Fakta | Reumatism

Reaktiv artrit (ReA) och septisk artrit

Artrit betyder ledinflammation och härleds från det grekiska ”arthron” (led) och ”-itis” (inflammation). Artriter kan vara akuta och kroniska. Reaktiv artrit och septisk artrit är två exempel på akuta atriter.

Uppdaterad den: 2011-03-14

Annons

Orsaker till reaktiv artrit och septisk artrit

Om bakterier kommer in i en led, exempelvis via stick/direktpunktion eller via bakterier som transporteras i blodet, så utlöses en akut ledinflammation som kallas septisk artrit.

Det händer också att personer som drabbas av en infektion i tarm eller urogenitalt i efterförloppet får en akut ledinflammation i en eller flera leder. Sådan ledinflammation kallas reaktiv.

Det finns alltså inga bakterier i ledvätskan vid dessa fall utan ledinflammationen triggas igång via immunologiska fjärrmekanismer igångsatta av den pågående infektionen. Särskilt känsliga är individer som är bärare av det genetiska anlaget HLA-B27. Reaktiv artrit ses särskilt vid tarminfektioner orsakade av Salmonella, Yersinia och Campylobakter och vid urogenitala infektioner orsakade av Gonokocker och Klamydia. Det har beräknats att upp till 15 procent av personer som drabbas av sådana infektioner, inom en fyraveckors period utvecklar en reaktiv artrit. Det årliga insjuknandet (incidensen) i Sverige har beräknats vara 18/100 000 invånare. Akuta artriter utlöses också av kristallutfällning i leder. Den klassiska gikten (artritis urica) är ett exempel på sådan sjukdom.

Symtom på artrit

En drabbad led uppvisar alla tecken på akut inflammation, den är alltså värmeökad, rodnad och uttalat smärtande. Inflammationen utvecklas snabbt, vilket gör att patienten som regel söker sjukvård inom de första dygnen. Vid reaktiv artrit är det framförallt en eller ett par leder i nedre extremiteterna som drabbas. Karakteristiskt är också att en enstaka tå också kan bli uttalat svullen, rodnad och ömmande (så kallad daktylit, av grekiskans daktylos = finger/tå, se bild). En del personer med reaktiv artrit kan också få bindhinneinflammation i ögat (ögoninflammation, konjunktivit), genitala slemhinneförändringar och hudutslag i hand- och fotsulor.

Diagnos, prognos och behandling av artrit

Ledpunktion ger besked om det finns bakterier eller inte i en drabbad led. Septisk artrit kräver sjukhusvård och initialt intravenös antibiotikabehandling. Ledinflammationen vid reaktiv artrit kan som regel snabbt kuperas med hjälp av lokal kortisoninjektion. Vid tidigt insatt behandling är prognosen god och ledinflammationen läker utan kvarstående ledskador. Misstolkas kliniken (och man gör en felbedömning) vid septisk artrit, innebärande att adekvat antibiotikabehandling inte påbörjas, kan efterhand svåra ledskador utvecklas.

Annons
Annons
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om reaktiv artrit på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för reaktiv artrit »

Läs mer om septisk artrit på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för septisk artrit »

Annons
Annons
Annons