Fakta | Barnreumatism

Olika former av barnreumatism (JIA)

Det finns olika former av barnreumatism, JIA, som yttrar sig på olika sätt. Gemensamt för samtliga former är att ledinflammationen kan drabba allt ifrån någon enstaka led till i princip alla leder i hela kroppen. Symtomen är att leden/lederna svullnar, det smärtar att använda leden och den känns stel i största allmänhet.
Annons

I dagsläget finns det omkring 1000 - 1500 barn och ungdomar i landet som har någon form av JIA. De olika formerna kan delas in efter antalet leder som drabbas - få eller många leder, om andra besvär dominerar eller om den har drag gemensamma med vissa vuxenformer av ledgångsreumatism, till exempel ledgångsreumatism vid psoriasis. Nedanstående är de vanligaste typerna av JIA.

Fåledssjukdom (oligoartikulär JIA)

Denna form kallas också för oligoartikulär JIA. Den definieras som JIA drabbande fyra leder eller färre. Detta är den vanligaste formen och utgör omkring två tredjedelar av alla fall av JIA. Sjukdomen drabbar framför allt stora leder. Vanligast är knäleder, fotleder, handleder, nacke och käkleder. I sin mest typiska form drabbar den förskoleflickor och barnen har en ökad risk för ögonkomplikationer. Samtidigt är fåledssjukdomen den form av JIA som har den bästa prognosen. En särskild form av fåledssjukdom är så kallad utvidgad fåledssjukdom. Vid denna form drabbas efterhand flera leder än fyra, men sjukdomen är i övrigt lik den vanliga fåledssjukdomen.

Mångledssjukdom (polyartikulär JIA)

Polyartikulär JIA drabbar fem leder eller fler och utgör cirka 20 procent av barnen med JIA. Ledengagemanget är ofta symmetriskt, det vill säga sjukdomen drabbar höger och vänster sida lika och sjukdomen angriper många gånger små leder. Man skiljer på två former av mångledssjukdom. En som är reumatoidfaktor positiv och en som är reumatoidfaktor negativ. Reumatoidfaktor är en antikropp mot det egna gammaglobulinet och den finns i blodet framför allt hos många vuxna med ledgångsreumatism och mycket sällan i blodet hos barn. Flickor som insjuknar i tonåren med mångledssjukdom är ofta reumatoidfaktor positiva som tecken på att de insjuknat i vuxenledgångsreumatism.

Annons
Annons

Systemisk form

Namnet talar om att sjukdomen drabbar hela kroppen. Hög feber och uttalad sjukdomskänsla är typiskt. Många gånger är barnen svårt sjuka. Ledbesvär behöver inte förekomma eller är mycket måttliga vid insjuknandet. Senare får ungefär hälften av barnen en mångledssjukdom.

Andra former

JIA innefattar också ledinflammation vid psoriasis, juvenil psoriasisartrit (JPA). Diagnosen vållar ofta problem då psoriasisen inte alls behöver förekomma vid insjuknandet utan kan komma långt senare i livet. Ytterligare en form är juvenil entesitrelaterad artrit (JEA). Den liknar vuxnas Bechterews sjukdom (ankyloserande spondylit). Sjukdomen drabbar framför allt knä- och höftleder samt leder centralt i kroppen som ryggraden och bröstkorgens leder. Också muskel- och senfästen (entesit) är drabbade, till exempel hälsporre och hälseneinflammation. Ibland har barnen också en kronisk tarminflammation.&nbsp

Källa: Reumatikerförbundet

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons