbränningsprodukter. Långtidseffekterna av en upphettad blandning av propylenglykol, glycerin, polyetylenglykol, kryddor och smakämnen, med eller utan nikotin, är okända och kräver utredning.

Amerikanska forskare publicerade våren 2013 en studie av e-cigaretter i den vetenskapliga tidskriften PLoS ONE. I den ånga från e-cigaretter som användaren andas in, har forskarna funnit litet större partiklar av silikat, tenn, silver, järn, nickel och aluminium samt små nanopartikar av tenn, krom och nickel. Många av de ämnen som har hittats är kända för att orsaka skador och sjukdomar i andningsvägarna, inklusive cancer.

En brittisk studie från 2017 visade att mängden farliga ämnen föll drastiskt om rökare bytte cigaretter mot elektroniska varianter under minst sex månaders tid. Nivån liknade den som sågs hos deltagare med nikotinplåster.

Det finns en farhåga att e-cigaretten lockar också icke-rökare, och att smaker som coca-cola, kakdeg och bubbelgum ska locka särskilt ungdomar in i nikotinanvändning. En stor studie visade att fler ungdomar började röka vanliga cigaretter om de sedan tidigare var flitiga användare av e-cigaretter. En systematisk sammanställning av studier som gjordes 2020 kom också till slutsatsen att bland personer som använder e-cigaretter är det fler som med tiden även börjar använda röktobak än bland personer som inte använder e-cigaretter.

Annons
Annons

E-cigaretten som rökavvänjningsmetod?

Resultat från forskning om e-cigaretten som rökavvänjningsmetod är motsägelsefull. En studie som sammanvägde resultat från 38 studier kom fram till att användning av e-cigaretter bland vuxna var associerat med lägre sannolikhet att sluta röka. En stor undersökning över tio års tid i England på 1 200 rökare, visade dock att ökad användning av e-cigaretter var associerat till ökad andel som lyckats sluta röka vid rökslutarförsök. 2017 publicerades en enkätstudie från USA med 22 500 rökare som visade att drygt 8 % av dem som rökte e-cigarett och närmare 5 % av dem som rökte vanliga cigaretter, lyckades sluta röka (definierat som upphåll i rökning på minst tre månader).

Lagar och regler

Påfyllning av nikotin kräver tillgång till en behållare med rent nikotin, vilket är förbjudet att hantera i Sverige. Är behållaren tillräckligt stor innehåller den lätt en dödlig dos (för en vuxen cirka 40 mg). Av dessa skäl har e-cigaretten totalförbjudits i flera länder, dock ej i Sverige. Utredning väntas.

WHO drar slutsatsen att konsumenter ska avrådas starkt från att använda e-cigaretter, fram till dess att ett kompetent nationellt tillsynsorgan kan klassa e-cigaretten som säker, effektiv och av acceptabel kvalitet.

EU-parlamentet röstade i februari 2014 igenom det nya tobaksdirektivet, där även e-cigaretter med nikotin ingår, vilket innebär att:

  • E-cigaretter med nikotinkoncentration upp till 20 mg/ml (vilket motsvarar ungefär ett paket vanliga cigaretter) får säljas på öppna marknaden. Det blir dock möjligt för enskilda medlemsstater att begränsa försäljningen till apotek (att marknadsföra som läkemedel för rökavvänjning).
  • Påfyllningsbara e-cigaretter får ha patroner som maximalt rymmer 2 ml.
  • Direktivet tillåter enskilda medlemsstater att förbjuda påfyllningsbara e-cigaretter, om det finns starka hälsoskäl. Om minst tre stater beslutar om ett sådant förbud kan EU-kommissionen utsträcka förbudet till att täcka hela EU.
  • E-cigaretter måste bli barnsäkra och ska förses med hälsovarningar.
  • De restriktioner som gäller för marknadsföring av tobaksprodukter ska gälla också för e-cigaretter.

Svenska Läkemedelsverket har bedömt att e-cigaretter och påfyllnadsvätskor med nikotin ska klassas som läkemedel enligt §1 i Läkemedelslagen. Dagen efter att EU-direktivet röstats igenom skriver Läkemedelsverket på sin sida:

”För de e-cigaretter med nikotin som finns på marknaden idag har Läkemedelsverket gjort bedömningen att de genom sin funktion klassificeras som läkemedel. De krav som ställs på nikotinläkemedel gäller därför också för e-cigaretter. De är alltså inte tillåtna att sälja om de inte först har godkänts av Läkemedelsverket.”

I mars 2015 slog kammarrätten i Stockholm fast att e-cigaretter ska klassas som läkemedel och får därmed inte säljas utan tillstånd från Läkemedelsverket. Beslutet motiveras med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid exempelvis rökavvänjning.

Effekter för rökfria miljöer

E-cigaretten, med eller utan nikotin, är ett uppmärksammat hot mot tobakslagarna i Sverige. Rapporter om att personer har rökt e-cigaretter på sjukhus, flygplan och på andra ställen där rökfrihet råder har inkommit. E-cigaretten kan rasera de framsteg som nåtts inom miljölagstiftningen och luckra upp allmänna opinionen mot rökning.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.