Fakta | Könssjukdomar

Könssjukdom: Syfilis


Uppdaterad den: 2015-03-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är syfilis?

Treponema pallidum

Syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom som orsakas av bakterien (spirocheten) Treponema pallidum. Obehandlad syfilis kan ge allvarliga problem. Syfilis kan botas med penicillin eller annan antibiotika.

2011 rapporterades 206 fall av primär, sekundär eller tidig latent syfilis i Sverige.

Syfilisincidensen minskade under 90-talet men sedan år 2000 har det skett en ökning av antalet fall i Sverige. Syfilis är vanligare bland män än bland kvinnor. Den största ökningen har setts bland män och då speciellt bland män som har sex med män. Syfilis är fortsatt ett relativt vanligt tillstånd i utvecklingsländer. Även globalt sett har det skett en ökning av förekomsten av syfilis under de senaste tio åren.

Annons
Annons

Smitta

Smitta sker vanligen genom sexuell kontakt genom små sår på hud eller slemhinnor. Smittostället är huvudsakligen på eller runt könsorganen eller i munnen. Risken för att utveckla syfilis efter oskyddat samlag med en individ med tidig syfilis, är i intervallet 30–50%. Bakterien är mycket känslig för värme och torka, men den kan överleva i vätskor i flera dagar, och kan därför överföras i blod från smittade personer. Syfilis kan överföras via moderkakan från mor till foster (medfödd syfilis).

Stadier och tecken

Syfilis har fyra stadier, beroende på hur länge en person har haft sjukdomen. Varje stadium har sina karakteristiska tecken.

Primär syfilis

Primär syfilis är det första stadiet. Om du har blivit smittad nyligen, kan du få ett smärtfritt sår vid slidöppningen, på penis, vid ändtarmsöppningen eller i munnen eller svalget. Såret dyker upp två till sex veckor efter att du blivit smittad och kallas en primärskleros eller hård schanker eftersom det har en väggliknande kant. Vanligtvis finns det bara en primärskleros, men det kan finnas flera. Intilliggande lymfkörtlar är förstorade hos 60–70 %, men oömma. Den klassiska primärsklerosen ses endast hos 60 % av patienterna och är vanligen smärtfri, men såret kan också vara smärtsamt och sakna den vägglika kanten.

Annons
Annons

Vätska som pressas ut från såret, innehåller spirocheten T pallidum som kan ses i mikroskop (mörkfältsmikroskop) Nuförtiden diagnostiseras bakterien även med ett pinnprov från såret (PCR-prov). Ett blodprov som testar antikroppsbildning vid syfilis, ett serologiskt test, är ofta positivt men tidsfaktorn är helt avgörande. Det kan vara nödvändigt att upprepa testet efter två veckor. Serologiska screeningtester för syfilis förblir vanligen negativa tills en till fyra veckor efter att primärsklerosen har bildats och upp till 90 dagar efter exponering.

Sekundär och tidig latent syfilis

Om primär syfilis inte behandlas, går tillståndet över i sekundär syfilis. Då sprider sig sjukdomen via blodet till andra organsystem under de närmaste veckorna till månaderna. Du kan ha förkylningsliknande symtom och utslag över hela kroppen. Du kan få hudförändringar som kallas condyloma latum. Dessa vårtliknande förändringar kan utvecklas nära vagina eller penis, eller nära ändtarmen. Utslag i handflator och fotsulor ger särskilt misstanke om syfilis. Du kan också få problem med lever, njurar och andra organ. Lymfkörtlarna i hela kroppen kan förstoras, men är oftast oömma.

Tidig latent syfilis definieras som de första två åren efter infektionen. Under denna period kan sekundärsyfilistiska manifestationer återkomma (återfallssyfilis). Återfallen kan ge alla de förändringar som ses vid sekundär syfilis.

Treponema påvisas från slemhinnor eller hudsår genom PCR-prov eller mikroskopi. Serologiskt test för syfilis är alltid positivt.

Sen latent syfilis

I detta stadiet finns inte några uppenbara tecken på syfilis, men blodprov visar att du fortfarande har sjukdomen. Det latenta stadiet kan vara från månader till resten av livet.

Tertiär syfilis

Tertiär syfilis, sen syfilis, är obehandlad syfilis som har funnits i många år. Har du sen syfilis, kan du ha utvecklat gummata, gummiliknande sår på huden eller andra organ i kroppen. Du kan också få problem med hjärtat och blodkärlen. En av de allvarligaste problemen är hjärninfektion som kallas neurosyfilis. Denna infektion kan orsaka onormal hörsel, nedsatt syn, sinnesförvirring (storhetsvansinne), demensutveckling och död.

Diagnos

Om du har ett hudsår, kommer läkaren att ta prov från detta. Bakterien eller spirocheten kan då i de flesta fall detekteras genom PCR-undersökning och eventuellt mikroskopisk undersökning.

Blodprover är en viktig del av diagnostiken. Olika blodprover behövs för att säkerställa diagnosen syfilis. I särskilda fall tas prov på ryggmärgsvätskan på sjukhus.

Behandling

Syfilis kan i allmänhet botas med penicillin. Om du är allergisk mot penicillin, finns annan antibiotikum att tillgå. Av praktiska skäl ges behandlingen av primär syfilis och tidig sekundär syfilis som en endosbehandling med en injektion i varje skinka. Vid mer avancerad syfilis varar behandlingen i flera veckor.

Efter penicillinbehandlingen kan det hos många uppstå en så kallad Herxheimers reaktion. Det är en reaktion på grund av massdöd av spirocheten Treponema pallidum. Reaktionen kan komma några timmar efter den första penicillininjektionen. Den består av hög feber, obehag, muskelsmärta, ledsmärta och huvudvärk. Frekvensen av Herxheimers reaktion är störst vid behandling av tidig syfilis. Symtomen försvinner inom några timmar och kan vid behov behandlas symtomatiskt med acetylsalicylsyra eller paracetamol. Herxheimers reaktion är mindre vanligt vid behandling av tertiär syfilis, men kan då anta svårare former.

Försiktighetsåtgärder

Eftersom syfilis är en sexuellt överförbar sjukdom, är det viktigt att alla dina sexuella partners testas och behandlas. Det är också viktigt att du talar med din läkare om du bör testas även mot andra sexuellt överförbara sjukdomar (till exempel hiv). Kontrollera med din läkare om när du kan återuppta din sexuella aktivitet.

Prognos

Vid tidig behandling är prognosen god. Som en allmän regel gäller att utan behandling kommer:

  • 1/3 av alla som är smittade med syfilis att bli spontant bra.
  • 1/3 bli kvar i den latenta fasen livet ut.
  • 1/3 att utveckla tertiär syfilis.

Utan behandling kommer 15 % av de smittade att få godartad (gummatös) sensyfilis, 10 % kommer att få syfilis med hjärt-kärlkomplikationer och 6–7 % kommer att få neurosyfilis. Syfilis kan återaktiveras av hiv/aids även efter en till synes framgångsrik behandling.


Annons
Annons
Annons