Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Cigarettpaketet ger fel information till rökare

"På cigarettpaketen finns en innehållsdeklaration"" som säger att röken innehåller ett bestämt antal milligram tjära respektive nikotin. Dessa mängder anges med exakta siffervärden. Men den angivelsen ger ett felaktigt intryck. "

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Innehållet i röken är nämligen inte alltid detsamma utan varierar inom vida gränser beroende på hur cigaretten röks.

Röker inte som maskiner

Olika sätt att röka kan skilja sig i fråga om hur långa bloss man drar, till exempel en sekund eller två sekunder, hur djupa bloss man drar, hur lång tid som går mellan blossen, hur hårt man suger eller hur lång fimp man lämnar. Siffrorna på paketen gäller bara för en rökmaskin som arbetar men en viss bestämd kombination av värden för alla dessa olika omständigheter.

Exakta värden ger fel intryck

Men, ingen mänsklig rökare röker på just det sättet. Och olika rökare har sinsemellan olika röksätt. Alltså får olika rökare i sig olika mängder från samma cigarett. Men, innehållsdeklarationen ger intryck av att innehållet i röken skulle vara en viss bestämd mängd som alla skulle få i sig. Siffrorna är på det viset direkt missvisande.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Personligt nikotinbehov

Problemen förvärras ytterligare av en viktig skillnad mellan rökmaskinen och människan. Maskinen röker alla cigaretter på samma sätt så som den är inställd att göra. Men en mänsklig rökare röker olika cigaretter på olika sätt beroende på vilken typ av cigarett det är. Det som bestämmer röksättet är rökarens behov av nikotin. Varje rökare har sitt nikotinbehov och röker så att han tillfredsställer det behovet. Praktiskt taget alla cigaretter ger de flesta rökare möjlighet att tillfredsställa sitt personliga nikotinbehov.

Värden efter hur du röker

För att göra det kräver en del cigaretter ett "hårdare" röksätt, en del cigaretter ett "lättare" röksätt. För den enskilde rökaren blir alltså nikotinintaget ungefär detsamma från alla cigaretter oberoende av vad det står på den idag förekommande innehållsdeklarationen. En bättre innehållsdeklaration skulle kunna säga t.ex.: "En cigarett ger 0,8 - 2,0 mg nikotin beroende på hur man röker."

FÅR DU VÅRD ENLIGT PATIENTLAGEN? Svara på Netdoktors enkätundersökning här!

Omedvetet röksätt

Rökarens intag av nikotin beror alltså mest på honom själv och inte så mycket på cigaretten. Intaget av andra ämnen som tjära eller kolmonoxid, beror mer på cigarettens egenskaper. Proportionen mellan nikotin och andra ämnen som till exempel tjära, varierar nämligen mellan olika cigaretter. Intaget av tjära etc. beror alltså på hur stora mängder av respektive ämnen som åtföljer den nikotinmängd som rökaren genom sitt röksätt (omedvetet) bestämmer sig för att ta in.

Annons
Annons

Upplysande innehållsdeklaration

En sakligt upplysande innehållsdeklaration skulle därför kunna säga t.ex.: "Varje mg nikotin åtföljs av 10 mg tjära" Denna information kan utläsas även ur dagens innehållsdeklaration om man dividerar angiven tjärmängd med angiven nikotinmängd. Om det t.ex. anges 0,5 mg nikotin och 8 mg tjära, får man fram att det följer 8/0,5 = 16 mg tjära med varje mg nikotin.

Lågt nikotinvärde - inte låg risk

Alla cigaretter är mycket hälsofarliga. Framför allt får man inte tro att låga nikotinvärden på innehållsdeklarationen skulle betyda någon låg risk. Det är inte nikotinet utan tjäran, kolmonoxiden och en rad andra ämnen som i första hand står för hälsoriskerna med rökning. Det kan alltså vara en fördel att välja en cigarett med minsta möjliga mängd tjära per milligram nikotin. Men skillnaderna mellan olika cigaretter är inte så stor. Det enda som ger en säker minskning av hälsoriskerna är att sluta röka.


Annons